جدول مزد 20 گروه شغلي خدماتي

دوشنبه ، 10 خرداد 1389 ، 10:30

وزارت کار و امور اجتماعي جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتي در زمينه کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال 89 ابلاغ کرد.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از مهر، وزارت کار جدول مزدي 20 گروه شغلي نيروهاي خدماتي کشور بر اساس جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتي و تامين نيروي انساني کشور سال 89 را ابلاغ کرد که در اين جدول حداقل دستمزد ماهيانه کارگر با قرارداد موقت محدود در سالجاري، 303 هزار تومان برابر با مصوبه حداقل دستمزد شورايعالي کار و در گروه 1 شغلي و بيشترين مبلغ آن نيز رقمي حدود 377 هزار تومان در گروه 20 شغلي است.

بر اساس اين گزارش، جدولي که توسط وزارت کار تهيه و به شرکتهاي خدماتي ابلاغ شده است حاوي 20 گروه شغلي و ميزان مزد روزانه در کنار پايه سنواتي است که اين ابلاغيه کارفرمايان شرکتهاي خدماتي را موظف مي کند تا بر اساس جدول ياد شده نسبت به پرداخت حقوق نيروي کار شاغل در اين بخش اقدام کنند.

حداقل دستمزد 303 هزار تومان در گروه 1

در جدول اعلامي کارگران گروه 1 شغلي روزانه بايد حداقل 10 هزار و 100 تومان حقوق دريافت کنند که اين ميزان در طول ماههاي 30 روزه 303 هزار تومان و در ماههاي 31 روزه نيز 313 هزار و 100 تومان مي شود. در اين گروه شغلي روزانه 200 تومان نيز به عنوان پايه سنواتي در نظر گرفته شده است.

همچنين نيروي کار شاغل در گروه 2 نيز بايد حداقل روزانه 10 هزار و 162 تومان حقوق بگيرند که از اين طريق ماهيانه رقمي بين 304 هزار و 860 تومان و 315 هزار تومان خواهد شد. پايه سنواتي گروه 2 شغلي روزانه 210 تومان اعلام شده است.

افزايش 10 توماني به ازاء پايه سنواتي از گروه 1 تا 11

در اين جدول، گروه 3 شغلي از نيروهاي خدماتي بايد 10 هزار و 224 تومان روزانه دستمزد بگيرند که اين رقم در ماههاي 30 و 31 روزه رقمي بين 306 هزار و 720 تومان و 316 هزار و 944 تومان خواهد بود. در اين بخش نيز روزانه 220 تومان به عنوان پايه سنواتي در نظر گرفته شده است.

وزارت کار و امور اجتماعي بر اساس مصوبه شورايعالي کار حداقل دستمزد روزانه نيروي کار خدماتي شاغل در گروه 4 را 10 هزار و 286 تومان اعلام کرده است که از اين طريق حقوق ماهيانه افراد شاغل در اين گروه رقمي بين 308 هزار و 580 تومان و 318 هزار و 866 تومان است. نيروي کار شاغل در اين گروه بايد روزانه 230 تومان پايه سنواتي بگيرند.

17 هزار تومان افزايش حقوق از گروه 1 تا 5

براي افراد شاغل در گروه 5 خدماتي طي سالجاري روزانه 10 هزار و 349 تومان در نظر گرفته شده است که اين ميزان در ماه 30 و 31 روزه به ترتيب 310 هزار و 470 تومان و يا 320 هزار و 819 تومان خواهد بود. شاغلين گروه 5 روزانه 240 تومان پايه سنواتي خواهند داشت.

گفتني است، افراد در گروه 6 شغلي در سال 89 نيز حداقل روزانه بايد 10 هزار و 432 تومان حقوق بگيرند که اين رقم در ماه حداقل 312 هزار و 960 تومان و يا 323 هزار و 392 تومان است. در اين گروه شغلي نيز روزانه 250 تومان پايه سنواتي در نظر گرفته شده است.

افزايش 60 توماني روزانه پايه سنواتي از گروه 1 تا 7

همچنين براي کارگران شاغل در گروه 7 نيز روزانه 10 هزار و 515 تومان مزد در نظر گرفته شد که رقم ماهيانه آن حداقل 315 هزار و 450 تومان و 329 هزار و 965 تومان است. در اين گروه شغلي نيز روزانه 260 تومان پايه سنواتي در نظر گرفته شد.

شاغلين خدماتي گروه 8 روزانه 10 هزار و 598 تومان دريافتي خواهند داشت که ماهيانه رقمي بين 317 هزار و 940 تومان و 328 هزار و 538 تومان است. افراد در گروه 8 شغلي طبق ابلاغيه وزارت کار بايد روزانه 270 تومان پايه سنواتي بگيرند.

وضعيت گروه شغلي 9 و 10

براي افرادي که در گروه 9 شغلي قرار بگيرند روزانه تا 10 هزار و 702 تومان حداقل دستمزد تعيين شده است که در ماههاي 30 روزه 321 هزار و 60 تومان و در ماههاي 31 روزه نيز 331 هزار و 762 تومان خواهد شد. پايه سنواتي اين گروه شغلي نيز روزانه 280 تومان تعيين شده است.

نيروي کار فعال در گروه 10 شغلي خدماتي طبق دسته بندي وزارت کار بايد روزانه 10هزار و 805 تومان حقوق بگيرند که ماهيانه چيزي حدود 324 هزار و 150 تومان يا کمي بيشتر حدود 334 هزار و 955 تومان خواهد بود. پايه سنواتي اين گروه نيز 290 تومان اعلام شده است.

افزايش 180 توماني پايه سنواتي روزانه از گروه 11 تا 20

براي شاغلين گروه 11 روزانه 10 هزار و 930 تومان در نظر گرفته شده است که از 327 هزار و 900 تومان تا 338 هزار و 830 تومان در نوسان است که پايه سنواتي اين گروه هم روزانه 300 تومان است. اين وضعيت در گروه 12 کمي بهتر است به نحوي که شاغلين اين گروه روزانه 11 هزار و 55 تومان و ماهيانه 331 هزار و 650 تا 342 هزار و 705 تومان با پايه سنواتي روزانه 320 تومان خواهند گرفت.

گروه 13 شغلي خدماتي نيز بايد هر روز 11 هزار و 179 تومان حقوق بگيرند که ماهيانه بين 335 هزار و 370 تومان تا 346 هزار و 549 تومان خواهد بود که بر همين اساس روزانه 340 تومان نيز پايه سنواتي مي گيرند. کارگران شاغل در گروه 14 بايد روزانه 11 هزار و 345 تومان دريافت کنند که در اين بخش نيز ماهيانه رقمي بين 340 هزار و 350 تومان تا 351 هزار و 695 تومان در نوسان است. در اين بخش نيز پايه سنواتي روزانه 360 تومان تعريف شده است.

بر اساس ابلاغيه وزارت کار و امور اجتماعي، کارگران خدماتي شاغل در گروه 15 نيز بايد روزانه حداقل 11 هزار و 511 تومان دريافت کنند که بر اساس ماهيانه بين 345 هزار و 330 تومان و يا کمي بيشتر حدود 356 هزار و 841 تومان خواهد بود که پايه سنواتي اين گروه شغلي نيز روزانه 380 تومان است. گروه 16 شغلي بايد هر روز 11 هزار و 678 تومان حقوق بگيرند که اين افراد ماهيانه رقمي بين 350 هزار و 340 تومان يا 362 هزار تومان دريافت مي کنند که پايه سنواتي آنها نيز روزانه 400 تومان تعيين شده است.

کارشناس تا دکترا در گروه 15 تا 17

گروه 17 شغلي خدماتي طبق نظر وزارت کار بايد روزانه 11 هزار و 885 تومان حقوق دريافت کنند که در ماههاي مختلف سال رقمي بين 356 هزار و 550 تومان و 368 هزار و 435 تومان خواهد شد و بر همين اساس نيز پايه سنواتي در اين بخش روزانه 420 تومان تعيين شده است. همچنين گروه 18 شغلي نيز بايد هر روز 12 هزار و 93 تومان حقوق بگيرد که ماهيانه رقمي بين 362 هزار و 790 تومان و 374 هزار و 883 تومان خواهد شد. پايه سنواتي اين گروه نيز روزانه 440 تومان تعيين شده است.

همچنين گروه 19 شغلي خدماتي در سالجاري بايد به ازاي هر روز کار حداقل 12 هزار و 342 تومان دريافت کنند که رقم ماهيانه اين گروه نيز بين 370 هزار و 260 تومان تا 382 هزار و 602 تومان مي شود ضمن اينکه پايه سنواتي نيز هر روز در اين گروه شغلي 460 تومان تعيين شده است. گروه 20 شغلي نيز بايد روزانه 12 هزار و 591 تومان حقوق بگيرند که در اين گروه نيز ماهيانه بين 377 هزار و 730 تومان تا 390 هزار و 321 تومان در نوسان است. همچنين پايه سنواتي در اين گروه نيز روزانه 480 تومان است.

هرچند وزارت کار وضعيت 20 گروه شغلي خدماتي را تعيين و اعلام کرده است ولي افراد داراي مدارک کارشناسي تا حتي دکترا نيز در گروههاي 15 تا 17 قرار مي گيرند و عملا حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خدماتي رقمي بين 303 هزار تومان تا 356 هزار تومان است.

 

► گوگل برای چندمین بار دادگاهی شد
15 چیزی که شما در مورد استیو جابز نمی دانید ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر