بنر

راهکارهای تداوم پرداخت تسهیلات به تولید

دوشنبه ، 16 شهریور 1388 ، 15:01

 

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح راهکارهای ادامه روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی و صنعتی، افزایش سرمایه بانکها از محل حساب ذخیره ارزی را پیشنهاد کرد.

محمود بهمنی در  بر اعطای تسهیلات بانکی متناسب با منابع تاکید کرد و گفت: بانکها در اعطای تسهیلات به بخشهای اقتصادی و تولیدی پس از کسر سپرده قانونی، تنها می توانند منابع جذب شده را تزریق کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعطای تسهیلات توسط بانکها بیش از ظرفیت، اظهارداشت: اعطای تسهیلات در شرایطی که بانکها حداکثر توان خود را برای پرداخت تسهیلات به بخشهای تولید به کار گرفته اند، باعث استقراض بانکها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه پرداخت جریمه و سود می شود.

وی یکی از راهکارهای ادامه روند پرداخت تسهیلات به بخشهای تولیدی توسط سیستم بانکی در شرایط مذکور را افزایش سرمایه بانکها از روشهای مختلف از جمله حساب ذخیره ارزی عنوان و بیان کرد: بدین طریق بانکها می توانند مجددا به بخشهای صنعتی و تولیدی تسهیلات اعطا کنند.

بهمنی همچنین افزایش سرمایه بانکهای خصوصی را برای ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی موثر دانست و با بیان اینکه با افزایش سرمایه بانکهای خصوصی منابع بیشتری به بخش تولید تزریق می شود، پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب بودجه های سنواتی را نیز برای این منظور پیشنهاد کرد.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانکهای جدید التاسیس نیز گفت: اعطای مجوز به بانکهای جدید که هر یک باید سرمایه ای معادل دو هزار میلیارد ریال را داشته باشند، باعث تزریق منابع به بخشهای اقتصادی و تولیدی می شود.

به سرمایه گذاران خارجی تضمین می دهیم
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری خارجی در کشور و جذب سرمایه های خارجی، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی به سرمایه گذاران خارجی تضمین می دهد که هر زمان که تمایل داشته باشند می توانند اصل سرمایه و سود خود را منتقل کنند و این امر به منظور جذب سرمایه های خارجی انجام شده و این مطلب را نیز اعلام کرده است.

منبع: خبرگزاری مهر

► احمدی نژاد: خط فقر سرکاری است!
استمهال بدهي بانکي 4491 واحد توليدي ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر