بنر

بنر
بانک‌ها با حساب‌های بانکی اتباع خارجی متوفی چه می‌کنند؟
دوشنبه ، 26 شهریور 1397 ، 15:10

اقدام بانک‌ها در مورد موجودی حساب‌های مربوط به اتباع خارجی که فوت شده‌اند، منوط به رعایت مقرراتی است.

 


اقدام بانک‌ها در مورد موجودی حساب‌های مربوط به اتباع خارجی که فوت شده‌اند، منوط به رعایت مقرراتی است.

بموجب ماده ۳۳۸ قانون امور حسبی «هرگاه تبعه خارجی در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است، به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌کند و درصورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم، دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌کند.»

 

► تحول در سیستم بانکی با اصلاح قانون بانک مرکزی
بهای تمام‌ شده یک قطعه طلا چگونه محاسبه می‌شود؟ ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 883 مهمان آنلاین داریم