سرویس دستور پرداخت بانک صادرات

دوشنبه ، 15 مهر 1387 ، 17:14
 
با استفاده از این طرح کلیه مشتریان می توانند مسئولیت وصول مطالبات یا پرداخت دیون آتی خود را به بانک محول نمایند.

نحوه استفاده از طرح :
    ــ فروشندگان:
براساس این طرح کلیه اشخاص و مراکز فروش که اقدام به فروش اقساطی کالا و یا خدمات به مشتریان می نمایند ، می توانند با مراجعه به یکی از شعب سپهری ، ضمن معرفی یک حساب سپهری به استثنای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ، مسئولیت وصول مطالبات خود را از طریق انعقاد قرار داد به بانک محول نموده و بون اخذ چک یا صدور دفترچه اقساط ، نسبت به وصول مطالبات خود در سررسیدهای تعیین شده اقدام نمایند.

   ــ خریداران:
در اجرای طرح فوق ، خریداران کالا یا خدمات ، باید به یکی از شعب سپهری مراجعه و از طریق تکمیل فرم اختیارنامه پیش بینی شده ، ضمن معرفی یک حساب سپهری  به استثنای حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ، مسئولیت برداشت وجوه اقساط کالا و خدمات خریداری شده از حساب خود و واریز آن به حساب فروشنده یا سایر اشخاص ذینفع را به بانک واگذار نمایند.

شرایط و ویژگیها:
   ــ برای فروشندگان کالاوخدمات:
1. معرفی یک حساب سپهری به بانک به منظور واریز وجوه کالا و خدمات فروخته شده.
2. تکمیل فرم قرارداد انتقال وجوه پیش بینی شده.
3. اخذ فرم اختیارنامه تایید شده از خریدار کالا یا خدمت و ارائه آن به بانک.

   ــ برای خریداران کالا و خدمات :
1. معرفی یک حساب سپهری به بانک به منظور واریز وجوه کالا و خدمات خریداری  شده
2. تکمیل فرم اختیارنامه برداشت وجوه از حساب خود و ارائه آن به فروشنده کالا و خدمات پس از تایید بانک.
3. تعیین تعداد کل اقساط و مبلغ هر قسط که باید از حساب برداشت شود.
4. تعیین تاریخ پرداخت اقساط.
 

 

ضمانت نامه ریالی بانک صادرات ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر