بنر

تسهيلات اجاره به شرط تملیک بانک سامان

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:50
 
تسهیلات اجاره به شرط تملیک بانک سامان
 
 اجاره به شرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شرط مي شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط قرارداد، عين مستاجره را مالک گردد.
بانک سامان به منظور افزايش بهره وري در بخش هاي خدمات، صنعت و معدن، خريد کالاهاي بادوام ساخت داخل کشور و ساختمان و مسکن به عنوان موجر و برطبق عقد اجاره به شرط تمليک تسهيلات مورد نظررا در اختيار متقاضيان خود قرار مي دهد.
بانک براي پرداخت اين تسهيلات بنا به درخواست کتبي و تعهد شما به عنوان متقاضي استفاده از تسهيلات اجاره به شرط تمليک، اموال منقول و غير منقول مورد نظر شما را خريداري نموده و به صورت اجاره به شرط تمليک در اختيار شما قرار مي دهد.
مدت اين نوع قرارداد با توجه به عمر مفيد اموال متغير بوده و نرخ سود آن نيز با توجه به محل مصرف و بخشي که شما در آن اشتغال داريد تعيين مي گردد.

مدارک مورد نياز
شما مي توانيد براي بهره گيري از انواع تسهيلات در قالب عقد اجاره به شرط تمليک درخواست کتبي خود را به همراه مدارک ذيل به شعبه مورد نظر ارائه نمائيد:
اشخاص حقيقي: اصل شناسنامه، رونوشت شناسنامه، مجوز فعاليت
اشخاص حقوقي: اساسنامه، شرکت نامه، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي
اجاره به شرط تمليک  اموال غير منقول: تصوير سند مالکيت، تصوير آخرين فيش آب، برق، گاز، صورت مجلس تفکيکي ساختمان، کروکي محل مورد خريداري، بيع نامه و پايان کار ملک مورد خريداري
اجاره به شرط تمليک اموال منقول: پيش فاکتور خريد وسايل توليد، ماشين آلات و تاسيسات
مراحل انجام کار
جهت استفاده از تسهيلات در قالب عقد اجاره به شرط تمليک، تنها کافيست درخواست کتبي خود را به همراه مدارک مربوطه به شعبه مورد نظر خود ارائه نمائيد.
مسئولان شعبه پس از بررسي درخواست و مدارک شما، با عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک، تسهيلات مورد نظر را در کوتاه ترين زمان  ممکن به شما اعطاء مي نمايند.
 

 

تسهيلات سلف بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر