بنر

استخدام سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد

دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:15

 

 

======================================================

 

.:: کارجویان محترم برای ثبت رزومه خود در "بازار کار" سایت بانکی اینجا کلیک کنید ::.

.:: برای اطلاع از اخبار مهم استخدامی در خبرنامه سایت عضو شوید .::

.:: سایر استخدام ها را اینجا ببینید.::

 

=======================================================

با استعانت از حضرت باریتعالی سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی براي کادر هیات علمی آموزشکده هاي فنی و حرفه اي خود از ب ین خواهران و برادران
داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته هاي مندرج در جدول با شرایط زیر به صورت قراردادي تمام وقت موقت دعوت به همکاري می نماید .
علاقمندان می توانند در صورت داشتن شرایط اعلام شده نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی حداکثر تا تاریخ  20 فروردین 1390 اقدام نمایند.
*شرایط عمومی داوطلبان:
1 مسلمان یا متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
2 اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.
3 انجام خدمت وظیفه یا کارت معافیت دائم براي آقایان (معافیت هاي پزشکی که مانع انجام وظایف هیأت علمی نباشد قابل قبول است).
4 داشتن سلامت جسمی و روانی کامل.
5 نداشتن پیشینه سوء، اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیات.
. 6 داشتن حداقل مدرك کارشناسی ارشد حداقل با معدل 15
7 علاوه بر شرایط اعلام شده دربند 6 حداقل معدل مدارك تحصیلی متقاضیان در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم 14 و در مقطع لیسانس براي گروه علوم ا نسانی حداقل 14 وبراي گروه غیر علوم انسانی و فنی و حرفه اي نباید کمتر از 13 باشد.
8 ارائه ریز نمرات مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس.
تذکر: نمرات دروس اصلی و تخصصی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نباید کمتر از 14 باشد.
9 ارتباط بین رشته تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با رشته هاي مورد نیاز.
-10 دانشجویان ترم آخر کارشناسی ارشد که تا پایان تیر ماه 1390 فارغ التحصیل می شوند می توانند در این طرح شرکت نمایند . اینگونه از داوطلبان می بایست نمرات معدلهاي ترمهاي طی شده خود را به جاي مدرك کارشناسی ارشد خود ارائه نمایند. حداقل معدل براي ترمهاي گذرانده شده نباید کمتر از 16 باشد.
توجه: داوطلبان پس از ثبت نام در سایت سازمان می بایست در تاریخ هایی که توسط هیاتهاي جذب استان اعلام می شود در فراخوان هیاتهاي جذب استان مربوطه
شرکت نموده و نسبت به انجام مراحل مربوط اقدام نمایند. بدیهی است با عنایت به لزوم ثبت نام داوطلبان در فراخوان جذب استان عدم ثبت نام به منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد.
نکات قابل توجه:
- به داوطلبانی که فقط از طریق سایت هیات جذب استان ثبت نام می نماید با توجه به اینکه مدارك ایشان پس از طی مراحل مربوط جهت تائید نهایی از طریق جذب استان به سازمان ارسال خواهد شد توصیه می شود که در فراخوان سازمان شرکت نمایند.
- داوطلبانی که دانشجوي دوره کارشناسی ارشد هستند در صورت داشتن شرایط اعلام شده نیاز به ثبت نام درفراخوان هاي جذب استان نخواهند داشت؛ اینگونه از متقاضیان پس از طی موفقیت آمیز مراحل اولیه در سازمان موظفند در فراخوان هیات جذب استان ثبت نام نمایند. بدیهی است اولویت با افراد فارغ التحصیل می باشد و در صورت عدم تامین نیاز واحدها از دانشجویان متقاضی دعوت به عمل خواهد آمد.
*شرایط اختصاصی داوطلبان:
-1 نداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی و غیر دولتی پس از پذیرش قطعی (هنگام عقد قرارداد همکاري با سازمان).
- 2 حداکثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظیفه تا پایان اسفند ماه 90 براي آقایان 35 سال و براي خانم ها 33 سال می باشد.
-3 امکان انجام حداقل 16 ساعت تدریس و 16 ساعت حضور در وقت اداري در هفته جهت همکاري در امور آموزشی، پژوهشی، مشاوره و دیگر امور (جمعاً 32 ساعت) در مراکزآموزشی و ستادي سازمان سما.
*شیوه انتخاب:
با توجه به علمی کاربردي بودن دوره هاي کاردانی پیوسته سازمان از بین داوطلبان واجد شرایط با توجه به رشته هاي تحصیلی از بالاترین میانگین معدل ها و سایر امتیازات
علمی و تخصصی چند برابر نیروي مورد نیاز را به مصاحبه هاي سازگاري شغلی و حرفه اي و عقیدتی دعوت می نماید و پس از بررسی ریز نمرات دروس اصلی و تخصصی
دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و فعالیتهاي پژوهشی، تحقیقاتی کاربردي و نمرات دروس آزمایشگاهی و کارگاهی و جمع بندي امتیازات مکتسبه و تعیین اولویت،
جهت گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت معرفی خواهد نمود و در صورت طی موفقیت آمیز دوره در سطح عالی، دعوت به همکاري ب ه صورت قراردادي موق ت می نماید .

شایان ذکر است بکارگیري افراد مذکور به صورت پیمانی منوط به پذیرش در مصاحبه هاي جذب هیاتهاي استانی خواهد بود.

- براي اعضاء هیات علمی که به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می شوند و چنانچه به دریافت مدرك دکترا نائل گردند در صورت درخواست واحد هاي دانشگاه ی امکان انتقال نیرو وجود خواهد داشت.
*مدارك لازم:
-1 تکمیل فرم ثبت نام درسایت سازمان.
-2 واریز مبلغ 30.000 ریال از طریق سامانه پرداخت اینترنتی.
-3 واریز مبلغ 70.000 ریال از طریق سامانه پرداخت اینترنتی پس از اعلام نتایج جهت انجام مصاحبه عمومی.
نکته: چون درهنگام ثبت نام از داوطلبان مدارك اخذ نمی گردد، پس از اعلام نتایج افراد موظفند نسبت به ارائه اصل کلیه مدارك خواسته شده (شناسایی و تحصیلی ) در روز مصاحبه اقدام نمایند؛ عدم ارائه مدارك باعث جلوگیري از شرکت در مصاحبه می گردد و مسئولیت آن بر عهده داوطلب خواهد بود. لذا توصیه می شود متقاضیان پس ازثبت نام نسبت به آماده نمودن مدارك خود (به مدارك ناقص ترتیب اثري داده نخواهد شد) تا قبل از اعلام نتایج اقدام نمایند.
تذکرات بسیار مهم:
-1 سازمان پس از اعلام نتایج نهایی، پذیرفته شدگان را بر اساس نیاز واحد مورد تقاضا دعوت به همکاري می نماید.
-2 در صورت وجود متقاضیان مرد و زن در یک رشته و در یک واحد با رعایت سایر شرایط و ضوابط، حق تقدم با متقاضیان هم جنس با دانشجویان آموزشکده و افراد بومی
خواهد بود.
-3 چون جذب کلیه پذیرفته شدگان در واحدها منوط به پذیرش دانشجو در رشته مورد نظر در آموزشکده محل خدمت می باشد لذا در صورت عدم پذیرش دانشجو امکان
جذب هیأت علمی وجود نخواهد داشت.
-4 درصورتیکه در آموزشکده محل خدمت، هریک از رشته هاي تحصیلی به هر دلیلی لغو و یا منحل گردد افراد به دیگر واحدها بر اساس نیاز جهت ادامه همکاري
معرفی خواهند شد و یا برابر ضوابط و دستورالعمل هاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامی عمل خواهد گردید.
-5 وجه ثبت نام قابل استرداد نمی باشد.
-6 چنانچه هر زمان محرز گردد که داوطلب فاقد شرایط لازم بوده و اطلاعات نادرست در فرم درخواست درج نموده است سازمان محق خواهد بود که در هر مرحله،
از ادامه کار فرد جلوگیري به عمل آورده و در صورت ضرورت به مراجع قضائی معرفی نماید.
-7 افرادي که در دوره هاي قبلی در طرح استخدام هیأت علمی شرکت کرده اند و از آنها به علت عدم اولویت دعوت بعمل نیامده یا موفق به گذراندن دوره آموزشی نشده اند
یا به هر دلیل انصراف داده اند هیچ حقی براي آنها وجود ندارد و در صورت تمایل بایستی مجدداً در طرح سال جاري شرکت نمایند.
-8 با توجه به اینکه امکان انتقال از آموزشکده اي به آموزشکده دیگر وجود ندارد، لذا داوطلبان می بایست در انتخاب خود دقت لازم را به عمل آورند.
اعلام خواهد شد.

-9 اسامی واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه در دهه اول اردیبهشت ماه 1390 در سایت سازمان به آدرس http://www.sazman-sama.com قرار خواهد گرفت
-10 از پذیرفته شدگان جهت شرکت در دوره آموزشی بدو خدمت نیمه دوم تیرماه 1390 دعوت کتبی به عمل خواهد آمد . اسامی این افراد نیز از طریق سایت سازمان
به اطلاع خواهد رسید.
-11 سازمان در قبال هرگونه اطلاعات نادرست و یا ناقص در فرم تقاضا که منجر به حذف داوطلب گردد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
-12 چون هرگونه اطلاع رسانی یا تغییر برنامه فقط از طریق سایت سازمان اعلام خواهد شد لذا به داوطلبان توصیه می شود جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به
طرح جذب هیات علمی بطور مستمر (هفتگی) به سایت مذکور مراجعه نمایند.
-13 دارندگان مدارك تحصیلی فراگیر، مجازي، غیرحضوري، نیمه حضوري، مجازبه ثبت نام دراین آگهی نمی باشند.


:: برای آگاهی از مشاغل مورد نیاز اینجا کلیک کنید

:: برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

منتخب اخبار بانکی:

============

► استخدام شرکت پارس سلولز
استخدام سرپرست و كارشناس ارشد و كارشناس حسابداري ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر