212 كشور تحريم تجاري عليه ايران را شكستند

سه شنبه ، 15 ارديبهشت 1388 ، 13:02

 

در بررسي تراز بازرگاني خارجي ايران مي توان به اين نتيجه رسيد كه تحريم كنندگان به اهداف خود در مبادلات تجاري دست نيافتند و ايران در سال 87 با 212 كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي رابطه تجاري داشته است.

با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگاني خارجي ايران (بدون احتساب صـادرات نفت خام) طي سال 87 با كسري 37 ميلياردو 702 ميليون دلاري مواجه بوده است .


بنابر اين گزارش، تراز بازرگاني ايران با امارات با كسري 11 ميليارد و 109 ميليون دلار، چين با كسري 2 ميليارد و 912 ميليون دلار، جمهوري كره با كسري 2 ميليارد و 260 ميليون دلار، روسيه با كسري يك ميليارد و 20 ميليون دلار، آلمان با كسري 5 ميلياردو 14 ميليون دلار، ايتاليا با كسري يك ميليارد و 664 ميليون دلار، فرانسه با كسري يك ميليارد و 913 ميليون دلار و انگلستان با كسري يك ميليارد و 972 ميليون دلار مواجه بوده است.


به گزارش فارس ، با توجه به اينكه ايران در سال 87 تحت تحريم هاي اقتصادي بوده است اما بيشترين مبادلات تجاري با كشورهاي اروپايي بوده است و سهم عمده اين مبادلات را واردات تشكيل داده است.


بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه بازار ايران از مهمترين بازارهاي كشورهاي اروپايي بوده و تحريم كنندگان نتوانسته اند به اهداف خود در سال 87 برسند.
بنابر اين گزارش، بيــشترين صــادرات كشور در سال 1387 به كشورهاي عراق بــا 68.2383 ميليون دلار ، امارات متحده عربي با 21.2328 ميليون دلار ، چين بــــــــا 35.2003 ميليون دلار، هند با 91.1171 ميليون دلار، جمهوري كره با 25.821 ميليون دلار صورت گرفته است . به بياني ديگر 91.62 درصد از سهم وزني و 48 درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در سال 1387 متعلق به 5 كشور فوق الذكر بوده است .


بـــــر همين اساس ، عمده واردات كشور در سال 1387 امارات متحده عربي بـــــــا 37.24 درصــد سهم وزني و 06.24 درصد سهــم ارزشي ، آلمان با 91.6 درصد سهـــم وزنـــــي و 53.9 درصد سهم ارزشي ، چين با 51.5 درصد سهم وزني و 80.8 درصـد سهم ارزشي ، سوئيس با 53.13 درصد ســــهم وزني و 31.6 درصد ســـهم ارزشي و جمهوري كره بـــــــــا 85.3 درصــــد ســهم وزني 52.5 درصد سهم ارزشي انجام گرفته است . به عبــــارت ديگر 17.54 درصد از سهم وزني و 22.54 درصد از سهم ارزشي كل واردات كشور طي سالجاري متعلق به 5 كشور ياد شده است .


به گزارش فارس، از طرفي ارزش مثبت تراز تجاري كشورمان با كشور عــــراق 16.2183 ميليون دلار بوده است . بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با 212 كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان ميدهد كه كشور ما ، طي سال 1387 با 111 كشور داراي تراز منفي تجاري و با 101 كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است .

منبع: خبرگزاری فارس

► تحلیل تشکيل کميته حذف سه صفر از پول ملي
يك بام و دو هوا براي نرخ بهره ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر