انتقال وجه از یک بانک به هر بانک دیگر به صورت الکترونیک

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 09:14
متقاضيان مى توانند از اول مهر به طور آزمايشى براى انتقال همه مبالغ به صورت الكترونيكى از يك بانك به بانك ديگر اعم از خرد وكلان و بدون هيچ گونه كارمزدى اقدام كنند. اين سامانه از اول مهر به طور آزمايشى در بانك  ها مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و در فاصله ۲۰ روز بانك  ها بايد درباره ايجاد آمادگى، تنظيم نرم افزارها، آموزش كاركنان و ارائه توضيحات و تبليغات لازم به مردم اقدام كنند تا از ۲۱ مهر اين خدمات به صورت كامل در بانك  ها ارائه شود. بنا بر اين گزارش با استفاده از اين خدمت، بانك  ها مى توانند هر مبلغى را به هر حسابى در هر بانك ديگرى به صورت الكترونيكى انتقال دهند و ديگر اين خدمت منحصر به حساب هاى موجود در يك بانك نيست. بنابراين يك شخص با داشتن صرفا يك حساب بانكى قادر است هرگونه پرداخت يا دريافت در بانك هاى كشور را انجام دهد و ديگر نياز به افتتاح حساب هاى متعدد در بانك هاى مختلف وجود ندارد. بر اساس اين گزارش انتقال وجه از يك بانك به بانك ديگر كه به طور سنتى با استفاده از چك هاى رمزدار بانكى يا ايران چك يا حمل فيزيكى اسكناس صورت مى گيرد،از ارديبهشت امسال به صورت الكترونيكى نيز امكان پذير شد. پياده سازى كامل سامانه تسويه ناخالص آنى (ساتنا) در بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اين امكان را فراهم كرد. با استفاده از اين خدمت بانكى، مشترى با مراجعه به شعبه بانك خود برگه تقاضاى انتقال وجه با ساتنا را با ذكر نام بانك گيرنده، شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل و بانك نيز پس از برداشت مبلغ از حساب مشترى، دستور پرداخت به ساتنا صادر مى كند. براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الكترونيكى به بانك گيرنده وجه منتقل مى شود بانك گيرنده وجه نيز مبلغ مورد نظر را به حساب ذى نفع واريز مى كند. استفاده از اين خدمت جديد كمك شايانى به بانك  ها در زمينه كاهش تعداد حساب هاى غيرفعال خواهد كرد.
منبع: ابرار اقتصادی

► سود بانکی تا 30 درصد هم قابل افزایش است
بانک ها بی توجه به ابلاغیه تسهیلات صادراتی بانک مرکزی ! ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر