استخدام شرکت توسعه پلیمر پاد جم

  • کارفرما : شرکت توسعه پلیمر پاد جم
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 19 آبان 1397
  • تاریخ انقضا : 30 آبان 1397

متن آگهی

شركت توسعه پليمر پادجم واقع در استان بوشهر- شهرستان عسلويه - منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در نظر دارد نيروی انسانی مورد نياز خود را از بين فارغ التحصيلان مقاطع كاردانی، كارشناسی/ كارشناسی ارشد و از طريق آزمون كتبی، مصاحبه عمومی و معاينات پزشكی مطابق با مقررات شركت در قالب قرارداد قانون كار و از طريق شركت تامين نيروی انسانی و به صورت مدت معين جذب نمايد. 

جدول رشته ها و مقاطع تحصيلی مورد نياز:

رديف رشته تحصيلی گرايش مقطع تحصيلی جنسيت تعداد

1 مهندسی شيمی:  كليه گرايش ها به جز صنايع غذايی كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد 66

2 مهندسی پليمر:  كليه گرايش ها 

3 مهندسي برق قدرت/ الكترونیک/ كنترل/ ابزار دقيق: كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد 25

4 HSE: كليه گرايش ها كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد 6

5 مهندسی ايمنی صنعتی: كليه گرايش ها 

6 تربيت بدنی (واحد آتش نشانی): كليه گرايش ها 

7 بهداشت حرفه ای: كليه گرايش ها كارشناسی و كارشناسي ارشد مرد/زن 1

8 مهندسی مكانيک: كليه گرايش ها كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد 30

9 مهندسی صنايع: كليه گرايش ها كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد/زن 11

10 مهندسی ايمنی و بازرسی فنی كليه گرايش ها كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد/زن 7

11 مهندسی مواد كليه گرايش ها 

12 مهندسی فناوری اطلاعات و كامپيوتر فن آوری اطلاعات/ شبكه/ نرم افزار: كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد/زن 4

13 كارشناس شيمی: كليه گرايش ها كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد/ زن 8

14 محيط زيست: كليه گرايش ها كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد/زن 1

15 مديريت صنعتی/بازرگانی/ دولتی/بيمه/ اقتصاد: كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد/زن 8

16 حسابداری: حسابداری كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد/زن 7

17 پدافند غير عامل: كليه گرايش ها كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد 1

18 كاردانی شيمی كليه گرايش ها كاردانی مرد 44

19 كاردانی مكانيک: كليه گرايش ها كاردانی مرد 1

تذكر: استفاده از نيروهای خانم صرفا از ميان داوطلبان بومی كه موفق به كسب نمره قبولی شده باشند، خواهد بود.

شرايط عمومی داوطلبان: 

1- تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران 

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

3- متدين به دين مبين اسلام و يا يكی از اديان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی

4- داشتن تندرستی و توانايی كامل جسمانی و روانشناختی و نداشتن كوررنگی به تأييد طب كار، بهداشت و درمان 

5- عدم تعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غير دولتی

6- داوطلبان نبايد به صورت رسمی يا پيمانی دراستخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند.

7-داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا دارا بودن كارت معافيت تا قبل از تاريخ برگزاری آزمون كتبی

8- نداشتن سوء پيشينه كيفری به تأييد مراجع ذيصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و اعتياد به مواد مخدر

9- محل خدمت كليه پذيرفته شدگان نهایی (آزمون كتبی- مصاحبه- معاينات پزشكی) در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بوده و تردد آنان مطابق رويه های جاری شركت خواهد بود.

شرايط اختصاصي داوطلبان: 

1– داشتن مدرك تحصيلي متناسب با پستهاي مندرج در آگهي

2- حداقل معدل براي كليه داوطلبان مقاطع كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني 14 مي باشد.

اولويت امتياز

رزمندگان و جانبازان يک نمره پايينتر از معدل اعلامی

فرزندان شهدا، مفقودين، جانبازان، آزادگان و ايثارگران يک نمره پايينتر از معدل اعلامی

فرزندان كاركنان شاغل و بازنشسته صندوق بازنشستگی كشوری يک نمره پايين تر از معدل اعلامی

داوطلبين بومی يک نمره پايين تر از معدل اعلامی

تبصره: امتياز يک نمره پايينتر از معدل اعلامی در جدول فوق مشمول فارغ التحصيلان كارشناسی ارشد نمی باشد.

3- دارا بودن كارت پايان خدمت سربازی تا قبل از تاريخ برگزاری آزمون كتبی

• برای افرادی كه خدمت سربازی را انجام داده اند، تاريخ اتمام سربازی درج شده بر روی كارت، معيار مقايسه با تاريخ آزمون كتبی خواهد بود.

• براي افراد داراي كارت معافيت از خدمت سربازی، تاريخ صدور كارت معافيت، معيار مقايسه با تاريخ آزمون كتبی خواهد بود.

• قبولي نهایی افراد دارای كارت معافيت پزشكي، پس از قبولي در تمامي مراحل، منوط به تأييد پزشک مورد تأييد شركت خواهد بود.

• افراد دارای كسر خدمت سربازی می بايست هنگام ورود اطلاعات، مدت خدمت سربازی را بدون در نظر گرفتن مدت هر گونه كسر خدمت درج نمايند.

4- سن برای تمامی دارندگان مدرک تحصيلی كاردانی 26 سال تمام ، دارندگان مدرك تحصيلی كارشناسی 28 سال وكارشناسی ارشد 30 سال تمام تا تاريخ برگزاری آزمون كتبی ضروری می باشد. 

• مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن داوطلبان افزوده می شود.

• مدت سابقه خدمت مرتبط با ارائه گواهی معتبر تا سقف شش سال و به ازاي هر سال سابقه كار مفيد و مرتبط شش ماه به حداكثر سن اعلام شده اضافه خواهد شد. شايان ذكر است سابقه مرتبط به سابقه ای اطلاق می شود كه دارای گواهی انجام كار مرتبط (رشته ثبت نامی) و بيمه پرداخت شده آن باشد. 

5- مدارک تحصيلی افرادی برای شركت در آزمون استخدامی قابل قبول مي باشد كه در مقاطع دانشگاهی از طريق آزمون های سراسری دانشگاه های سراسری و آزاد موفق به ورود به مراكز آموزش عالی برای دريافت مدارك رسمي شده باشند و مدارک ياد شده مورد تاييد وزارت علوم قرار گرفته باشد.

• تاريخ فراغت از تحصيل درج شده در مدرك تحصيلی می بايست قبل از تاريخ آزمون كتبی باشد.

6- كليه تخصص هاي مورد نياز در مقطع كاردانی از قبول شدگان بومي تامين خواهد شد و مقاطع بالاتر از كاردانی، داوطلبين بومی در صورت كسب حد نصاب 80 درصد از آخرين نمره قبولی در آزمون كتبی بر حسب اولويت به مرحله مصاحبه فنی دعوت خواهند شد. 

7- داوطلب بومی به فردی اطلاق می شود كه داراي شرايط قيد شده در دستورالعمل شماره 9757/93/200 مورخ 19/07/1393 رياست جمهوری باشد.

• شهرستان های مهر، لامرد،پارسيان و استان بوشهر معيار مكانی بومي مي باشد.

• تذكر: استفاده از نيروهاي خانم صرفا از ميان داوطلبان بومی كه موفق به كسب نمره قبولی شده باشند، خواهد بود.

• شايان ذكر است احراز شرايط بومی و اخذ نامه منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس در مرحله مصاحبه به عهده داوطلب می باشد.

• به پذيرفته شدگانی كه موطن بدو استخدام آنان تا شعاع صدكيلومتر از محل مجتمع فاصله داشته باشد خوابگاه و پرواز تعلق نخواهد گرفت. بديهی است تعيير موطن بعد از جذب نيز به هر عنوان مورد تاييد نخواهد بود.

جدول برنامه زمان بندی شده:

برنامه زمان بندی و تاريخ های مهم اجرايی

از تاريخ 15/08/97 لغايت ساعت 24 مورخ 30/08/97 ثبت نام در سامانه الكترونيكی و اخذ كد رهگيری

05/09/97 الی 07/09/97 مراجعه به وب سايت و دريافت كارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون

8 يا 9 آذر 1397 برگزاری آزمون

ساير مراحل بعدی و تشريفات اداري مرتبط متعاقباً اعلام 

خواهد شد. 

مدارک مورد نياز و مراحل ثبت نام آزمون:

* تكميل فرم الكترونيكي تقاضاي ثبت نام در سايت www.pjpc.ir

* اسكن و بارگذاري عكس 4x3 جديد (با مشخصات ذكر شده درسايت)

* پرداخت الكترونيكی مبلغ 250.000 ريال بابت ثبت نام و شركت در آزمون از طريق سامانه ثبت نام در آزمون (لازم به ذكر است هزينه ثبت نام به هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد)

تذكرات بسيار مهم: 

1- داوطلبان براي آگاهي از همه مراحل جذب، آزمون و تاريخ مراحل مي بايست به صورت مستمر به سايت WWW.PJPC.IR مراجعه نمايند. 

2- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتی به عهده شخص متقاضي می باشد. در هر مرحله از جذب چنانچه محرز گردد داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهی باشد از انجام بعدی مراحل جذب محروم می شود. هزينه ثبت نام مسترد نخواهد شد. 

3- به مدرک تحصيلی بالاتر از مدارک مندرج در اطلاعيه ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

4- به تقاضای ثبت نام اينترنتی متقاضيانی كه پس از مهلت مقرر و نهايي (30/08/1397) اقدام نمايند ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- ثبت نام زمانی تكميل می باشد كه شماره رهگيری از طريق سيستم به متقاضی اعلام گردد.

6- لازم به توضيح است كه جذب نيروی انسانی در شركت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامی مراحل استخدامـی (مشتمل بر آزمون كتبی، مصاحبه عمومي و روان شناختي، گزينش و معاينات پزشكی) تعيين گرديده و چنانچه متقاضيان در هريک از مراحل فوق موفقيت لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گرديد.

7- همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود. 

آزمون كتبی در تاريخ هاي قيد شده و در شهرهای بوشهر و تهران به صورت هم زمان برگزار خواهد گرديد. ساعت و آدرس محل برگزاری آزمون در زمان توزيع كارت اعلام می گردد.

• انتخاب محل آزمون از طريق سايت و در زمان ثبت نام ميسر خواهد بود. 

8- جذب نيروها صرفاً جهت به كارگيری در واحدهای مورد نياز شركت مستقر در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس می باشد.

9- جذب نفرات طبق مدرک تحصيلی ارائه شده در زمان ثبت نام صورت خواهد گرفت و تحويل مدرک تحصيلی در حين اشتغال مجاز نخواهد بود.

مواد آزمون:

عنوان رشته مواد آزمون

مهندسی شيمی/ پليمر انتقال حرارت- ترمودينامیک- انتقال جرم و عمليات واحد- سيالات- راكتور- كنترل- كاربرد رياضيات

مهندسی برق- قدرت مدار 1 و 2- بررسی سيستم های قدرت- كنترل- ماشين- اندازه گيری الكتريكی- الكترومغناطيس

مهندسی برق– الكترونیک، كنترل و ابزار دقيق مدار 1 و 2- مدار منطقی- اندازهگيری- الكترونيک- كنترل- الكترومغناطيس

مهندسی مكانیک ترمودينامیک- سيالات- انتقال حرارت- استاتیک- مقاومت مصالح- دينامیک و ارتعاشات

مهندس صنايع مبانی سازمان و مديريت- كنترل پروژه- تحقيق در عمليات 1 و 2- آمار و احتمال- اقتصاد مهندسی- كنترل موجودی

مهندس مواد خواص فيزيكي - خواص مكانيكی- شيمی فيزیک و ترمودينامیک- خوردگی و الكتروشيمی

مهندسی ايمنی صنعتی/ بهداشت حرفه ای/ HSE آآلودگی هوای محيط كار و كنترل آن- عوامل فيزيكي و شيميایی محيط كار - بهداشت محيط كار- حريق و روش های مبارزه با آن- HSE

مهندسي ايمني و بازرسي فني ترمودينامیک– مكانیک سيالات– متالورژی فيزيكی و مكانیکی– الكتروشيمی و خوردگی– مقاومت مصالح و تست های غير مخرب

ليسانس شيمی شيمی آلی- شيمي معدنی- شيمی تجزيه- شيمی فيزیک

محيط زيست آلودگی های محيط زيست– ارزيابی محيط زيست - اصول ايمني و حفاظت محيط زيست – برنامه ريزي و مديريت محيط زيست - دفع مواد زايد صنعتي

مديريت تئوری های مديريت- مديريت منابع انسانی- تحقيق در عمليات– بازاريابی- اقصاد خرد و كلان- رياضی و آمار

حسابداری حسابداری مالياتی– حسابرسی- حسابداری صنعتی- اصول تنظيم و كنترل بودجه- مديريت مالی- رياضی و آمار

پدافند غير عامل امنيت ملی– اطلاعات و حفاظت اطلاعات– مديريت بحران– پدافند غير عامل

مهندسي كامپيوتر/ IT ساختمان داده – نظريه زبان ها و ماشين ها – مدارهاي منطقی– سيستم عامل– پايگاه داده – طراحی الگوريتم– شبكه كامپيوتری

تربيت بدنی و علوم ورزشی فيزيولوژی و تغذيه ورزشی – حركت شناسی و بيومكانيک ورزشی– حركات اصلاحی و آسيب شناسی ورزشی– آناتومی بدن– كمک های اوليه

كاردانی شيمی انتقال حرارت- موازنه- ترمودينامیک و شيمی فيزیک- سيالات - شيمی آلی

كارداني مكانيك ترمودينامیک- سيالات- انتقال حرارت- استاتیک- 

مقاومت مصالح

دروس عمومی كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی– هوش و استعداد - مبانی كامپيوتر- زبان انگليسی

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید