استفاده 7 برابری مردم از خودپرداز نسبت به پوز

سه شنبه ، 10 آذر 1388 ، 13:23

 

استفاده مردم از خود پرداز نسبت به پوز معادل 86 به 14 درصد است. اين به معناي آن است كه مردم از از خودپردازها هفت برابر بيشتر از پايانه هاي فروش گاهي استفاده مي كند. پيش از اين نسبت استفاده از خودپرداز به پوز 89 به 11 درصد عنوان شده بود. نقطه هدف براي اين نسبت نيز 50 به 50 درصد است كه وضعيت موجود نشان ميدهد فاصله زياد با هدف وجود دارد.

به گزارش بانکی به نقل از فردا متوسط تراكنش هاي ماهانه هر خودپرداز در شش ماهه اول سال جاري 7هزار و 474 تراكنش و متوسط مبلغ هر تراكنش به ميزان 432 هزار و 132 ريال بوده است. در همين حال متوسط تعداد تراكنش هر پايانه فروشگاهي معادل 16.9 بار و متوسط مبلغ تراكنش 644 هزارو 819 ريال بوده است.

 


بر اساس گزارش هاي آماري نظام هاي پرداخت بانك مركزي، بانك ملي با بيش از 14هزار هزارو 527 تراكنش در هر خودپرداز به صورت ماهانه بيشترين متوسط تعداد تراكنش ماهانه را داشته است. بعد از ملي بانك صادرات با بيش از 11 هزارو 507 تراكنش در هر خودپرداز رتبه دوم متوسط تعداد تراكنش ماهانه را از ان خود كرده است.رتبه سوم در اين شاخص نيز متعلق به بانك كشاورزي است كه به طور متوسط ماهانه در هر خود پرداز 7 هزارو 507 تراكنش انجام شده است.

همچنين در بخش پايانه فروشگاهي بيشترين متوسط تراکنش ماهانه براي هر پوزمتعلق به توسعه صادرات با 43 تراكنش و سپس بانك ملي 37 تراكنش است.

بنابراين گذارش متوسط تعداد تراكنش هر پايانه فروش در ماه تا پايان سال بايد به 25 تراكنش برسد كه با توجه به تقدم تحقق يافته در نيم سال به ميزان 0.9 تراكنش بعيد است شبكه بانكي به رقم هدف گذاري شده دست يابد.
همچنين محاسبات اماري نشان مي دهد تعداد كل تراكنش انجام شده در نيمه نخست سال از طريق 14 هزار و 627 خودپرداز 109 ميليون و 300 هزار و روزانه 588 هزار تراكنش ودر همين حال مجموع تراكنش از طريق 916 هزار و 457 پايانه فروش گاهي تا نيمه نخست سال 15 ميليون و 488 هزار تراكنش بوده است. بنابراين نسبت استفاده مردم از خود پرداز نسبت به پوز معادل 86 به 14 درصد است. اين رقم پيش از اين 89 به 11 درصد عنوان شده بود. نقطه هدف براي اين نسبت 50 به 50 درصد است.

علت استقبال مردم از خودپرداز به جاي پوز نبود كارت هاي اعتباري و عدم اطمينان به درست عمل كردن پوز است.

► بورس از کجا آمد؟
کشوری با دو واحد پول! ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر