بنر

سقف 18ميليوني وام مسكن ثابت مي‌ماند

پنجشنبه ، 10 بهمن 1387 ، 13:30

 

شرايط كنوني پرداخت وام 18ميليوني خريد مسكن كه از ابتداي خردادماه سال گذشته آغاز شده تا دو ماه ديگر اعتبار دارد.

احتمالا به دليل تاكيد رييس جمهوري مبني بر سياست اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن، شرايط فعلي وام خريد تا سقف 18ميليون تومان براي سال آينده نيز تمديد شود.


سقف وام 18ميليوني خريد مسكن كه از ابتداي خردادماه سال 86به صورت 6ميليون تومان وام بدون سپرده و 12ميليون با سپرده 6ميليون توماني پرداخت مي‌شد. اين وام با افزايش سپرده‌گذاري به مبلغ 9ميليون تومان به سقف 18ميليون تومان با تعهد پرداخت از سوي بانك مسكن افزايش يافت.


براساس آمارهاي موجود، افزايش وام مسكن بانك مسكن هيچ اثري بر سهم اين وام براي پوشش قيمت واحد مسكوني نداشت و با وجود افزايش 2هزار و 643درصدي قيمت هر واحد مسكوني در15 سال گذشته، سقف تسهيلات مسكن تنها يك هزار و يكصددرصد افزايش يافته و پس از گذشت سه سال به 18ميليون تومان رسيده است.
اين در حالي است كه با احتساب وام 6ميليون توماني بدون سپرده بانك مسكن، وام مسكوني از سال 84 تاكنون ثابت بوده است. در عين حال قيمت‌هاي مسكن در سال 1385 رشد قابل توجهي داشته‌اند.


همچنين براساس بررسي‌هاي انجام شده در بانك مسكن، سهم سقف تسهيلات بانك مسكن براي يك واحد مسكوني 50متري از 93درصد در سال 72 به 75درصد در سال 85 كاهش يافته است.


سهم سقف تسهيلات بانك مسكن براي يك واحد مسكوني 75متري در سال 72 معادل 62درصد بوده كه در سال 85 به 50درصد و در سال 86 به 27درصد كاهش يافته است. بالطبع سهم تسهيلات مسكن بانك مسكن براي واحدهاي 100متري مسكوني كمتر است. سهم سقف تسهيلات در اين واحدها در سال 72 معادل 47درصد بوده كه در نيمه اول سال 85 به 37درصد و در سال 86 به 20درصد كاهش يافته است.


با اين حال سياست دولت و بانك مسكن همچنان پايه ارائه تسهيلات براي ساخت مسكن استوار خواهد بود و عملا سقف وام 18ميليوني براي خريد مسكن نه تنها راه حل نيست بلكه بازپرداخت اقساط اين وام مشكل به نظر مي‌رسد.


براساس شرايط فعلي، متقاضياني كه در نظر دارند پس از گذشت يك سال از سقف تسهيلات 18ميليون توماني استفاده كنند بايد حساب خود را با مبلغ 9ميليون تومان افتتاح كشور و در مدت يكسال موجودي خود را حفظ كنند. در حال حاضر سود تسهيلات مسكن با سپرده 11درصد است.


مدت باز پرداخت اين تسهيلات به تناسب مدت سپرده‌گذاري براي پنج‌دوره به بالا تا 18 سال، سه يا چهار دوره تا 15 سال، يك يا دو دوره تا 12 سال خواهد بود. در عين حال پرداخت تسهيلات بيش از 12ميليون تومان به روش خريد زمان امكانپذير نيست.


دارندگان انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن از تاريخ شروع اجراي طرح، مشروط به گذشت حداقل شش ماه از تاريخ افتتاح حساب خود، قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك تا سقف 8ميليون تومان براي خريد واحدهاي مسكوني با شرايط تعيين شده توسط بانك يا احداث و تكميل استفاده كنند.


دارندگان انواع حساب‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاريخ افتتاح حساب خود و تكميل موجودي (15ميليون تومان سپرده‌گذاري)، قادر خواهند بود از تسهيلات با سپرده بانك، تا سقف 30ميليون تومان براي خريد واحد مسكوني با شرايط تعيين شده توسط بانك برخوردار شوند.


حداقل متوسط موجودي لازم در هر دوره براي دريافت تسهيلات 18ميليون توماني، 2ميليون و 600هزار است كه پس از گذشت 7دوره 6ماهه، و در صورتي كه ميزان سپرده 6ميليون تومان باشد پس از گذشت 3 دوره 6ماهه متقاضي، تسهيلات فوق را دريافت مي‌كند. باز پرداخت تسهيلات با توجه به درخواست كتبي گيرنده تسهيلات مي‌تواند به صورت ساده يا تركيبي (پلكاني و ساده) تعيين شود.


در خصوص احراز توانايي متقاضي در پرداخت اقساط تسهيلات، صرفا اظهار كتبي درآمد ماهانه ابرازي متقاضي ملاك تصميم‌گيري خواهد بود.
واحدهايي مشمول اخذ تسهيلات خريد و تكميل احداث مسكن بانك هستند كه مشخصات و ضوابط تعيين شده توسط بانك‌ در آنها رعايت شده باشد.
رعايت مشخصات اعلام شده براي واحدهاي مسكوني مشمول تسهيلات بانك با توجه به ضوابط جاري بانك‌ در مقطع اخذ تسهيلات براي همه گيرندگان تسهيلات الزامي است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

► تاريخچه‌ تاسيس‌بانك‌ جهاني‌
مجموع تعهدات واحدهاى صنعتى به بانك ها ۵۰۰ ميليارد ريال ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر