بنر

عملکرد متفاوت بانک ها در توسعه شبکه مجازی

چهارشنبه ، 20 آذر 1387 ، 09:10

افزایش عددی ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک شبکه بانکی کشور اعم از بانک های دولتی و خصوصی در طول هفت ماهه فروردین تا پایان مهر امسال رشدی مثبت را نشان می دهد اما از میان 17 بانک دولتی و خصوصی موجود در آمار بانک مرکزی، چهار بانک دولتی و یک بانک خصوصی نه تنها تحرکی در این زمینه نداشته اند بلکه برخی از آنها حتی از تعداد تجهیزات خود نیز کاسته اند.


آمار جدید اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از تعداد ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک مجموعه بانک های فعال ایران که تا پایان مهرماه 87 محاسبه و اعلام شده بیانگر آن است که از پایان اسفند 86 تا انتهای مهر 87 تعداد کل دستگاه های خودپرداز شبکه بانکی7.18 درصد، تعداد دستگاه های پایانه فروش POS)7.44 )درصد و تعداد پایانه های شعب Pin-Pad) 1.20 )درصد افزایش پیدا کرده است.


براساس این آمار، کل خودپردازهای شبکه بانکی از 9 هزار و 917 دستگاه در پایان سال گذشته به 11 هزار و 770 دستگاه در پایان مهرماه امسال افزایش یافته است به عبارت دیگر در این فاصله هفت ماهه یک هزار و 853 دستگاه بر تعداد خودپردازهای بانک ها افزوده شده است که از این تعداد، 453 دستگاه در تهران و یک هزار و 400 دستگاه در استان ها نصب و راه اندازی شده است.


پایانه های فروش نظام بانکی نیز 190 هزار و 780 دستگاه افزایش پیدا کرده و از 427 هزار و 82 دستگاه در پایان سال 86 به 617 هزار و 862 دستگاه در انتهای مهر 87 رسیده است که از این دستگاه ها 55 هزار و 786 دستگاه(1/35 درصد) در تهران و 134 هزار و 994 دستگاه (3/50 درصد) در استان ها به کار گرفته شده است.


تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک ها نیز در این فاصله هفت ماهه چهار هزار و 367 دستگاه افزایش یافته است اما رشد این دستگاه ها برخلاف پایانه های فروش، در تهران بیشتر از استان ها بوده است به گونه ای که این تجهیزات در تهران یک هزار و 295 دستگاه رشد پیدا کرده است که برابر با 3.24 درصد رشد است در حالی که افزایش سه هزار و 72 دستگاهی پایانه های شعب استان ها به معنی رشد7.18 درصدی این دستگاه ها طی هفت ماهه سپری شده از سال جاری است. اما در میان 17 بانک فعال کشور که در این آمار به تفکیک از آنها یادشده است بانک هایی مشاهده می شوند که در یکی از این شاخص ها یا در دو یا حتی هر سه شاخص یادشده هیچ تغییری نداشته و بعضاً در این خصوص افت هم داشته اند.

از جمله می توان به بانک پارسیان اشاره کرد که پایانه های شعب آن از 334 دستگاه به 179 دستگاه کاهش پیدا کرده است که به معنی کاهش 155 عددی این دستگاه ها طی هفت ماهه سال جاری است. بانک رفاه نیز از دیگر بانک های مشمول این موضوع است چراکه تعداد خودپردازهای آن بدون هیچ تغییری در فاصله هفت ماهه پایان اسفند 86 تا پایان مهر 87 همان 515 دستگاه سال گذشته بوده و از پایانه های فروش این بانک نیز یک دستگاه کاسته شده است.


بانک صنعت و معدن هم از جمله بانک های قابل ذکر است که رشد منفی شاخص های آن جلب توجه می کند زیرا خودپردازهای این بانک از 44 دستگاه در پایان سال 86 به 43 دستگاه در پایان مهر 87 کاهش یافته و بارزتر از آن تعداد پایانه های فروش این بانک است که طی هفت ماهه موردنظر 943 دستگاه از تعدادآنها کاسته شده و به چهار هزار و 269 دستگاه افت پیدا کرده است و فقط پایانه های شعب این بانک یک دستگاه بیشتر شده و به 46 دستگاه رسیده است.


بانک توسعه صادرات از دیگر بانک هایی است که هر سه شاخص تعداد دستگاه های ATM، POS و Pin-pad آن بدون تغییر مانده و 13 دستگاه خودپرداز، 148 POS و 28 پایانه شعب آن در پایان اسفندماه 86 کماکان در پایان مهرماه 87 ثابت مانده است. پست بانک ایران نیز دقیقاً مشابه بانک توسعه صادرات عمل کرده یا به عبارت بهتر هیچگونه عملکردی نداشته است- چراکه خودپردازهای این بانک و پایانه های شعب آن در پایان مهرماه امسال به ترتیب همان 55 دستگاه پایان سال گذشته است و هیچ رشدی در تعداد این دستگاه ها مشاهده نمی شود ضمن اینکه پست بانک هیچ پایانه فروش نصب نشده و فعالیتی تاکنون نداشته است.


در مقابل این آمار باید به بانک های تجارت، ملت و ملی اشاره کرد که تعداد خودپردازهای آنها در این فاصله با رشدی مناسب به ترتیب 437، 436 و 410 دستگاه افزایش یافته است.


رشد مثبت پایانه های فروش نیز در برخی بانک ها چشمگیرتر بوده مانند بانک های ملت، صادرات، کشاورزی و پاسارگاد که به ترتیب 50626، 32633، 29487 و 21820 دستگاه بر تعداد پایانه های فروش این بانک ها افزوده شده است. از نظر تعداد پایانه های شعب نیز بانک ملی با 4367، بانک ملت با 2479 و بانک مسکن با 262 دستگاه افزایش سرآمد دیگر بانک ها از جنبه رشد پایانه ها شعب بوده اند.

منبع: روزنامه سرمایه

► برای هدفمندکردن یارانه ها قطعا لایحه به مجلس می بریم
منابع و مصارف 11 موسسه مالي و اعتباري ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر