بنر

بنر
نقش توریسم بر اشتغالزایی
شنبه ، 10 تیر 1396 ، 16:19

 

گردشگري فراتر از يك صنعت و به مثابه ي يك پديده ی پويای اجتماعی و جهانی است و بی شك توسعه ی گردشگری، يك فرايند و فعاليت سياسی نيز محسوب می شود. اگرچه ايران در نقشه ی گردشگری جهانی جايگاه بسيار مهمی دارد؛ اما سهم واقعی اين كشور از ميزان ورود گردشگران بين المللي و درآمدهاي ناشی از آن بسيار ناچيز و حتی نسبت آن به كمتر از يك به پانصد مي رسد. سياستهای گردشگری در ايران به ندرت برخاسته از الگوهای رايج آن بوده و بيشتر تحت تأثير مولفه هاي سياسي قرار می گیرد. تأثيرگسترده ی مولفه های سياسی مسلط برگردشگری از يك سو و اقتصاد دولتی متكی بر نفت از سوی ديگر، موجب كم رنگ شدن و در نهايت به ناديده انگاشتن گردشگری به عنوان يك بخش مهم اقتصادی شده است. در اين شرايط گردشگری با حضوری بسيار كم رنگ، همواره در حاشيه ی سياست ها و برنامه های كلان توسعه ی دولتی قرارگرفته است.

 

گسترش صنعت گردشگری در يك كشور از نقطه نظر اقتصادی داراي آثار و مزايای بسياري است كه از جمله مهم ترين مزايای آن گسترش زمينه ی اشتغال است به گونه‌ای كه هم كارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارت‌های گوناگون می توانند در اين رشته شاغل شوند.

در ابعاد جهانی و در سطح اقتصاد گردشگری برآوردها نشان داده‌اند كه بيش از 2/192 ميليون شغل به واسطه ی گردشگري ايجاد شده است، به‌طوری كه از هر 4/12 عدد شغلی كه در جهان وجود دارد، يك شغل مربوط به گردشگری است. بنابراين صنعت گردشگری در بسياری از كشورها به عنوان بزرگ ترين سازمان و نهادی كه نيروی انسانی را به كار می گيرد، مطرح است. هرچند ايجاد اشتغال هدف عمده توسعه گردشگري نيست، اما بدون شك توسعه آن با فعاليت و خدماتی سروكار دارد كه خود به خود ظرفيت اشتغال را بالا مي برد.

از مهمترين ويژگی های اشتغال گردشگری ميی توان به موارد زير اشاره كرد:

1.  كاربربودن نسبی صنعت گردشگری

2. مشاغل با دستمزد پايين

3. اشتغال پاره وقت و تمام وقت

4. فصلی بودن صنعت گردشگری

5. ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان

 

در يك جمع بندی كلی مي توان گفت يكي از راه‌هاي امن توسعه ی اقتصادی پايدار و ايجاد اشتغال در تمامی كشورها و به ويژه كشورهای در حال توسعه رشد و توسعه صنعت گردشگري است كه می توان از اين طريق معضل بيكاری در كشورها را تا حدودی بهبود بخشيد. البته اثرات افزايش اشتغال در بخش گردشگری كشورهاي در حال توسعه مساعدتر از كشورهای صنعتی است؛ زيرا در كشورهای در حال توسعه، زمينه و امكانات رشد صنعتی محدود است.

 

► معرفی موتورهای جستجوگر فارسی ایران
نرخ سود بانکی هم صاحب «ستاد» شد ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 421 مهمان آنلاین داریم