بنر

وام مشارکت مدنی بانک قوامین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 15:38
مشارکت مدنی

تعریف: طبق آئين‎نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا: " مشاركت مدني عبارتست از درآميختن سهم‎الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد".

در قانون مدني چنين تعريف شده است: " اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو مشاع ".

الف: اجتماع مالكين متعدد
شركت بطور كلي به اعتبار حقوق مالكيت شركاء تشكيل ميشود و نه خود شركاء. بعبارت ديگر، شركت به مفهوم وسيع كلمه مبتني بر رابطه حقوقي شركاء با يكديگر است و نه رابطه شخصي آنان و تعدد مالكين معمولاً از دو به بالا را در بر ميگيرد.

ب: شيء واحد
مشاركت بايد داراي موضوع معيني بوده و هريك از شركاء نسبت به آن مالكيت داشته باشند.

ج: مشاع
منظور از مشاع آن است كه مالكيت هر يك ازشركاء محدود به جزء خاص و معيني ازشيئي مورد مشاركت نبوده بلكه به كل آن تسري دارد.

ويژگيها:

الف: مشاركت مدني برخلاف مضاربه كه سرمايه نقدي مورد نياز را منحصراً مالك (مؤسسه) تأمين مينمايد. تأمين سرمايه اعم از نقدي و غير نقدي به مشاركت شركاء تأمين ميشود.

ب: مؤسسه ميتواند درهر شركت مدني حداكثر تا هشتاد درصد كل سرمايه مشاركت نمايد.

ج:
مشاركت مدني در صورتي تحقق خواهد يافت كه شركاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را بحساب مخصوصي نزد مؤسسه و بنام شركت واريز نمايند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، بايد با توافق شركاء ، تقويم و ارزش ريالي آن در شركت منظور گردد.

د: مشاركت مدني در تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

ه: مشاركت مدني ميبايد ظرف يكسال خاتمه پذيرد و قرارداد مشاركت مدني ظرف همين مدت قابل تسويه باشد. در موارديكه مشاركت مدني براي امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن وساختمان صورت پذيرد، حداكثر مدت 3 سال ميباشد.

و: در مشاركت مدني نحوه تسويه بايد مشخص شود در اين خصوص، شريك متعهد ميشود كالاي احتمالي باقيمانده در پايان مدت قرارداد را به قيمتي كه مؤسسه تعيين مينمايد خريداري و قرارداد را تسويه نمايد.

ز: فروش اقساطي سهم الشركه مؤسسه در مشاركت مدني توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، احداث مسكن، و ساختمان در زمان خاتمه قرارداد ممكن ميباشد.

ح: مشاركت مدني در امور بازرگاني ، داراي شرايطي كاملاً مشابه مضاربه ميباشد، با اين تفاوت كه:

1) در مضاربه، صددرصد سرمايه ولي در مشاركت مدني درصدي از سرمايه مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع مشاركت از طرف مؤسسه تأمين ميگردد.

2) هزينه‎هاي قابل قبول منحصربه هزينه‎هاي‎ اصلي نبوده وهرنوع هزينه ديگر با توافق طرفين ميتواند در قرارداد قيد شود.

3) پرداخت سهم الشركه مؤسسه درمشاركت مدني برخلاف مضاربه كه دفعتاً واحده و نقداً انجام ميپذيرد ، به دفعات ميتواند تأمين گردد.شرايط

الف: شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدني، عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حاصل نمايندكه اصل مال الشركه وسود مورد انتظار ناشي ازمشاركت مدني در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسويه باشد.

ب: شعب موظفند بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع مشاركت مدني تا خاتمه موضوع شركت و تسويه حساب نظارت لازم و كافي بعمل آورند.

ج: شعب بايد جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشاركت مدني تضمينات و پوششهاي كافي اخذ نمايند.
► وام مضاربه بانک قوامین
وام فروش اقساطی بانک قوامین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر