بنر

مفهوم عرضه پول در علم اقتصاد کلان

چهارشنبه ، 19 تیر 1392 ، 09:08

بر پایه ی تئورئیهای کلان اقتصادی عرضه پول از رابطه ی ضریب تکاثری پول ضرب به در پایه پولی یا پول پرقدرت بدست می آید که در این رابطه ی ضریب تکاثری پول تابعی از نسبت سکه و اسکناس به سپرده های دیداری، نسبت ذخیره ی قانونی بانک مرکزی و نسبت ذخایر اضافی یا مازاد بانکهای تجاری می باشد.

 

نسبت سکه و اسکناس و سپرده های دیداری را که مردم در سطح جامعه تعیین می کنند و پایه پولی و نسبت ذخایر قانونی هم تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی می باشد و در واقع بانک مرکزی است که نسبت آنها را در اقتصاد کشورها تعیین می کند و در نهایت نسبت ذخایر اضافی یا مازاد هم در اقتصاد توسط بانکهای تجاری تعیین می شود.

حال مشاهده می کنید در تعیین میزان عرضه پول در سطح جامعه بانک مرکزی،بانکهای تجاری و مردم تاثیرگذارند ولی در خصوص ارتباط این سه متغیر پولی با میزان عرضه پول در سطح جامعه هم می توان گفت که نسبت اسکناس و مسکوکات به سپرده های دیداری،نسبت ذخایر قانونی بانک مرکزی و ذخایر اضافی بانکهای تجاری با میزان عرضه پول در سطح جامعه رابطه ی عکس دارند.

وظیفه ی اصلی کنترل عرضه پول و بطور کل اعمال سیاستهای پولی در اقتصاد بسیاری از کشورها بر عهده ی بانک مرکزی می باشد که مثلا در اقتصاد ایران بانک مرکزی غیر مستقل و با دستور دولت،میزان عرضه پول را در سطح جامعه از طریق اعمال سیاست های پولی تغییر می دهد.

بانک مرکزی به عنوان گرداننده ی اصلی بازار پول در اقتصاد کشورها می تواند از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی مثلا خرید اوراق قرضه از دولت(افزایش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه افزایش دهد و در حالت برعکس هم از طریق اعمال سیاست پولی انقباضی مثلا فروش اوراق قرضه به دولت (کاهش پایه پولی)میزان عرضه پول را در سطح جامعه کاهش دهد.

عرضه پول با نرخ بهره رابطه ی عکس دارد بطوریکه مثلا با اعمال سیاست پولی انبساطی توسط بانک مرکزی،میزان عرضه پول در سطح جامعه افزایش می یابد و بموجب این امر نرخ بهره هم در بازار پول کاهش و نرخ سرمایه گذاری هم در اقتصاد کشورها افزایش می یابد و یا در حالتی برعکس با اعمال سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی میزان عرضه پول در سطح جامعه کاهش می یابد و بموجب این امر نرخ بهره در بازار پول افزایش یافته و نرخ سرمایه گذاری هم در اقتصاد کشورها کاهش می یابد.

وبلاگ یادداشت اقتصادی

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

===================

► سیستم بانکی چین تا کجا دوام می آورد؟!
ساعت کار بانک ها در ماه مبارک رمضان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر
بنر