بنر

رشد اقتصادى ايران از كشور هاى خاور ميانه جا مى ماند

پنجشنبه ، 2 آبان 1387 ، 10:33
 
صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود از رسيدن رشد اقتصادى ايران به ۵.۵ درصد در سال جارى خبر داد. به گزارش ايسنا ،صندوق بين المللى پول در گزارش خود با عنوان «دورنماى اقتصادى منطقه اى، خاورميانه و آسياى مركزى» رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران در سال گذشته را ۶‎/۴ درصد برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۵.۵ درصد خواهد رسيد. به اعتقاد صندوق بين المللى پول در سال آينده آهنگ رشد اقتصادى ايران دوباره كندتر شده و به پنج درصد خواهد رسيد. در ميان كشورهاى مستقر در منطقه خاورميانه و آسياى مركزى، رشد اقتصادى قطر بالاترين بوده و به ۱۶‎/۸ درصد خواهد رسيد. اين در حالى است كه گرجستان كه چندى پيش شاهد جنگ با روسيه بود، رشد اقتصادى ۳‎/۵ درصدى را به ثبت خواهد رساند كه كمترين ميزان در منطقه است. صندوق بين المللى پول همچنين به بررسى توليد ناخالص داخلى اسمى كشورهاى منطقه نيز پرداخته و عنوان كرده است كه ايران در سال جارى شاهد توليد ناخالص داخلى اسمى برابر با ۳۸۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه پس از عربستان بالاترين ميزان در منطقه است. بنابر اين گزارش توليد ناخالص داخلى عربستان در سال جارى معادل ۵۲۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد بود. كمترين ميزان توليد ناخالص داخلى اسمى منطقه نيز متعلق به كشور جيبوتى با تنها يك ميليارد دلار است. اين در حالى است كه نشريه بين المللى بيزينس مانيتور بهبود ۷ شاخص كلان اقتصادى ايران شامل كسرى مالى، توليد ناخالص داخلى و سرانه آن، صادرات، مازاد تجارى، ذخاير ارزى و بدهى خارجى و تضعيف ۴ شاخص رشد اقتصادى، تورم، توليد نفت و كسرى بودجه را براى سال ۲۰۰۸ ميلادى پيش بينى كرد. نشريه بين المللى بيزينس مانيتور درگزارشى به بررسى شاخصهاى كلان اقتصادى ايران پرداخت و نوشت: رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۶/۴ درصد خواهد رسيد و رشد اقتصادى ايران درسال ۲۰۰۹ ميلادى نيز به كمتر از ۴/۴ درصد مى رسد. بنابراين گزارش، افزايش صادرات نفتى موجب كاهش كسرى مالى ايران خواهد شد و كسرى مالى به كمتر از ۵/۰ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد. كسرى مالى ايران در سال ۲۰۰۹ به بيش از ۳ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، جمعيت ايران از ۴۲/۶۹ ميليون نفر درسال ۲۰۰۵ به ۲۷/۷۰ ميليون نفر در سال ۲۰۰۶ ۲۳،/۷۱ ميليون در سال ۲۰۰۷ ، ۲۱/۷۲ ميليون در سال ۲۰۰۸ و ۲۰/۷۳ ميليون نفر در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. توليد ناخالص داخلى ايران نيز از ۳۵/۱۸۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۸۸/۲۲۲ ميليارد دلار سال ۲۰۰۶ ، ۲۷۵ ميليارد در سال ۲۰۰۷ ، ۶۹‎/۳۳۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ و ۲۵/۳۹۰ ميليارد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. اين گزارش حاكى است: سرانه توليد ناخالص داخلى ايران نيز در سال ۲۰۰۵ به ۲۷۲۸ دلار، سال ۲۰۰۶ به ،۳۱۷۲ سال ۲۰۰۷ به ،۳۸۶۱ سال ۲۰۰۸ به ۴۶۳۵ و سال ۲۰۰۹ به ۵۳۳۱ دلار خواهد رسيد. نشريه بيزينس مانيتور گزارش داد: رشد واقعى اقتصادى ايران از سال ۸/۵ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴/۵ درصد در سال ۲۰۰۶ ، ۵ درصد در سال ۲۰۰۷ ، ۶/۴ درصد در سال ۲۰۰۸ و ۴/۴ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. اين گزارش افزود: بودجه ايران در سال ۲۰۰۵ با كسرى ۶۰۸۵۳ ميليارد ريال روبه رو شد و اين رقم در سال ۲۰۰۶ به ۱۴۷۴۳۱ ميليارد ريال، سال ۲۰۰۷ به ۱۳۰۶۰۴ ميليارد ريال، سال ۲۰۰۸ به ۱۴۷۷۸ ميليارد ريال و سال ۲۰۰۹ به ۱۲۰۶۲۱ ميليارد ريال خواهد رسيد. كسرى مالى ايران درسال ۲۰۰۵ به ۶/۳ درصد توليد ناخالص داخلى رسيد و اين رقم درسال ۲۰۰۶ به ۲/۷ درصد، ۲۰۰۷ به ۲/۵ درصد، سال ۲۰۰۸ به ۵/۰ درصد و سال ۲۰۰۹ به ۳ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد. نشريه بيزينس مانيتور اضافه كرد: نرخ تورم ايران نيز از ۷/۱۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۹/۱۲ درصد در سال ۲۰۰۶ ، ۱/۱۸ درصد در سال ۲۰۰۷ ، ۲/۲۲ درصد در سال ۲۰۰۸ و ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. اين گزارش با تصريح بر اينكه قيمت سبد نفت اوپك نيز از ۶۴/۵۰ دلار در سال ۲۰۰۵ به ۸۷/۶۰ دلار در سال ۲۰۰۶ ، ۶۹ دلار در سال ،۲۰۰۷ ۵۰/۱۲۱ دلار در سال ۲۰۰۸ و ۵۰/۱۰۶ دلار در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد، افزود: توليد نفت ايران نيز از ۲۶۷/۴ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۵ به ۳۸۸/۴ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۶ ، ۴۰۱/۴ ميليون در سال ۲۰۰۷ ، ۳۰۰/۴ ميليون در سال ۲۰۰۸ و ۳۲۰/۴ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. ميزان صادرات ايران نيز در سال ۲۰۰۵ به ۳۷/۶۴ ميليارد دلار، ۲۰۰۶ به ۵۴/۷۵ ، ۲۰۰۷ به ۷۳/۸۵ ، ۲۰۰۸ به ۳۲/۱۲۴ و سال ۲۰۰۹ به ۷۲/۱۲۱ ميليارد دلار خواهد رسيد و مازاد تجارى ايران نيز از ۲۸/۲۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۲۵/۲۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ ، ۵۱/۳۱ ميليارد در سال ،۲۰۰۷ ۶۸/۶۴ ميليارد در سال ۲۰۰۸ و ۳۱/۵۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. اين گزارش حاكى است: ميزان ذخاير ارزى ايران نيز از ۱۳/۴۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۳۴/۵۹ ميليارد در سال ۲۰۰۶ ، ۴۸/۷۵ ميليارد در سال ،۲۰۰۷ ۸۹/۹۸ ميليارد در سال ۲۰۰۸ و ۹۹/۱۱۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ مى رسد. بدهى هاى ايران نيز از ۹/۱۲ ميليارد دلار سال ۲۰۰۵ به ۶/۱۰ ميليارد دلار در سال ،۲۰۰۶ ۴/۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ ، ۲/۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ و ۱/۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد.

► تحریم بانک توسعه صادرات ایران توسط آمریکا
افزايش نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك تجارت ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر