رفتن همیشه اختیاری نیست/ آدم یه جاهایی رو مجبوره!

سه شنبه ، 7 اسفند 1397 ، 14:59

پیام رسانمان را روشن کردیم و بارها و بارها برایتان نوشتیم و پاک کردیم. همان شب که شما در مجلس بزم و شب نشینی بودید و یاد ما نمی کردید. همان شب که خوشحال و شاد و خندان بودید و نمی دانم با آن اجنبی در چه حالی به سرمی بردید. همان شب که ما را غریبه پنداشتید... همان شب... اما دیگر وقتش رسیده است که پیاممان را ارسال کنیم.
عزیزم! وقتی میهمانی ترتیب می دهید و دورهم جمع می شوید و می گویید و می خندید و ما را دعوت نمی کنید، همین می شود. همین می شود که ما می رویم و تمام پیام رسان هایمان را نیز قطع می نماییم و شما می مانید و میهمان عزیزتان.
امیدواریم در کنار او خوشحال باشید. امیدواریم او برایتان بهتر از ما بشود.
آری! به قول شاعر گفتنی: رفتن همیشه اختیاری نیست/ آدم یک جاهایی را مجبور است
سخت است... سخت است پیامک شب بخیر را از جانب محبوب خود دریافت کنیم و با خیال آسوده سربربالین بنهیم اما صبح روزبعد عکس هایش را در میهمانی، در فضای مجازی ببینیم.
ما رفتیم... رفتیم اما یادتان باشد که هیچوقت... هیچوقت یک ایرانی را اینگونه نپیچانید... هیچوقت!
ما قول دادیم پای هم باشیم/ ما قول دادیم این را می دانم
با گریه می گویی مرد است و قولش/ نامردم و قولم را می شکانم!!
بعله اصلا شما نباشید دوستانم هستند. تازه میهمانی های آنها بهتر هم هست. آنها آخر هفته را مجلس بزمی ترتیب می دهند و خوراک و طعام خوب فراهم می آورند.
آنها به ما خیانت نمی کنند. آنها بدون ما پارتی نمی کنند. آری
آری! شماخیلی چیزها را نمی فهمید/ اما ما خیلی حرفها را سرمان می شود.
بوس
بای
(گوشی موبایلش را خاموش کرده، اشک هایش را با سر آستینش پاک می کند و می خوابد.)

 

► برنامه اقدام مشترک برای تسهیل فرآیندهای شبکه لجستیک منجسم
امکان برداشت ارز از طریق خودپرداز فراهم شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر