1.5 میلیارد در شرکت نفت گم شد

شنبه ، 30 فروردين 1393 ، 10:54

دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسه‌ای تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91 ، از تخلف حدود 1.5 میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.
خبرگزاری مهر: دیوان محاسبات با تهیه گزارش مقایسه‌ای تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91 ، از تخلف حدود 1.5 میلیارد دلاری یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشت.

در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 91 در خصوص تخلف حدود 1.5 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت آمده است: شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 4 میلیون و 609 هزار و 167 دلار با سررسید قبل از دی ماه سال 1391 به شرکت ISO می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرت ISO در تاریخ 1391.10.4 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است. 

متن کامل این گزارش که در اختیار مهر قرار گرفته، به شرح زیر است:

"مقدمه

گزارش تفریغ بودجه کل کشور مستند به اصل 55 قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور، ماده 6 قانون تفریغ بودجه سال ای پس از انقلاب، ماده 221 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بند (ج) ماده 1 قانون دیوان محاسبات کشور تهیه و در اجرای بند (ب) ماده 36 قانون اخیرالذکر در هیات عمومی دیوان محاسبت کشور بررسی و تصویب می شود.

بخش های گزارش تفریغ بودجه کل کشور

الف: نظرات کلی دیوان محاسبات کشور

ب: گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه

ج: گزارش  تفریغ بودجه بر اساس تقسیمات بودجه ای (موضوع ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور)

د: گزارش تفریغ دستگاهی شامل:

1- اهداف و وظایف

2- بندهای خاص

3- جدول منابع و مصارف

4- خلاصه گزارش های حسابرسی

فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور

انجام عملیات تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال تا دی ماه توسط کلیه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور در سطوح مختلف.

بررسی گزارش تفریغ بودجه:

سال 1390 کل کشور توسط کارگروه فنی و حقوقی با برگزاری 41 جلسه.

سال 1390 کل کشور توسط کارگروه فنی و حقوقی با برگزاری 39 جلسه.

بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه:

سال 1390 کل کشور توسط هیات عمومی با برگزاری 12 جلسه.

سال 1391 کل کشور توسط هیات عمومی با برگزاری 12 جلسه.

اعمال مراقبت های حرفه ای و کنترل های کیفیت در مرد گزارش های حسابرسی به منظور ارتقاء کیفیت گزارش های مزبور.

منابع و مصارف

میزان پیش بینی منابع بودجه کل کشور بعد از اعمال تغییرات قانونی:

سال 1390 بالغ بر 5.151.671 میلیارد ریال

سال 1391 بالغ بر 5.491.468 میلیارد ریال

میزان پیش بینی بودجه عمومی دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی:

منابع عمومی سال 1390 بالغ بر 1.545.870 میلیارد ریال شامل:

درآمدها: 609.990 میلیارد ریال

واگذاری دارایی های سرمایه ای: 590.711 میلیارد ریال

واگذاری دارای های ملی: 345.169 میلیارد ریال

منابع اختصاصی سال 1390 بالغ بر 151.355 میلیارد ریال

منابع عمومی سال 1391 بالغ بر 1.442.699 میلیارد ریال

واگذاری دارایی های سرمایه ای: 698.765 میلیارد ریال

واگذاری دارایی های مالی: 90.637 میلیارد ریال

منابع اختصاصی سال 1391 بالغ بر 201.478 میلیارد ریال

میزان تحقق منابع بودجه کل کشور:

سال 1390 بالغ بر 5.053.247 میلیارد ریال

سال 1391 بالغ بر 6.276.815 میلیارد ریال

میزان تحقق منابع بودجه عمومی دولت:

منابع عمومی سال 1390 بالغ بر 1.174.590 میلیارد ریال؛ معادل 76 درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال 1390 بالغ بر 91.805 میلیارد ریال؛ معادل 61 درصد مبالغ پیش بینی

منابع عمومی سال 1391 بالغ بر 1.065.429 میلیارد ریال؛ معادل 74 درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال 1391 بالغ بر 121.859 میلیارد ریال؛ معادل 61 درصد مبالغ پیش بینی

میزان تحقق منابع عمومی دولت به تفکیک نوع دریافت:

سال 1390:

درآمدها: 89 درصد

واگذاری دارایی های سرمایه ای: 96 درصد

واگذاری دارایی های مالی: 18 درصد

سال 1391:

درآمدها: 87 درصد

واگذاری دارایی های سرمایه ای: 61 درصد

واگذاری دارایی های مالی: 74 درصد

میزان پیش بینی مصارف بودجه کل کشور بعد از اعمال تغییرات قانونی:

سال 1390 بالغ بر 5.312.790 میلیارد ریال

سال 1391 بالغ بر 5.477.508 میلیارد ریال

میزان پیش بینی مصارف بودجه عمومی دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی:

مصارف عمومی سال 1390 بالغ بر 1.596.943 میلیارد ریال شامل:

هزینه ای: 911.906 میلیارد ریال

تملک دارایی های سرمایه ای: 392.427 میلیارد ریال

تملک دارای های ملی: 292.610 میلیارد ریال

مصارف اختصاصی سال 1390 بالغ بر 151.355 میلیارد ریال

مصارف عمومی سال 1391 بالغ بر 1.432.758 میلیارد ریال

هزینه ای: 1.007.679 میلیارد ریال

تملک دارایی های سرمایه ای: 392.989 میلیارد ریال

تملک دارایی های مالی: 32.090 میلیارد ریال

مصارف اختصاصی سال 1391 بالغ بر 197.459 میلیارد ریال

میزان تحقق مصارف بودجه عمومی دولت:

مصارف عمومی سال 1390 بالغ بر 1.113.549 میلیارد ریال؛ معادل 70 درصد مبالغ پیش بینی

مصارف اختصاصی سال 1390 بالغ بر 91.015 میلیارد ریال؛ معادل 60 درصد مبالغ پیش بینی

مصارف عمومی سال 1391 بالغ بر 1.043.863 میلیارد ریال؛ معادل 73 درصد مبالغ پیش بینی

منابع اختصاصی سال 1391 بالغ بر 120.482 میلیارد ریال؛ معادل 61 درصد مبالغ پیش بینی

میزان تحقق منابع عمومی دولت به تفکیک نوع دریافت:

سال 1390:

هزینه ای: 91 درصد

تملک دارایی های سرمایه ای: 71 درصد

تملک  دارایی های مالی: 2 درصد

سال 1391:

هزینه ای: 87 درصد

تملک دارایی های سرمایه ای: 36 درصد

تملک دارایی های مالی: 11 درصد

میزان پیش بینی بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:

سال 1390 بالغ بر 3.618میلیارد ریال

سال 1391 بالغ بر 4.212 میلیارد ریال

میزان تحقق بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:

سال 1390 بالغ بر 3.751 میلیارد ریال

سال 1391 بالغ بر 4.900 میلیارد ریال

بندهای ماده واحده قانون بودجه

الف) تعداد بندها و اجزای ماده واحد:

سال 1390: 186 بند و جزء.

سال 1391: 193 بند و جزء

ب) تعداد بندهایی ( و یا اجزایی) که در آن مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد بند یا سایر قوانین و مقررات مربوط گزارش شده است:

سال 1390: تعداد 105 بند و جزء؛ معادل 56 درصد کل اجزاء و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

سال 1391: تعداد 88 بند و جزء؛ معادل 46 درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

ج) تعداد بندهایی ( و یا اجزایی) که در آن مواردی حاکی از عدم تحقق اهداف مد نظر قانون گذار گزارش شده است:

سال 1390: 24 بند و جزء؛ معادل 13 درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

سال 1391: 17 بند و جزء؛ معادل 9 درصد کل اجزای و بندهای ماده واحده قانون بودجه.

نفت (سال 1391)

مقدار نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی):

نفت خام: بالغ بر 1.040 میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر 149 میلیون بشکه.

تقویم ارزش 100 درصدی نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی):

نفت خام: بالغ بر 1.361 هزار میلیارد ریال

میعانات گزای: بالغ بر 214 هزار میلیارد ریال

جمع: بالغ بر 1.575 هزار میلیارد ریال

مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی:

نفت خام: بالغ بر 365 میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر 107 میلیون بشکه

مقدار نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها:

نفت خام: بالغ بر 644 میلیون بشکه

میعانات گازی: بالغ بر 13 میلیون بشکه

ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی( به صورت نقد، معاوضه و بیع متقابل):

نفت خام: بالغ بر 48.073 میلیون دلار

میعانات گازی: بالغ بر 9.430 میلیون دلار

جمع: بالغ بر 57.503 میلیون دلار

وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی واریزی به حساب ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بالغ بر 53.781 میلیون دلار

شرکت ملی نفت ایران پس از برداشت مبلغ دو میلیارد و 645 میلیون و 900 هزار دلار به عنوان بخشی از سهم 14.5 درصدی  شرکت ملی نفت ایران از وصولی های نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال 1391 و سنوات قبل، باقی مانده وجوه وصولی به مبلغ 53  میلیارد و 781 میلیون و 400 هزار دلار را پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به طور مستقیم و حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نموده است.

بدهی ارزی مشتریان نفت خام و میعانات گازی در پایان سال 1391، با نرخ مبادله تسعیر و مابه التفاوت آن تا نرخ مرجع (12.260 ریال) تحت عنوان تعدیلات در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران ثبت و به نسبت 14.5 و 85.5 درصد بین دولت (خزانه داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران تسهیم شده است.

خزانه داری کل کشور مبلغ 7 هزار و 253 میلیارد و 730 میلیون ریال از سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت های پالایشی و مبلغ 264 میلیارد و 262 میلیون ریال از سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی ها را به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز نموده است.

شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 4 میلیون و 609 هزار و 167 دلار با سررسید قبل از دی ماه سال 1391 به شرکت ISO می نماید. شرکت مذکور، در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمی نماید. متعاقباً شرکت ISO در تاریخ 1391.10.4 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است."

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

 

► نرخ ارز،طلا وسکه نیم روز 30 فروردین 93
تعداد دقیق متقاضیان دریافت یارانه درمرحله دوم ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر