تعيين نرخ سود بانكى براساس قدرت سود آورى بانك ها

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 12:51

نرخ سود بانكى بايد براساس قدرت سود آورى بانك ها و توجيه دار شدن طرح هايى كه در آنها مشاركت مى كنند، تعيين شود. سيد حميد پورمحمدى،معاون امور بانكى، بيمه و شركتهاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با مهر درباره تك رقمى شدن نرخ سود بانكى در سال آينده براساس قانون منطقى كردن نرخ سود بانكى گفت: در قالب بسته سياستى نظارتى بانك مركزى براى تعيين نرخ سود بانكى، سياستگذارى شده است. وى افزود: براساس اين بسته، نرخ سود بانكى بايد براساس قدرت سود آورى بانكها و توجيه دار شدن طرحهايى كه در آنها مشاركت مى كنند، تعيين شود. وى خاطر نشان كرد: همچنين در اين بسته تاكيد شده كه تعيين نرخ سود بانكى بايد داراى انعطاف باشد تا بتواند در شرايط و بحرانهاى خاص ضررى را متوجه بانكها نكند.
بانك مركزى نرخ سود را تعيين و ابلاغ مى كند
پور محمدى تصريح كرد: در بسته بانك مركزى تاكيد شده كه نرخ سود بانكى و دستورالعمل آن توسط بانك مركزى تعيين و ابلاغ شود و اين امر بر عهده اين بانك است. وى گفت: بانكها با توجه به نرخى كه از سوى بانك مركزى ابلاغ مى شود بايد بتوانند سپرده هاى مردمى را به خوبى به سمت خود جذب كرده و در اختيار مشتريان قرار دهند، يعنى بانكها بايد در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند. نرخ نقدينگى، تورم و بيكارى بر خلاف اهداف برنامه چهارم مخبر كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به اينكه نرخ سود بانكى بايد متناسب با نرخ تورم باشد ،اظهار داشت: در شرايطى كه نرخ تورم ۲۵ درصد است كاهش نرخ سود بانكى بى معنى است. محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادى مجلس يادآور شد: بر اساس قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه مى بايست نقدينگى كاهش مى يافت و نرخ تورم و نرخ بيكارى تك رقمى مى شد، سپس نرخ سود بانكى نيز تك رقمى مى شد، اما با توجه به اينكه هيچ كدام از سه مرحله قبلى انجام نشده نمى توان انتظار داشت نرخ سود بانكى كه آخرين مرحله بوده تك رقمى شود. نماينده مردم كاشمر در مجلس هشتم ادامه داد: در شرايطى كه بانك مركزى نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام كرده و مركز پژوهش  ها اين نرخ را ۵/۲۶ مى داند، نمى توان نرخ سود بانكى را تعديل كرد و اگر اين كار انجام شود به اين معنى است كه از مردم مى خواهيم به بانك سپرده ندهند و حتى سپرده هاى خود را خارج كنند، چون اگر مردم پول خود را در بانك بگذارند عملا نه فقط سودى عايدشان نمى شود، بلكه بعد از يك سال به دليل تورم ۲۵ درصدى اصل پولشان هم كاهش مى يابد. عضو فراكسيون اقليت مجلس خاطرنشان كرد: نرخ سود بانكى در صورتى كاهش مى يابد كه تورم كم شده باشد چون بايد نرخ سود بانكى با نرخ تورم برابر و يا حتى يك درصد هم بيشتر باشد، بنابراين در شرايط فعلى صحبت كردن از كاهش نرخ سود بانكى غير علمى و بى معناست مگر اينكه با اجبار بخواهيم نرخ سود بانكى را كم كنيم. خباز تاكيد كرد: در اين صورت مردم در اولين فرصت سپرده هاى خود را از بانك خارج مى كنند.
قضاوى: اگر تورم مهار نشود سود بانكى تك رقمى نمى شود
قائم مقام بانك مركزى تك رقمى شدن نرخ سود بانكى را مستلزم يك رقمى شدن نرخ تورم براساس ساز و كار پيش بينى شده در برنامه چهارم عنوان كرد. حسين قضاوى،قائم مقام بانك مركزى در گفتگو با مهر در خصوص مهيا بودن شرايط تك رقمى شدن نرخ سود بانكى در سال پايانى برنامه چهارم (سال ۸۸) گفت: در قانون برنامه يك نكته ظريفى آمده كه ساز و كارى تدارك ديده شود كه با اتكاى به آن ساز و كار بتوان نرخ سود بانكى را تك رقمى كرد. قائم مقام بانك مركزى از جمله الزامات تك رقمى كردن نرخ سود بانكى را كنترل تورم عنوان كرد. وى ادامه داد: با توجه به اين امر بايد تدارك همه جانبه اى از ناحيه بانك مركزى و سياستگذاران حوزه مالى صورت گيرد كه بتوانيم تورم را كنترل كنيم.قضاوى تصريح كرد: هنگامى كه تورم كنترل وتك رقمى شود قاعدتا نرخ سود بانكى نيز متاثر از كاهش نرخ تورم مى تواند كاهش يابد. بنابراين گزارش،در قانون منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى متناسب با نرخ بازدهى در بخشهاى مختلف اقتصادى (با تاكيد برقانون عمليات بانكى بدون ربا) كه خردادماه سال ۸۵ توسط رئيس جمهورى به وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانك مركزى مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكى را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكى در عقود و با بازدهى ثابت در برنامه چهارم ايران به طورى كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه، نرخ سود اين گونه تسهيلات، درهمه بخشهاى اقتصادى، يك رقمى شود. درباره عقود با بازدهى متغير، بانكها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا، درحاصل فعاليت اقتصادى مورد قرارداد شريك شوند، درعقود امور مشاركت براى توليد، مذكور در تبصره بند(ب) ماده (۳) قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب ،۱۳۶۲ بانك نمى تواند از شريك، وثيقه خارج از طرح بخواهد.

منبع:خبرگزاری مهر

► پاسخ به يك ابهام درباره‌ي قرعه‌كشي عمره
سقف تسهيلات مسكن جوانان، 59ميليون تومان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر