تسهيلات سلف بانک سامان

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55

تسهیلات سلف بانک سامان
 
پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين را سلف مي گويند.
طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مي تواند به منظور تامين تمام يا قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (اعم از اينکه مالکيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد) منحصرا" بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها نمايد.
لازم به ذکر است فروش محصولات توليدي پيش خريد شده قبل از تحويل ممنوع مي باشد مگر اينکه کالاي مورد معامله قبل از سررسيد به بانک تحويل شده باشد و همچنين واحدهاي اجرائي بانک مجازند پس از انقضاي تاريخ تحويل کالا، محصولات توليدي پيش فروش شده را به فروش برسانند. پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي توسط بانک در صورتي مجاز است که سريع الفساد نبوده و سهل البيع باشد.
منظور از سهل البيع بودن آن است که هنگام  پيش خريد بانک اطمينان حاصل نمايد، محصولات توليدي مورد معامله در زمان تحويل به سهولت قابل فروش خواهد بود.
مدت قرارداد سلف حداکثر معادل يک دوره توليد بوده مشروط بر آنکه از يک سال تجاوز ننمايد. نرخ سود قرارداد با توجه به نرخ مقرر در بخش توليدي و برطبق تعرفه تعيين مي گردد.
مدارک مورد نياز
استفاده از تسهيلات سلف از طريق بانک سامان براي اشخاص حقيقي با ارائه درخواست کتبي، پروانه کسب و مجوزهاي صنفي معتبر مربوط به فعاليت متقاضي، اصل و تصوير شناسنامه به همراه کپي سند مالکيت يا اجاره نامه محل کسب امکان پذير مي باشد.
همچنين اشخاص حقوقي مي توانند با ارائه درخواست کتبي، تصوير شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شرکت و مدارک ذيل از اين تسهيلات به نحو مناسبي بهره مند گردند:
• تصوير پروانه فعاليت و کارت بازرگاني
• تصوير اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها
• آخرين اظهارنامه مالياتي ممهور به مهر دارائي
• اظهارنامه ثبت شرکت
• آگهي تاسيس
• روزنامه هاي رسمي حاوي ثبت شرکت و آخرين تغييرات در ارکان شرکت و ثبت انتخاب اعضاي هيات مديره و صاحبان امضاء مجاز
• صورتهاي مالي
• تصوير شرکت نامه در مورد شرکت هاي غيرسهامي
• فهرست سهامداران عمده و درصد سهام آنها
• گزارش بازرس قانوني و حسابرس شرکت
• پيش فاکتور خريد کالاي مورد معامله
• ساير مدارک و مستندات و مجوزهائي که براساس تشخيص مرجع تصويب کننده اعتبار، ضروري باشد.
مراحل انجام کار
1. ارائه درخواست متقاضي و مدارک مربوطه
2. بررسي درخواست متقاضي و تصويب اعتبار حسب اختيارات تفويضي توسط مراجع ذيصلاح بانک
3. انعقاد قرارداد سلف
 

 

► تسهيلات اجاره به شرط تملیک بانک سامان
وام های فروش اقساطی بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر