محكوميت سرپرست شعب بانك ملي به اتهام اخذ رشوه

سه شنبه ، 10 شهریور 1388 ، 15:06

 

شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران حكم قطعي متهمان پرونده شعب مركزي بانك ملي ايران را صادر كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، اين پرونده با اعلام شكايت بانك ملي ايران در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفته و پس از صدور رأي در شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران به شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد .

براساس اين گزارش مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقايان مسعودي‌مقام و بيك‌وردي حكم قطعي متهمان پرونده را به شرح ذيل تأييد كردند:

1 ـ آقاي محمدحسين شايانفر، فرزند عليرضا سرپرست وقت اداره شعب مركزي بانك ملي ايران از حيث اتهام اخذ رشوه معادل سه ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال به تحمل 5 سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سه ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال درحق صندوق دولت، تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم شد.

2 ـ آقاي پژمان اسدي، فرزند علي به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع و پرداخت رشوه به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزيري و ضبط اموال و وجوه پرداختي تحت عنوان رشوه به نفع دولت محكوم شد.

3 ـ آقاي حسين نادري تبريزي، فرزند اسد، رييس وقت شعبه وحدت بانك ملي از حيث اتهام اخذ رشوه به تحمل سه سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دويست ميليون ريال درحق صندوق دولت، تحمل چهل ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم شد.

4ـ آقاي فريدون صفري‌نسب، فرزند عبدالمحمد رييس وقت بانك ملي شعبه حافظ به اتهام اخذ رشوه به تحمل نه ماه حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست و سه ميليون ريال درحق صندوق دولت، تحمل 20 ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم شد.

5 ـ آقاي علي اسدي، فرزند نبي به اتهام پرداخت رشوه و تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل يك‌سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليون ريال درحق صندوق دولت و رد مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليون ريال و ضبط مال ناشي از ارتشاء درحق صندوق دولت محكوم شد.

6 ـ آقاي احمد حياوي، فرزند حسين به اتهام پرداخت رشوه به تحمل يكسال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال به نفع صندوق دولت محكوم شد.

7- آقاي فرهاد لاهيجاني‌ها، فرزند عزت الله از حيث اتهام پرداخت رشوه به تحمل يك‌سال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون ريال به نفع صندوق دولت محكوم شد.

8 ـ آقاي ناصر ملك‌ثابت، فرزند غلامحسين به اتهام پرداخت رشوه به تحمل يك‌سال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ دويست و 10 ميليون ريال به نفع دولت محكوم شد.

9 ـ محمد حسين لاريجاني، فرزند مهدي به اتهام پرداخت رشوه به تحمل يك‌سال حبس تعزيري و ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ پنجاه ميليون ريال به نفع دولت محكوم شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

► رتبه ایران در بین بدهکار ترین کشور های جهان
احمدی نژاد تکلیف بانک ها را مشخص کرد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر