كارمزد انواع چك، حواله و بروات بانكى

پنجشنبه ، 25 مهر 1387 ، 14:24
 
 
نرخ كارمزد صدور انواع چك، حواله، وصول بروات بانكى و صندوق هاى اجاره اى اعلام شد، اين كارمزدها كه پس از مدت ها مورد ارزيابى واقع شده، با هدف افزايش درآمدهاى سيستم بانكى و البته ايجاد يك بازار رقابتى افزايش محسوسى يافته است كه بر اساس آن بانك ها در يك فضاى رقابتى قادرخواهند بود اين نرخ ها را افزايش و يا كاهش دهند. بر اين اساس، صدور چك بانكى براى هر فقره ۲ هزار تومان و صدور چك بين بانكى هر فقره ۳ هزار تومان كارمزد دارد. همچنين فروش ايران چك بانك مركزى تا مبلغ ۳۰ ميليون تومان بدون كارمزد و براى مازاد بر ۳۰ ميليون تومان به ازاى هر برگ ۱۰۰ تومان كارمزد كسر مى گردد.كارمزد صدور حواله هاى برون شهرى (تلفنى، دورنگار و حواله چك) معدل يك در هزار مبلغ حواله و حداقل ۶۰۰ تومان و حداكثر ۶ هزار تومان است. كارمزد ابطال حواله نيز براى هر فقره يك هزار و ۱۵۰ تومان است و كارمزد دريافتى بابت صدور حواله نيز مسترد نخواهد شد. اين گزارش در خصوص كارمزد ارسال حواله از طريق سامانه سحاب حاكى است، براى انتقال مبلغ تا يك ميليون تومان كامزد ۵۰۰ تومان، از يك تا دو ميليون تومان كارمزد ۷۰۰ تومان، از ۲ تا ۳ ميليون تومان كارمزد ۹۰۰ تومان، از ۳ تا ۴ ميليون تومان كارمزد يك هزار و ۱۰۰ تومان و از ۴ تا ۵ ميليون تومان كارمزد يك هزار و ۳۰۰ تومان تعيين شده است. لازم به ذكر است ارسال هرگونه حواله از طريق سامانه ساتنا بدون كارمزد است. براى خدمات فقدان چك بانكى و چك مسافرتى به غير از ايران چك مبلغ ۱۷ هزار تومان به صورت مقطوع كارمزد اخذ مى شود. فقدان ايران چك بانك ها و بانك مركزى يك درصد مبلغ چك حداقل ۱۷ هزار تومان و حداكثر ۵۰ هزار تومان كارمزد دارد. در بخش وصول بروات براى هر فقره سفته هاى وصولى محلى و قبوض ثبتى ۲ هزار و ۵۰۰ تومان كارمزد اخذ مى شود. همچنين براى هر فقره بروات عهده شهرستان سفته ۲هزار و ۵۰۰ تومان كارمزد اخذ مى شود.كارمزد هر فقره بروات عهده شهرستان چك نيز ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شده است. بر پايه اين گزارش، ابلاغ سفته و بروات براى هر نوبت يك هزار تومان و واخواست سفته براى هر برگ يك هزار و ۲۰۰ تومان تعيين شده است. همچنين نرخ كارمزد براى صندوق هاى اجاره اى به شرح زير است: براى عمليات صدور سند اجاره (اجاره بهاى سالانه و وديعه) به ازاى هر سانتى متر مكعب حجم ۱۵ ريال (حداقل ۸ هزار و ۵۰۰ تومان) و وديعه اجاره ۸ برابر مبلغ اجاره بها، حداقل ۶۸ هزار تومان اجاره اخذ مى گردد. براساس اعلام بانك مركزى، جانبازان، معلولين و اسراى جنگ تحميلى و خانواده هاى شهدا و كاركنان همان بانك از ۵۰ درصد تخفيف در وديعه و مال الاجاره برخوردارند.همچنين مفقودى كليدها ۱۶۰۰ تومان بدون هزينه قفل كارمزد دارد و تخليه و هر بار استفاده از صندوق از كارمزد معاف است.

► تاسیس بانک مشترک تجاری ایران و سوریه
همکاری بانکی مشترک ایران و هنگ کنگ ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر