سقف تسهيلات مسكن جوانان، 59ميليون تومان

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 12:38

سقف تسهيلات مسكن جوانان بانك مسكن در‌حال‌حاضر براي متقاضياني كه امسال افتتاح حساب مي‌كنند در پايان سال پانزدهم 59ميليون تومان است و اين شرايط تا ابتداي سال آينده به قوت خود باقي است.
ايزدي مدير روابط عمومي بانك مسكن با بيان اين مطلب افزود: شرايط و سقف تسهيلات مسكن جوانان بانك مسكن در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود و براين اساس سقف اين نوع تسهيلات بانك مسكن 59ميليون تومان خواهد بود و متقاضياني كه قصد استفاده از اين تسهيلات را دارند بايد در سال اول ماهانه 12هزار تومان بپردازند. حساب پس‌انداز مسكن جوانان يكي از انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده حساب مي‌تواند با رعايت برنامه سپرده‌گذاري ارائه شده توسط بانك مسكن در بلند مدت با شرايط خاص استثنائي از مزايا و تسهيلات ويژه حساب مزبور برخوردار شود.
شرايط استفاده از مزايا و تسهيلات حساب پس‌انداز جوانان بر اساس اين گزارش، هر شخصي كه به سن 18سال تمام رسيده يا حكم رشد او از سوي دادگاه صادر شده باشد مي‌تواند به نام خود يا كساني كه تحت ولايت و قيوميت او باشند حساب پس‌انداز مسكن جوانان افتتاح كند.‌
متقاضيان افتتاح حساب پس‌انداز مسكن جوانان مي‌توانند سپرده‌گذاري خود را با واريز حداقل مبلغ ماهانه(به دفعات يا به صورت يكجا در ابتداي دوره) آغاز كنند.
بنابراين گزارش، براي متقاضياني كه در سال جاري افتتاح حساب كرده باشند بايد در سال اول ماهانه 12‌هزار تومان، سال دوم 13‌هزار تومان، سال سوم 14 هزار تومان،سال چهارم 15‌هزار تومان، سال پنجم 17‌هزار تومان، سال ششم 19‌هزار تومان، سال هفتم 21‌هزار تومان، سال هشتم 23‌هزار تومان، سال نهم 25‌هزار تومان، سال دهم 27‌هزار تومان، سال يازدهم 29‌هزار تومان، سال دوازدهم 31هزار تومان، سال سيزدهم 33‌هزار تومان، سال چهاردهم 36‌هزار تومان و سال پانزدهم 39هزار تومان پرداخت كنند.
برداشت از حساب پس انداز مسكن جوانان در هر مقطعي بلامانع است ليكن برداشت از حساب مذكور بايد به صورتي انجام پذيرد كه متوسط مانده حساب به ازاي هر ماه از حداقل مبلغ تعيين شده توسط بانك مركزي در هر سال كمتر نشود. چنانچه در پايان هر سال سپرده گذاري، متوسط مانده حساب از حداقل متوسط تعيين شده كمتر باشد، حساب از رده حساب‌هاي پس‌انداز مسكن جوانان حذف شده و براي كل دوره انتظار تابع ضوابط جاري ساير انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن در زمان استفاده از تسهيلات است.
ضرايب برابري در حساب پس انداز مسكن جوانان به ازاي هر شش ماه يك برابر و حداكثر تا 2 برابر متوسط موجودي در هر سال است.
حداقل مدت انتظار براي استفاده از مزاياي تسهيلات حساب پس انداز مسكن جوانان پنج سال تمام از تاريخ افتتاح حساب تعيين مي شود. در صورت رعايت حداقل مبالغ واريزي ماهانه طي مدت 15سال (در مقاطع تعيين شده)، حداقل سقف تسهيلات متعلقه در پايان سال پانزدهم حدود 51‌ميليون تومان تعيين مي‌شود.
حداكثر تسهيلات اعطايي با توجه به تقسيم بندي جغرافيايي
حداكثر تسهيلات اعطايي با توجه به تقسيم‌بندي جغرافيايي (شهر تهران‌، شهرهاي بزرگ و ساير شهرها ) براي حساب‌هاي افتتاحي طي سال 1387 به ترتيب در پايان سال پانزدهم بالغ بر 59 ،53 و51‌ميليون تومان است. در پايان سال ششم به ترتيب بالغ بر 19،22،28ميليون تومان، در پايان سال پنجم به ترتيب بالغ بر 25، 19 و 16ميليون تومان تعيين شده است. تسهيلات اعطلايي حداكثر به ميزان 80درصد ارزش واحد مسكوني كه توسط ارزيابي بانك تعيين خواهد شد، قابل پرداخت خواهد بود. نرخ سود تسهيلات اعطايي با توجه به مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهيلات تعيين خواهد شد. اين حساب قابل تبديل به ديگر حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن است ولي تبديل ساير حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن به حساب پس‌انداز مسكن جوانان امكان‌پذير نيست. انتقال حساب به بستگان نزديك (پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، نوه، مادربزرگ و پدر بزرگ) بلامانع است.شرايط افتتاح انواع حساب‌ها به نام مادر به نفع فرزند بانك مسكن انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن، حساب پس‌انداز مسكن جوانان، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغير وي افتتاح مي‌كند. در هنگام افتتاح حساب‌هاي مذكور مادر قادر است كه حق هرگونه برداشت از حساب‌ افتتاحي را داشته باشد يا حق مذكور را از خود سلب كند. در صورت فوت مادر، وجوه واريزي به حساب افتتاحي توسط مادر جزو تركه مادر منظور نخواهد شد و كلاً به طفل صغير تعلق خواهد گرفت. در صورت فوت صغير قبل از رسيدن به سن مورد نظر، موجودي حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نيز خواهد داشت. افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز به نام فرزند صغير توسط مادر و با داشتن حق برداشت موجودي امكان‌پذير است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

 

► تعيين نرخ سود بانكى براساس قدرت سود آورى بانك ها
ذخاير پولي كشور با دستور رئيس جمهور به طلا تبديل شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر