بنر

بنر
عوامل ایجاد انگیزش شغلی
چهارشنبه ، 8 آذر 1396 ، 09:15

 

نکتــه اصلــی در مدیریــت انگیــزش کارکنــان ایــن اســت کــه بدانیــم کارکنــان بــه وســیله چیــزی برانگیختــه مــی شــوند کــه تحقــق آن را بــاور دارنــد و ایــن امــر، نــه بــه وســیله وعــده و وعیــد مدیــران، بلکــه بــا ســه شــرط لازم انگیــزش یعنــی اعتمــاد بــه نفــس، اطمینــان و رضایــت، بــه وســیله ایجــاد محیطــی کــه در آن ســه شــرط فــوق تقویــت شــوند، می تواننــد در کارکنــان خــود انگیــزش ایجــاد کننــد.


عوامل درونی ماهیت کار:

شغل مناسب بر اساس دانش، مهارت، تجربه، علاقه و خصوصیات و توان فردی در انجام یک وظیفه معین تعیین می گردد و لازم است تفکیک شغلی بر پایه توانایی های فردی باشد و تقسیم تخصصی کار صورت گیرد. در یک سازمان موفق اولین و مهمترین رکن موفقیت را انتخاب صحیح و به جای کارکنان می دانند.

امروزه نیروی کار توقعات بیشتری دارد و برای کار و زندگی مطلوب کاری اهمیت خاصی قایل است. مشاغل تخصصی پس از مدتی باعث کسالت و دلزدگی می شود و انگیزه به کار را در آنان ضعیف  می کند که می توان با متنوع ساختن شغل ایجاد انگیزه نمود.

شناخت و قدر دانی از افراد:

عامل بعدی در ایجاد انگیزه، محرک های مادی است . تحقیقات نشان می دهد که پرداخت های تشویقی فردی در  درصد بر 20 تا 15 درصد و پرداخت های تشویقی گروهی در حدود 30حدود عملکرد افراد و در نتیجه عملکرد کل سازمان اثر می گذارد.

مسئولیت شغلی:

برای کسانی که نگرانی مادی ندارند، حس رفاه مهمتر از پول است و عواملی که بر رفاه تأثیر می گذارند، عبارتند از : ارتباطات انسانی، اعتماد متقابل، حس ارج نهاده شدن و احساس وجود عدالت. به علاوه، فرصت یادگیری مطالب جدید و درک استعداد شخصی به ایجاد حس مثبت در افراد کمک  می کند . مشوق های مثبتی هم که نیازهای معنوی و عاطفی افراد را ارضا نمایند، مؤثرتر از انگیزه های منفی به شکل تهدیدها یا مجازات ها هستند.

فرآیند آموزش کارکنان:

آخرین محرک انگیزه در کارکنان سازمان که مورد بررسی قرار خواهد گرفت فرآیند آموزش است. هدف از آموزش آن است که با افزودن به دانش شغلی فرد یا با آموزش مهارت ها و تخصص های به خصوص، رفتار و نگرش او در جهت مطلوب یعنی نیل به اهداف سازمانی تغییر کند، برای نیل به اهداف، هر سازمان باید کادری از نیروی لایق و کارآمد در اختیار داشته باشد. از این رو لازم است افرادی که به استخدام سازمان در می آیند، علاوه بر برخورداری از آموزش رسمی و همگانی، به آموزش تخصصی و حرفه ای نیز دست یایند تا دانش فنی و مهارت های لازم را برای انجام شایسته وظایف محوله به دست آورند.

عوامل بیرونی حقوق:

پرداخت حقوق را می توان یک محرک وانگیزه قوی دانست، اما اگر حقوق بر اساس یک نظام حقوق و دستمزد و طرح طبقه بندی مشاغل، عادلانه استاندارد نشود، خط مشی پرداخت می تواند به یک عامل نارضایتی مداوم تبدیل شود.به هر حال، می توان دلیل انتخاب عامل حقوق و دستمزد را توسط پژوهشگران، به عنوان مهمترین عامل انگیزش، قلمداد نمود.

امنیت شغلی:

فراهم بودن امنیت شغلی و وجود قوانین و مقررات برای حمایت اصولی از کارکنان، مهمترین عامل افزایش دهنده، رضایت شغلی و کارایی آنان است. نامشخص بودن آینده و فقدان برنامه ریزی های صحیح، بیش از هر عاملی آنها را متأثر می نماید.

شرایط محیط کار و ارزیابی عملکرد:

شرایط فیزیکی،تجهیزات و ابزار کار مناسب  مهمترین انگیزه برای ادامه کار بازسازی و رسیدن به هدف های سازمان خواهد بود. بنابراین فراهم نمودن امکانات ضروری در زمینه آموزش و پرورش و رضایت مندی کارکنان لازم است .به این ترتیب ارزیابی مستمر از عملکرد کارکنان ضروری به نظر می رسد. منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنها و سایر کارکنان از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است.  از اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به دست می آید می توان در برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی و انتخاب، آموزش و تربیت کارکنان، تعیین مسیر شغلی، حقوق و مزایا و شناخت استعداد های بالقوه کارکنان استفاده نمود.

 

 

مرضیه بیانی- خبرنامه بانک ملی

► فیـــــشــــیــــنــــــــگ
21 راه آسان برای کسب درآمد آنلاین(5) ◄

 
پابلیکا
بنر

قیمت های روز بازار

نرم افزار CRM
رپورتاژ آگهی
ایمیل مارکتینگ
خريد بليط چارتر

برای سفارش بک لينک در بانکی با شماره 09127777190 تماس بگيريد

افراد حاضر

ما 777 مهمان آنلاین داریم