بنر

حساب پس انداز قرض الحسنه بانک تجارت

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 15:38


حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک تجارت
سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی :

سپرده قرض الحسنه پس انداز به منظور برخورداری از اجر معنوی قرض الحسنه و استفاده از خدمات بانکی افتتاح می گردد. بانکها از محل این سپرده ها تسهیلات قرض الحسنه بابت ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری ، تعمیرات ضروری مسکن ، تامین مسکن و هزینه تحصیلی پرداخت می نمایند.
براین اساس صاحبان اینگونه حسابها در مقابل تودیع سپرده سودی دریافت نمی نمایند، لکن به منظور ارج نهادن به مشارکت آنان در این امر معنوی براساس مقررات موجود سالانه جوایزی بصورت قرعه کشی به آنان تعلق خواهد گرفت. این حساب حداقل با مبلغ 200.000 ریال موجودی افتتاح می شود (حسابهایی مشمول قرعه کشی جوایز اعطایی می گردند که حداقل مبلغ 200.000 ریال موجودی به مدت 90 روز متوالی داشته باشند).

سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه :

نوعی حساب سپرده قرض الحسنه می باشد که می تواند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی افتتاح شود. صاحبان این حساب می توانند افراد مورد نظر خود را جهت دریافت وام قرض الحسنه از محل منابع تودیع شده به بانک معرفی کنند بانک نیز با اخذ کارمزد مربوط به عاملیت از طرف آنها نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه، انجام عملیات و دریافت اقساط آتی اقدام خواهد نمود. حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب 10.000.000 ریال می باشد و حداقل وام قرض الحسنه پرداختی از این حساب نیز مبلغ 3.000.000 ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 5 سال می باشد. این نوع پس اندازها نیز در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

قوانین مرتبط با حساب های پس انداز


حساب پس اندازهای راکد :
اگر مانده حساب پس انداز قرض الحسنه 5 سال تمام فاقد عملیات بوده و موجودی آنها کمتر از 10.000 ریال باشد در پایان هر سال به حساب مانده های مطالبه نشده قرض الحسنه پس انداز انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می گردد. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب پس انداز راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد. همچنین در صورت درخواست مشتری، حساب پس انداز سابق وی می تواند احیاء و مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.   

بستن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز:
چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و باقیمانده وجه را دریافت نماید دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می گردد.

فوت مشتری :
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده پس انداز قرض الحسنه یا جایزه متعلقه به آن اقدام نمایند.
بانکها ، شرکتها ، موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :

گواهی حصر وراثت
مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
ارائه شناسنامه عکس دار وراث


در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد :

درصورت عدم مراجعه وراث ، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
درخصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.

فقدان دفترچه قرض الحسنه پس انداز:
در صورت مفقود شدن دفترچه پس انداز صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد و بانک نیز حساب مذکور را بسته و پس از اخذ تعهد نامه حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به صاحب حساب تحویل دهد . در صورت قصور صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه پس انداز ، بانک هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارات ناشی از آن نخواهد داشت.

اعطاء جوایز به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی:
سالیانه به میزان 2% حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی بصورت جایزه بین دارندگان این حساب به قید قرعه تقسیم می گردد، مشروط بر اینکه حداقل به مدت سه ماه مبلغ 200.000 ریال در این نوع سپرده ها موجود باشد.توزیع جوایز می تواند بصورت غیرنقدی باشد و جوایز نقدی مستقیماً به حساب برندگان واریز می گردد.

سپرده قرض الحسنه جاری

شامل:
حساب جاری سحر

حساب جاری - کارت

شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
متقاضی 18 سال تمام و دارای اهلیت ( بالغ، عاقل، رشید) قانونی باشد.
سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.
معرف داشته باشد (حداقل یک نفر از مشتریان که نزد شعبه یا بانک تجارت حساب جاری دارد)
متقاضی جزء صادر کنندگان چکهای بلامحل نباشد (بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدورکیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند) و استعلام از بانک مرکزی توسط مسئول افتتاح حساب جاری شعبه.
ارائه یکی از مدارک شناسایی معتبر عکس دار( شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی)  و یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی الزامی است (درصورت توضیحات کپی از صفحه مربوطه)
ارائه مدارک کسب و یک برگ فتوکپی از آن
تکمیل کارت افتتاح حساب جاری (در یک نسخه) و فرم اسکن نمونه امضاء توسط مشتری و امضای آن در حضور متصدی افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، شماره سریال شناسنامه،کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن (تاییدیه مبنی بر صحت آدرس ارائه شده از طرف معرف مطالبه گردد)
مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب جاری و امضای برگ مربوطه

شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
1-      رعایت کامل شرایط افتتاح حساب جاری در مورد اشخاص حقیقی
2-      ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت در خصوص شرکتهای غیر سهامی و یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است

3-      ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد :

الف ـ نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت .

ب ـ مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضای اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.

ج ـ مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و هیات عامل (مدیران اجرایی).

د ـ در اساسنامه حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد.

ه ـ مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.

ارائه کپی اظهارنامه تسلیم شده به اداره ثبت شرکتها.

4-      ارائه شناسنامه عکسدار مدیران شرکت و کپی کارت ملی ایشان.

توضیح : مدیران می توانند کلیه مدارک فوق الذکر را ضمیمه نامه نموده و به شعبه ارسال نمایند و طی آن تقاضای افتتاح حساب نمایند تا پس از استعلام، با حضورشان نسبت به افتتاح حساب اقدام گردد.

5-      بررسی لیست سیاه و استعلام از بانک مرکزی با نام شرکت (با درج مشخصات حقوقی) و با نام هر یک از مدیران (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با ذکر مشخصات فردی) توسط مسئول مربوطه.

6-      تکمیل کارتهای مخصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی (در دو نسخه)، ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی.

7-      مطالعه وقبول مقررات و شرایط عمومی حساب مزبور توسط مدیران، امضاء آن و ممهور به مهر شرکت نمودن.

هر یک از صاحبان مجاز شرکت در صورتی می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگری تفویض نمایند که در اساسنامه تصریح و حق توکیل به غیر قید شده باشد، مادامی که شرکت تغییرات حاصله در هیات مدیره و یا هر گونه تغییر را به اطلاع بانک نرسانیده باشد و همچنین اختیارات هیات مدیره نیز منقضی نگردیده باشد چکها و اسناد صادره شرکت با امضاهای مجاز قبلی از نظر بانک معتبر و نافذ و قابل اجرای است و به مجرد اطلاع از تغییرات مذکور باید کارتهای نمونه امضا تجدید شود و اسناد مدارک ثبتی نیز اخذ گردد.

تبصره : مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و هرگونه تغییر آدرس را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیات مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
حساب جاری بانک تجارت ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر