بنر

بنر
آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)
سه شنبه ، 16 آبان 1396 ، 08:12

 

 

جهت پیشبرد اهداف شغلی و شخصی به شیوه ای ساده و گام به گام با مکالمات پنج زبان زنده دنیا آشنا شویم.

بدین منظور روزهای فرد با ما همراه باشید.

 

گام اول: آشنایی با حروف و تلفظ آنها

 

حروف الفبای انگلیسی (26 حرف):

A a (اِی)-  B b (بی)- C c (سی)- D d (دی)- E e (ای)- F f (اِف)- G g (جی)- H h (اِچ)- I i (آی)- J j (جِی)- K k (کِی)- L l (اِل)- M m (اِم)- N n (اِن)- O o (اُ)- P p (پی)- Q q (کیو)- R r (آر)- S s (اِس)- T t (تی)- U u (یو)- V v (وی)- W w (دابِلیو)- X x (اِکس)- Y y (وای)- Z z (زی)


تلفظ حروف انگلیسی:
g (ج/ گ)
sh (ش)
sio (ژ)
ch (چ)
j (ج- یِ)
o (آ- اُ)
u (او- آ- اِ)

 

 
حروف الفبای ترکی (29 حرف):


A a (آ)-  B b (بِ)- C c (جِ)- Ç ç-(چِ)  D d (دِ)- E e (اِ)- F f (فِ)- G g (گِ)- Ğ ğ(غِ)  -H h (هِ)- I ı (اِ)-  İ i (ای)- J j (ژِ)- K k (کِ)- L l (لِ)- M m (مِ)- N n (نِ)- O o (اُ)  Ö ö-(اُ)  P p (پِ)- R r (رِ)- S s (سِ)- Ş ş -(شِ) T t (تِ)- U u (او)- Ü ü -(ئوو) V v (وِ)- Y y (یِ)- Z z (زِ)

 

 حروف الفبای فرانسوی (26 حرف):


A a (آ)-  B b (بِ)- C c (سِ)- D d (دِ)- E e (اِ)- F f (اِف)- G g (ژِ)- H h (اَش)- I i (ای)- J j (ژی)- K k (کاه)- L l (اِل)- M m (اِم)- N n (اِن)- O o (اُ)- P p (پی)- Q q (کیو)- R r (اِخ)- S s (اِس)- T t (تی)- U u (ای)- V v (وِ)- W w (دوبِلوِ)- X x (ایکس)- Y y (ایگقِک)- Z z (زِد)

حروف زبان فرانسوی بیست و شش حرف است که به جز آنها حروف زیر هم در این زبان به کار میروند، اما جزء الفبا به حساب نمی‌آیند:

œ à â è é ê ë î Ï ô û ç


تلفظ حروف فرانسه:
i/ y(ای)
u (بین ای  و  او؛ بیشتر ای تلفظ می شود)
é/ et (ای)
در پایان کلمه  er and ez (ای)
œu/ eu (او)
a, à â (آ)
ou (او- و)
o, ô (اُ)
e (اِ)
ui (ای)
En/ em/ an/ am/ aon/ aen (آو(ن))
In/ im/ yn/ ym/ ain/ aim/ ein
Eim/ un/ um/ en/ eng/ oin/oing
Oint/ ien/ yen/ éen (آه (ن))
Un (اوه (ن))
On/ om (اُه(ن))
Ch (ک- ش)
حرف صدادار + ex  (اِگز)
حرف بی صدا   + ex  (اِکس)
c + e, I, y  or  ç  (س)
c + a, o, u (ک)
g + e, I, y (ژ)
g + a, o, u (گ)
th (ت)
j (ژ)
qu (ک)
در آخر کلمه  q (ک)
h (خوانده نمی شود)
در بین دو حرف صدادار  s (ز)
(ز)  x + حرف صدادار  

حروف الفبای آلمانی (26 حرف):


A a (آ)-  B b (بی)- C c (سی)- D d (دی)- E e (ای)- F f (اِف)- G g (گی)- H h (ها)- I i (ای)- J j (یُهت)- K k (کا)- L l (ال)- M m (اِم)- N n (اِن)- O o (اُ)- P p (پی)- Q q (کو)- R r (اِر)- S s (اِس)- T t (تی)- U u (او)- V v (فاو)- W w (وِ)- X x (ایکس)- Y y (ایپسیلُن)- Z z (سِـت)

تلفظ حروف آلمانی:
i/ ie (ای)
ü    (بین او  و  ای)
Ö (بین اُ  و  ای)
e (اِ)
o (او- آ)
e(آ)  در پایان کلمه
er در پایان کلمه  (آه)
ei (آی)
au (اَو- آو)
eu (اُی)
z (تس)
J (یِ)
qu (ک و)
در آغاز کلمه st/ sp (ش پ/ ش ت)
sch (ش)
th (ت)
v (ف)
w (و)
ß (س)
قبل از یک حرف صدادار s (ز)

 

 

 

حروف الفبای ایتالیایی (21 حرف):


A a (آ)-  B b (بی)- C c (چی)- D d (دی)- E e (اِ)- F f (اِفِّه)- G g (جی)- H h (آکّاه)- I i (ای)- L l (اِلِّه)- M m (اِمِّه)- N n (اِنِّه)- O o (اُ)- P p (پی)- Q q (کو)- R r (اِرِّه)- S s (اِسِّه)- T t (تی)- U u (او)- V v (وی)- Z z (زِتّاه)

این حروف در زبان ایتالیایی نیستند ولی در کلمات بیگانه که به این زبان وارد شده‌اند تلفظ می‌شوند:
J j (ایلونگا)- K k (کاپّاه)- W w (دُپیِ وو)- X x (ایکس)- Y y (ایپسِلُن)

تلفظ حروف ایتالیایی:
c + a, o, u, he, hi (ک)
c + ia, io, iu, e, i (چ)
g + a, o, u, he, hi (گ)
g + ia, io, iu, e, i (ژ)
sc + a, o, u, he, hi (س- ک)
sc + ia, io, iu, e, I (ش)
Ç  (س)


► نرخ سود سپرده‌های بانکی علی‌الحساب است
آمارها در مورد بانک ها چه می گویند؟ ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 598 مهمان آنلاین داریم