فراخوان ثبت نام آزمون اعطاي پروانه تاسيس كارگزاري‌هاي رسمي سازمان تامين اجتماعي

  • کارفرما : سازمان تامین اجتماعی
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 1 مهر 1396
  • تاریخ انقضا : 6 مهر 1396

متن آگهی

سازمان تأمين اجتماعی با استعانت از خداوند متعال و در راستای اجرای برنامه های سازمان دائر بر برونسپاری خدمات سازمانی با راهبرد سهولت دسترسی مخاطبين به خدمات سازمان و توسعه كيفيت نحوه خدمت رسانی به شركای اجتماعی (بيمه شدگان، كارفرمايان و مستمری بگيران)در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 548/96/1100 مورخ 18/02/1396 هيات مديره محترم، نسبت به ايجاد و تاسيس 76 كارگزاری جديد از  بين متقاضيان واجد شرايط و پس از كسب موفقيت در آزمون كتبی و مصاحبه تخصصی مبادرت نمايد. لذا از كليه متقاضيان حائز شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد. در اين خصوص متقاضيان می توانند پس از تعيين محل جغرافيايی ايجاد كارگزاری در محدوده شعب پيوست (فقط يک محل) مدارک و فرم درخواست (نمونه فرم پيوست می باشد) تكميل شده را به ادارات كل تأمين اجتماعی استان ذيربط تحويل و رسيد اخذ نمايند. 


شرايط عمومی متقاضيان:
1.داشتن تابعيت جمهوری اسلامی ايران.  
2.اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكی از اديان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی.
3.التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
4.انجام خدمت دوره ضرورت يا داشتن معافيت دائم (ويژه آقايان).
5.داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام وظايف محوله و عدم  اشتهار به فساد اخلاقی و مالی.
6.عدم سابقه محكوميت كيفری مؤثر (ارائه گواهی مذكور پس از موفقيت در آزمون كتبی الزامی می باشد).
7.عدم اشتغال در مؤسسات دولتی و غير دولتی. 
8.عدم اعتياد به مواد مخدر (ارائه گواهی مذكور پس از موفقيت در آزمون كتبی می باشد).
تذكر 1: شغل دارنده پروانه تاسيس كارگزاری رسمی صرفاً فعاليت در زمينه امور واگذار شده از سوی سازمان تأمين اجتماعی بوده و متقاضی می بايستی در حين عقد قرارداد با سازمان فاقد هر گونه شغل تمام وقت و پاره وقت باشد. در غير اينصورت درهر مرحله از فعاليت، جواز كارگزار لغو خواهد شد.
تذكر 2: دارنده پروانه فعاليت كارگزاری تأمين اجتماعی در زمان عقد قرارداد متعهد می گردد تمامی ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان (در گذشته و آينده) و نيز استانداردهای ابلاغی را پياده سازی و اجرا نمايد.
شرايط اختصاصی متقاضيان:
داشتن حداقل 27 سال سن و حداكثر 60 سال تمام. (ملاک سن تا آخرين روز مهلت تحويل مدارک ثبت نام می باشد.)
دارا بودن حداقل مدرک تحصيلی كارشناسی مورد تائيد وزارت علوم و تحقيقات و فناوری.
توانايي و استطاعت مالی به منظور ابتياع يا اجاره ملك مناسب با كاربري اداری/ تجاری ، تأمين تجهيزات و نيروي انسانی مورد نياز و همچنين به كارگيری يک نفر مسلط به سامانه هاي رايانه ای (سخت افزار و نرم افزار) مطابق نرم ها و استانداردهای سازمان. 
تبصره 1: در شرايط مساوی و همسان آندسته از متقاضيان كارگزاری كه بازنشسته سازمان می باشند نسبت به ساير متقاضيان در اولويت قرار دارند.
تبصره2: خانواده های محترم شهداء، جانبازان و ايثارگران جنگ تحميلی در شرايط مساوی نسبت به ساير متقاضيان در اولويت می باشند. (ارائه گواهی مذكور پس از موفقيت در آزمون كتبی می باشد)
تبصره 3: سپردن تضمين و يا وثيقه ملكی به نام سازمان تأمين اجتماعی بر اساس ميزان و شرائط اعلامی از سوی سازمان در هنگام عقد قرارداد الزامی است.
تبصره4: متقاضيان می بايست پس از دريافت مجوز نسبت به ثبت شخصيت حقوقی حسب ضوابط و مقررات اعلامی از سوی ستاد مركزی سازمان تأمين اجتماعی اقدام نمايند.


نحوه ثبت نام:
ثبت نام متقاضيان واجد شرايط صرفاً به صورت حضور شخص متقاضی و از طريق مراجعه به ادارات كل تأمين اجتماعی استان ذيربط به نحوه ذيل  انجام می شود:
متقاضيان ملزم هستند فرم ثبت نام تكميل شده خود را به همراه ساير مدارک مشروحه ذيل از تاريخ1396/07/01 لغايت 1396/07/06از ساعت 8 صبح لغايت 16 راساً به ادارات كل تأمين اجتماعی استان ارائه و  پس از ثبت در دبيرخانه رسيد دريافت نمايند. بديهی است به درخواست های واصله قبل از آغاز فراخوان و  بعد از انقضای تاريخ مذكور يا درخواست هائی كه مدارک آنها ناقص باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.


هزينه ثبت نام:
داوطلبان می بايست مبلغ 500,000 ريال (پانصد هزار ريال) را به عنوان هزينه های آزمون به حساب كوتاه مدت الكترونيک به شماره 1751621123 نزد بانک ملت شعبه خوش شمالی (كد 67421) به نام سازمان تامين اجتماعی واريز نمايند.
توجه : هزينه شركت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
تذكر مهم: 
كليه متقاضيان محترم در صورت لزوم برای كسب اطلاعات بيشتر و افزايش آگاهی در رابطه با شرح وظائف، تكاليف،خدمات قابل واگذاری و ...  می توانند در مهلت معين منحصراً به اداره كل استان مربوطه مراجعه نمايند. تقاضا می شود از هرگونه مراجعه حضوری به ساير واحدهای سازمان و تماس غيرحضوری با ستاد مركزی تأمين اجتماعی و يا ساير واحدهای سازمانی استان اكيداً خودداری نمايند.


مدارک مورد نياز ثبت نام:
- تكميل فرم ثبت نام متقاضيان منضم به  1 قطعه عكس الصاق شده بر آن.
- چهار قطعه عكس 4×3 جديد با درج مشخصات متقاضی در پشت آن.
- ارائه اصل و تصوير تمامی صفحات شناسنامه.      ارائه اصل و تصوير كارت ملی.
- ارائه اصل و تصوير كامل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم كامپيوتری (ويژه آقايان).
- ارائه اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلی.
- ارائه اصل و تصوير حكم بازنشستگی همكار سازمانی.
- ارائه اصل رسيد فيش واريزی هزينه ثبت نام.  
- ارائه فرم تعهدنامه تكميل شده توسط متقاضی.


زمان و محل توزيع كارت:
آزمون در روز پنجشنبه 20/07/1396 راس ساعت 8 صبح برگزار و توزيع كارت ورود به جلسه در ايام 18/07/1396 و 19/07/1396 راس ساعت 8 صبح لغايت 16 در محل ادارات كل تأمين اجتماعي استان مربوطه صورت خواهد پذيرفت. ضمناً محل دقيق برگزاری و نحوه حضور داوطلبين در آزمون در زمان توزيع كارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسيد. 
تذكر : شركت متقاضيان در آزمون كتبی و مصاحبه تخصصی به منزله پذيرفته شدن نهايی تلقی نگرديده  و چنانچه در هر يک از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب مشخص گردد، داوطلب به اشتباه يا به عمد مستندات و اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهی بوده، از انجام مراحل بعدی محروم و در صورت صدور و اعطاي مجوز، پروانه تاسيس كارگزاری مزبور لغو و بلا اثر گرديده و متناسب با خسارات وارده به سازمان اعاده حقوق مالی و غيرمالی خواهد شد.


مواد آزمون:
آزمون كتبي در دو بخش عمومی و تخصصی صورت خواهد پذيرفت:
الف ) آزمون عمومی شامل:  1- زبان و ادبيات فارسي  2- زبان انگليسی عمومی
3- رياضی و آمار مقدماتی 4- آشنايی با كامپيوتر 5- اطلاعات عمومی  6- معارف اسلامی
ب) آزمون تخصصی شامل:
1-آشنايی با كليات سازمان تأمين اجتماعی 2- آشنايي با كليات كارگزاری های رسمی سازمان تأمين اجتماعی 3-آشنايی با ضوابط و مقررات درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعی
4- آشنايی با ضوابط و مقررات نام نويسی و حساب های انفرادی سازمان تأمين اجتماعی 5-  آشنايی با ضوابط و مقررات امور فنی بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعی 6- آشنايی با ضوابط و مقررات امور فنی مستمری ها سازمان تأمين اجتماعی 7- آشنايی با درمان غير مستقيم سازمان تأمين اجتماعی 8-  آشنايی با قانون ماليات های مستقيم 9-آشنايی با قانون كار 
تبصره: ضريب اختصاص داده شده به سوالات تخصصی «2» و سوالات عمومی «1» می باشد.
ياد آور می شود كه در ايام ارائه مدارک و تكميل مراحل ثبت نام و پذيرش متقاضيان تاسيس كارگزاری، جزوات و منابع تخصصی آزمون در اختيار داوطلبين قرار خواهد گرفت. (لوح فشرده و  بارگذاری در سايت رسمی  سازمان به نشانی: www.tamin.ir)


مصاحبه تخصصي:
برگزاری مصاحبه تخصصی به ميزان 2 برابر ظرفيت مورد نياز بر اساس اولويت مكتسبه به تفكيک محل جغرافيای مورد تقاضا صورت خواهد پذيرفت و نتايج پذيرفته شدگان  متعاقباً به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
تذكر: بديهی است دعوت از اولويت های برتر آزمون كتبی به منزله پذيرفته شدن نهايی تلقی نگرديده و ميانگين مجموع امتياز آزمون كتبی و مصاحبه تخصصی ملاک عمل خواهد بود.


*توجه: فراخوان فوق در سايت تامين اجتماعی به همراه فايل های اولويت های مصوب فرم های ثبت نام، تعهدنامه و منبع تخصصی آزمون در سايت سازمان تامين اجتماعی ذكر شده است. مراجعه خوانندگان به اين سايت و مطالعه دقيق شرايط ضرروی است.
 

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید