استخدام شركت مهندسين باختر مشاور

  • کارفرما : شركت مهندسين باختر مشاور
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 9 خرداد 1397
  • تاریخ انقضا : 24 خرداد 1397

متن آگهی

شركت مهندسين باختر مشاور به منظور بهـره بـرداری از پسـت هـای انتقـال و فـوق توزيـع بـرق در تعـدادی از شهرستان های استان مركزی، همدان و لرستان ( مطابق اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاری اقـدام بـه جذب نيروی انساني در مشاغل كارشناس بهره برداری و اپراتور پست جمعـاً بـه تعـداد ۳۵ نفـر صـرفا از ميـان برادران بومی واجد شرايط در چارچوب قانون كار و از طريق برگزاری آزمون كتبـی مصـاحبه و گـزينش به كارگيری می نمايد.

لینک استخدام

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید