وام اجاره به شرط تملیک موسسه اعتباری توسعه

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 14:33
اجاره به شرط تملیک
اين تسهيلات مستقيما توسط موسسه ارائه نمی گردد و متقاضيان از طريق شرکتهايی مانند شرکت تجارت و اعتبار ،  شرکت ليزينگ  گستر و شرکت سامان  پويا کار از اين تسهيلات استفاده  مینمايند.
( لازم به ياد آوری است که جهت استفاده از هر يک از تسهيلات موسسه ، ابتدا متقاضی می بايد در يکی از شعب موسسه اقدام به افتتاح يکی از انواع حسابها نموده و پس از  يک دوره گردش عملياتی مناسب ( حدود 3 ماه ) ، درخواست خود را مبنی بر بهره گيری از تسهيلات به رييس شعبه ، ارايه  نمايد . رييس شعبه نيز در صورت موافقت با اعطای تسهيلات به مشتری مربوطه ، مراتب را جهت بررسی و اخذ مصوبه به اداره مرکزی ارجاع خواهد داد . )

► وام فروش اقساطی موسسه اعتباری توسعه
وام جعاله موسسه اعتباری توسعه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر