آموزش گام به گام اکسل برای جویندگان کار(60)

چهارشنبه ، 24 ارديبهشت 1393 ، 09:06

 

همان طور که می دانید امروزه برای استخدام شدن در هر سازمان، شرکت و یا تشکیلاتی باید با تعدادی از نرم افزارهای مرسوم موجود در کامپیوتر های شخصی آشنایی داشته باشید که یکی از آنها نرم افزار اکسل است که از زیر مجموعه های مایکروسافت آفیس است.

به گزارش بانکی دات آی آر، ما قصد داریم شما را با محیط اکسل آشنا کرده و تمام فوت و فن های آن را به شما آموزش دهیم و سعی کردیم که آموزش را از موارد پایه ای آغاز کنیم.

مثالی برای ساخت چک باکس
چک باکس میتواند برای ساختن فرم های مختلف استفاده شود. در زیرمایک مثال برای مشخص کردن در دسترس بودن و یابیرون از انبار بودن کالاهای مشخص شده باگذاشتن یک تیک،داریم.

 

 

درمثال بالا یک لیست با عناوین اقلام انبار (Grocery Items) بایک چک باکس جلوی هرآیتم آن ایجاد شده است . این چک باکس تأیید کننده دردسترس بودن (Available) یاخارج از انبار بودن (Out of Stock) اقلام ذکرشده می باشد. به محض اینکه تیک مربوطه گذاشته شود عبارت دردسترس (Available) جلوی آیتم ظاهر میشود واگر بدون تیک باشد نشاندهنده خارج ازانبار بودن (Out of Stock) اقلام خواهدبود واین عبارت نشان داده خواهدشد.


درادامه طریقه انجام اینکار را توضیح میدهیم.


برای انجام اینکار ابتدا باید برای هر یک ازسطرها یک چک باکس به صورت یکه توضیح داده شد ایجاد کنیم. ودر Cell link آنرابه سلول وضعیت آن (Abailability) که برای هرسطرخانه مجاورآن میباشد،مرتبط کنیم.
به عنوان مثال برای Cell link مربوط به چک باکس سطردوم (B2) ،می بایست سلول متناظر درستون E انتخاب گردد. و برای بقیه سطرها نیز همین روال را میتوانید ادامه دهید. این بدان معنی است که وقتی تیک چک باکس گذاشته میشود باید عبارت True در همان سطر درستون E نمایش داده شودودرصورتی که تیک گذاشته نشود عبارت False نشان داده شود.(به صورتی که درتصویر مشاهده میکنید.)
پس ازانجام این کاربرای ستون C می بایست ازیک فرمول شرطی IF استفاده کنید. مانندفرم ولزیر:

=IF(E2=TRUE,"Available","Out of Stock")


این فرمول بدان معنی است که درصورتی که درستون E که خودازطریق گذاشتن و برداشتن تیک ستون B تغییرمی کند،اگرعبارت True بود درنتیجه درستون C عبارت “Available” ودرغیراین صورت عبارت “Out of Stock” نمایش داده شود.
برای مثال همانطو رکه درشکل زیر می بینید باگذاشتن تیک مربوط به سطر دو مدرنتیجه عبارت True درستون E ظاهرشده وهمچنین باتوجه به فرمول IF که در ستون Cقرارداده ایم وعبارت Available ظاهرمیشود.

 

 

 

سپس بااستفاده ازفرمول
COUNTIF
به صورتی که درزیر نمایش داده میشود میتوانید تعداد اقلام دردسترس (Items Available) وتعداد اقلامی که دردسترس نیست (Unavailable) رامشخص کنید. همچنین تعداد کل اقلام (Total Items) نیز با استفاده از تابع ساده Count مشخص خواهند شد.
فرمول مربوط به سلول D14 :
=COUNT(C2:C11)
فرمول مربوط به سلول D15 :
=COUNTIF(C2:C11,"Available")
فرمول مربوط به سلول D16 :
=COUNTIF(C2:C11,"Out of Stock")
نکات مهم:
برای ایجاد چک باکس در چندین سطراین کار رادر یک سلول انجام دهید وسپس بااستفاده ازابزار Fill تامحدوده ای که میخواهید آنرابسط دهید. فقط دقت کنیدکه پس ازاین کارمی بایست Cell link هرچک باکس راجداگانه آدرس دهی کنید.
برای حذف همزمان چندین چک باکس میتوانید مراحل زیررا دنبال کنید.
‘Home’ تب> ‘Find and Select’ > ‘Go To Special’> ‘Objects’> Delete
نکته : برای حذف چندمورد ازچک باکس ها میبایست به صورت زیر عمل نمایید:
‘Home’ تب> ‘Find and Select’ > ‘Selection Pane’. >انتخاب موارد> delete

 

اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:

==================

► آموزش گام به گام اکسل برای جویندگان کار(61)
آموزش گام به گام اکسل برای جویندگان کار(59) ◄

مطالب مرتبط
بنر