وام های مشارکت مدنی بانک سامان

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:22
 
تسهیلات مشارکت مدني بانک سامان

از جمله عقود موثر به منظور ايجاد تسهيلات لازم در جهت پيشرفت و توسعه فعاليتهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي عقد مشارکت مدني مي باشد.
مشارکت مدني عبارتست از درآميختن سهم الشرکه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد.
اشخاص حقيقي و حقوقي در اين موارد مي توانند از تسهيلات مشارکت مدني در موارد زير استفاده نمايند:
1. توليد و فروش محصول
2. واردات ماشين آلات، مواد اوليه و ابزار کار و لوازم يدکي
3. واردات کالا به قصد فروش
4. صادرات کالا
5. بازرگاني داخلي
6. احداث مسکن انفرادي و انبوه سازي و احداث ساختمان و ابنيه واحدهاي توليدي
7. امورخدماتي
براي انجام معامله مشارکت مدني، مي بايست موضوع مشارکت، سرمايه لازم براي امر مشارکت، بهاي کالا و هزينه هاي تقريبي، وثائق مربوطه، قيمت و نحوه فروش کالاي مشارکتي و در پايان نسبت سهم سود بانک و متقاضي مشخص گردد.
مدت اين قرارداد با توجه به اقتضاي فعاليت موضوع قرارداد و به تشخيص مراجع بانک و موافقت شريک در ابتداي قرارداد معين مي شود. لازم به ذکر است حداکثر مشارکت و سهم الشرکه بانک در هر مشارکت مدني در بخش هاي مختلف اقتصادي معادل هشتاد درصد کل سرمايه مشارکت مي باشد.
مدارک مورد نياز
_ درخواست کتبي مشتري به همراه:
•        در مورد اشخاص حقيقي: اصل و تصوير شناسنامه به همراه مجوز فعاليت
•        در مورد اشخاص حقوقي: اساسنامه، شرکت نامه، آگهي روزنامه رسمي و آخرين تغييرات روزنامه رسمي
 
_ در مورد کالاهاي وارداتي، پيش فاکتور مربوط به سفارش کالا و تصوير مجوزهاي لازم براي ورود آن
 
_ ساير مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمايه گذاري موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصويب کننده اعتبار ضروري بوده و وقوع مشارکت را اثبات مي نمايد.
 
مراحل انجام کار
1. ارائه درخواست کتبي استفاده از تسهيلات مشارکت مدني
2. بررسي عمليات موضوع مشارکت و حصول اطمينان از اينکه اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشي از مشارکت مدني، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت مزبور قابل تسويه مي باشد.
3. انعقاد قرارداد مشارکت مدني و واريز سهم الشرکه به حساب مشترک مشارکت مدني
4. نظارت و کنترل حين اجراي قرارداد مشارکت مدني
تسويه و اتمام موضوع مشارکت
 
 

► تسهيلات جعاله بانک سامان
وام های کارت اعتباری بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر