آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (5)

سه شنبه ، 30 آبان 1396 ، 08:20

 

 

حال شما چطوره؟


انگلیسی:
How are you  (هو آر یو) 


ترکی:
(رسمی)Nasılsınız (ناسیلسینِز)
(غیررسمی)Nasılsın (ناسیلسین)فرانسه:
Ça va (سِ وا)
Comment ça va (کُمِ سِ وا)
Comment allez-vous (کُمِ آلِ وو)


آلمانی:
Wie gehts (وی گِهتس)
Wie geht es dir/ Ihnen (وی گِهت اِس دیاه/ اینِن)


ایتالیایی:
(غیررسمی)Come va /  Come stai  (کُمِ وا/ کُمِستایی)
(رسمی) Come sta  (کُمِستا)منبع: کتاب مکالمات روزمره به پنج زبان زنده دنیا

 

 


 

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (2)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (3)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (4)

 

 

 

 

 

 
► قیمت جدید انواع نان اعلام شد
آشنایی با مشاغل: مدیریت رستوران ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر