بنر

جزئيات مطالبات معوق چهار بانك دولتي

يكشنبه ، 8 آذر 1388 ، 15:45

 

جزئيات مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول چهار بانك دولتي ملي، ملت، تجارت و صادرات در پايان مهرماه سال جاري به ارزش بيش از 232 هزار ميليارد ريال توسط يك نهاد رسمي دولتي منتشر شد.

در گزارش رسمي اين نهاد دولتي جزئيات مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول چهار بانك دولتي شامل بانكهاي ملي، ملت، تجارت و صادرات در اسفند ماه سال 86، مهرماه و اسفندماه سال 87 و مهر ماه سال 88 به تفكيك اعلام شده است كه به نظر مي رسد يكي از معدود گزارشهاي رسمي دولتي است كه تاكنون به اعلام جزئيات مطالبات معوق بانكها پرداخته است.
مجموع مطالبات معوق اين چهار بانك دولتي در اين گزارش كه فارس به نسخه‌اي از آن دست يافته است، در پايان مهر ماه امسال بيش از 23 هزار و 260 ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته 10 هزار و 403 ميليارد تومان معادل 80 درصد رشد نشان مي دهد.
مطالبات معوق اين چهار بانك دولتي در اسفند ماه سال گذشته بيش از 12 هزار و 857 ميليارد تومان بوده است.

 


رشد 644 درصدي مطالبات معوق بانك ملي طي 7 ماه اخير

بنابراين گزارش، مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول بانك ملي ايران در مهرماه سال 88 بيش از 103 هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه با اختصاص بيش از 44.6 درصد مجموع مطالبات معوق اين چهار بانك دولتي رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. نكته مهم اينكه مطالبات معوق بانك ملي در اسفند ماه سال گذشته 1392 ميليارد تومان بوده است كه طي هفت ماهه نخست سال جاري با رشد بي سابقه 644 درصدي بيش از 8977 ميليارد تومان افزايش داشت و به 10 هزار و 369 ميليارد تومان رسيد.
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول بانك ملي ايران در اسفند ماه سال 86 بيش از 947 ميليارد تومان و در مهر ماه سال گذشته نيز بيش از 1313 ميليارد تومان بوده است.

بانك ملت با مطالبات معوق 5700 ميليارد توماني در رتبه دوم است

مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول بانك ملت در مهر ماه سال جاري بيش از 5706 ميليارد تومان اعلام شده است كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته بيش از 278 ميليارد تومان معادل 5.1 درصد رشد نشان مي دهد. به گزارش فارس، مطالبات معوق بانك ملت در اسفند ماه سال 86 بيش از 2648 ميليارد تومان و در مهر ماه سال 87 نيز 3400 ميليارد تومان بوده است و بانك ملت بيش از 24.6 درصد مطالبات معوق اين چهار بانك دولتي را به خود اختصاص داده است.

بانك تجارت بيش از 3900 ميليارد تومان مطالبات معوق دارد

گزارش رسمي اين نهاد دولتي حاكي است: مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول بانك تجارت در مهر ماه امسال به بيش از 3949 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد اندك 0.6 درصدي را نشان مي دهد و اين بانك سهم 16.9 درصدي را از مجموع مطالبات معوق چهار بانك دولتي دارد.
مطالبات معوق بانك تجارت در اسفند ماه سال 86 بيش از 2538 ميليارد تومان، مهر ماه سال گذشته 3915 ميليارد تومان و اسفند پارسال 3924 ميليارد تومان اعلام شده است.

كمترين مطالبات معوق در بانك صادرات با 3200 ميليارد تومان
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول بانك صادرات در مهر ماه سال 88 بيش از 3235 ميليارد تومان اعلام شد كه رشد 1122 ميليارد توماني معادل 53 درصد را طي هفت ماه اول امسال نشان مي دهد. بانك صادرات با دراختيار داشتن 13.9 درصد مجموع مطالبات معوق اين چهار بانك دولتي در رتبه چهارم قرار گرفته است ولي بر اساس معيار رشد مطالبات معوق طي هفت ماه اخير پس از بانك ملي در رتبه دوم قرار دارد.


اين گزارش مطالبات معوق بانك صادرات را در اسفند 86 بيش از 1900 ميليارد تومان و در مهر ماه سال گذشته 3063 ميليارد تومان اعلام كرده است كه اين رقم در اسفند سال گذشته به 2112 ميليارد تومان كاهش يافت ولي طي سال جاري مجدد روند صعودي به خود گرفت.

► تاسيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها تصويب شد!
درآمد سعودی ها از حج چقدر است؟ ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر