بنر

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانک سینا

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55
 
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

شرایط عمومی افتتاح حساب

•    هر شخص حقیقی که دارای اهلیت قانونی باشد به نام خود و یا کسانیکه تحت ولایت و  قیمومیت او باشد حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نماید.
•     جهت شرکتها و اشخاص حقوقی می توان سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نمود  مشروط  بر اینکه  مدارک لازم  از قبیل
 ( اساسنامه -  شرکت نامه – آگهی تاسیس – آخرین انتخاب هئیت مدیره – نامه تعهد مدیران مبنی بر اعلام هرگونه تغییرات در شرکت) از مشتری اخذ و نگهداری شود.
•    حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای 2 یا چند نفر بطور مشترک نیز افتتاح می شود مشروط بر اینکه صاحبان حساب کتبا نحوه برداشت – انسداد و قدرالسهم هر یک را به هنگام فوت یا حجر یا جلوگیری مقامات قضایی از پرداخت وجه تعیین نمایند.
•    حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با توجه به مدت قرارداد سپرده ها (یکساله - دو ساله و سه ساله) تا اطلاع ثانوی بشرح ذیل می باشد.
o    یکساله 100،000 ریال
o    دو ساله 100،000 ریال
o    سه ساله 100،000 ریال
2. نحوه افتتاح حساب
برای افتتاح این حساب شعبه باید پس از مراجعه متقاضی و اخذ شناسنامه و یا گواهینامه رانندگی مشخصات صاحب حساب را و همچنین مدت قرار داد و سررسید حساب و مبلغ سپرده را در فرم سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نمایید.
 
3. نحوه پرداخت سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
سود سپرده به صورت ماهانه به حساب معرفی شده توسط مشتری واریز شده.
 
4. نحوه پرداخت وجه سپرده
شعبه در پایان قرارداد و یا هر زمانی که سپرده باطل می شود نسخه اول فرم سپرده را از مشتری اخذ نموده و نسبت به پرداخت وجه آن به صورت نقدی یا انتقالی اقدام نماید.
در صورت فسخ انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت توسط سپرده گذار، پرداخت سود آنها به ترتیب ذیل صورت خواهد پذیرفت:
•     در صورتیکه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پس از سه ماه از تاریخ افتتاح و قبل از یکسال مسترد گردد سپرده مذکور کوتاه مدت تلقی شده و سود آن طبق ضوابط متعلق به سپرده های کوتاه مدت محاسبه و پرداخت خواهد شد. در مواردیکه اینگونه سپرده ها قیل از سه ماه از تاریخ افتتاح مسترد شود سود به آن
تعلق نخواهد گرفت.
•    در صورتی که سپرده پس از گذشت یکسال و قبل از پایان سال دوم برداشت گردد سودی معادل 0.5 درصد کمتر از سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یکساله به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
•    در صورتی که سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله پس از پایان سال دوم به بعد  برداشت گردد سودی معادل 0.5 درصد کمتر از سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دوساله به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

5. تعرفه موسسه در مورد سود
•    سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله تا 5 ساله به صورت ماهانه 50/17 درصد و به صورت سالیانه 18%
 

 

حساب ها و سپرده های بانک سینا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر