فراخوان جذب عضو هيات علمي متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  • کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 14 مرداد 1397
  • تاریخ انقضا : 31 مرداد 1397

متن آگهی

دانشگاه علوم پزشكی تبريز در نظر دارد با توجه به اعلام نياز آموزشی دانشكده ها و مراكز تحقيقاتی در راستای كمک به تامين نيروی انسانی متعهد و متخصص مورد نياز گروه های آموزشی از فارغ التحصيلان مقاطع فوق تخصص، تخصص، Ph.D رشته هاي ذيل دعوت به همكاری می نمايد.

متقاضيان محترم جهت ارائه پرونده تا پايان وقت اداری مورخ 31/5/97  به معاونت آموزشی دانشكده يا مديريت مركز تحقيقات مربوطه مراجعه نمايند.

مهلت تعيين شده غير قابل تمديد خواهد بود.

شرايط عمومی:

●تدين به دين مبين اسلام با يكی از اديان رسمی كشور

●تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران

●عدم تعهد خدمت به ساير دانشگاه ها و يا موسسات وابسته به آن

●عدم وابستگی استخدامی به سازمان ها، موسسات آموزشی عالی و يا ساير نهادهای دولتی

حداقل شرايط افراد متقاضی فعاليت به عنوان هيات علمی آموزشی- متعهد خدمت در دانشكده های دانشگاه علوم پزشكی تبريز

● داشتن معدل17و بالاتر در كليه مقاطع تحصيلی دكتری حرفه ای، ارشد و Ph.D

● داراي مدرک معتبر زبان انگليسی (بر اساس آئين نامه وزارتی)

● داشتن حداقل يک مقاله چاپ شده ISI به عنوان نفر اول يا نويسنده رابط

● كسب حداقل 70 نمره آزمون مصاحبه

● تعهد كسب امتياز ساليانه حداقل 30 امتياز بر اساس شاخص هاي ذيل:

الف) فعاليت آموزشی: (حداقل 12 امتياز، حداكثر 24 امتياز)

● ارائه فعاليت تدريس به عنوان مدرس حداقل 12 واحد درسی سالانه يا حداقل 80 درصد فعاليت بالينی مورد انتظار با تاييد بخش،مدير گروه و دانشكده مربوطه (هر واحد درسی 5/1 امتياز)

ب) فعاليت تحقيقاتی: (حداقل 5 امتياز)

1)چاپ مقاله

●چاپ حداقل يک مقاله ISIبه عنوان نويسنده رابط (هر مقاله 5امتياز)

●نفر اول يا نويسنده رابط مقالات PubMed يا: (Scopus هر مقاله 3 امتياز)

●به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول يا نويسنده رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا)- 5 امتياز

●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقالات: ISI هر مقاله 1 امتياز + 5/0 IF

●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقالات PubMed يا: Scopus هر مقاله 5/0 امتياز

●به ازاء چاپ هر مقاله نفر غير اول يا نويسنده غير رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا)- 5امتياز

انتظار می رود حداقل 75 درصدفعاليت های تحقيقاتی در زمينه اعلام نياز در فراخوان جذب باشد.

2)استنادات علمی (حداكثر 5امتياز)

●ميزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع،25/0 امتياز

ج) فناوری

●ارائه و اجرای طرح های فناورانه با ثبت اختراع (حداكثر هر طرح 15 امتياز به عنوان مجری اصلی و 5 امتياز برای همكار اصلی)

●ارائه و اجرای طرح های فناورانه بدون ثبت اختراع (حداكثر هر طرح 5 امتياز برای عنوان مجری اصلی و 3امتياز برای همكار اصلی)

توضيح: هر گونه طرح فناورانه لازم است داراي تائيديه شورای فناوری بوده و يا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.

د) جذب گرنت

●گرنت ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر 40 ميليون ريال، 1 امتياز (حداكثر 10 امتياز)

●گرنت بينالمللی: به ازای هر معادل ريالی گرنت ملّی، 2امتياز (حداكثر15امتياز)

توضيح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.

ه ) به عنوان استاد مشاور نظام استاد راهنما/ استاد حامی استعدادهای درخشان (سالانه 4 امتياز)

و) فعاليت در بسته های تحول و نوآوری در آموزش (سالانه 4 امتياز)

حداقل شرايط افراد متقاضی فعاليت به عنوان هيات علمی پژوهشی- متعهد خدمت در مراكز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشكی تبريز

●داشتن مدرک معتبر علمی Ph.D يا دكتری تخصصی در رشته متناسب با مركز تحقيقات مربوطه

●چاپ حداقل 3 مقاله ISI به عنوان نويسنده اول و يا نويسنده رابط كه حداقل يكی از آن ها دارای ضريب تاثير بالاتر از 2باشد؛ بديهی است علاوه بر سه مقاله ISI شرطی، ساير مقالات متقاضی نيز در امتيازگذاری لحاظ خواهند شد.

●دارای مدرک معتبر زبان انگليسی (براساس آئين نامه وزارتی) با توانائی به زبان انگليسی آكادميک مورد تائيد شورای پژوهشی مركز تحقيقات

● تعهد كسب امتياز ساليانه حداقل 30 امتياز بر اساس شاخص های ذيل:

الف) فعاليت آموزشی: (حداكثر 5امتياز)

ارايه مواد آموزشی و يا فعاليت تدريسی به عنوان مدرس در كارگاه ها يا برنامه های آموزشی مرتبط با وظايف (هر واحد درسی، يا هر كارگاه 0 ساعته، يک امتياز؛ يا تهيه هر بسته آموزشی مجازی 5 امتياز)

ب) فعاليت تحقيقاتی

1)چاپ مقاله

●نفر اول يا نويسنده رابط مقالات: ISI هر مقاله 5 امتياز + 2 × IF

●نفر اول يا نويسنده رابط مقالات PubMed يا: Scopus هر مقاله 3امتياز

●به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول يا نويسنده رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا)- 5 امتياز

●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقالات: ISI هر مقاله1 امتياز + 5/0 IF

●نفر غير از اول يا نويسنده غير رابط مقالات PubMed يا: Scopusهر مقاله 5/0 امتياز

●به ازاء چاپ هر مقاله نفر غير اول يا نويسنده غير رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا)- 5 امتياز

انتظار می رود حداقل 75درصد فعاليت های تحقيقاتی در زمينه اعلام نياز در فراخوان جذب باشد.

2)استنادات علمی (حداكثر 5 امتياز)

ميزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع،25/0امتياز

ج) فناوری

ارائه و اجرای طرح های فناورانه با ثبت اختراع (حداكثر هر طرح15 امتياز به عنوان مجری اصلی و 5 امتياز برای همكار اصلی)

ارائه و اجرای طرح های فناورانه بدون ثبت اختراع (حداكثر هر طرح 5 امتياز برای عنوان مجری اصلی و 3 امتياز برای همكار اصلی)

توضيح: هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائيديه شورای فناوری بوده و يا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.

د) جذب گرنت

گرنت ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر 40 ميليون ريال، 1 امتياز (حداكثر 10امتياز)

گرنت بين المللی: به ازای هر معادل ريالی گرنت ملّی، 2 امتياز (حداكثر 15 امتياز)

توضيح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.

1) امتيازات مكتسبه، مربوط به همان سال (برای مستندات انگليسی زبان، سال ميلادی و برای ساير موارد سال شمسی) بوده، قابل ذخيره برای سال بعد نيست.

2)اشتغال فرد هيات علمی پژوهشی متعهد خدمت، به صورت تمام وقت بوده و به هيچ عنوان مجاز به فعاليت آموزشی، پژوهشی و درمانی در خارج از مراكز تحقيقاتی دانشگاه نخواهد بود. (در موارد استثنائی اخذ مجوز از معاونت تحقيقات و فناوری الزامی است).

3)ظرفيت نيروی انسانی مورد نياز به عنوان نيروی متعهد خدمت، متناسب با عملكرد مركز تحقيقاتی و ارزشيابی معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه تعيين خواهد شد.

4) تقاضاها و مدارک رسيده به معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه پس از امتياز گذاری مستندات برای مصاحبه با كميته دانشگاهی و جمع بندی امتيازات مستندات و مصاحبه و با لحاظ كردن تعداد مجوزهاي جذب نيروی متعهد خدمت دانشگاه انتخاب خواهند شد.

5)افراد متقاضی، مجاز به شركت در فراخوان يک مركز تحقيقاتی می باشند.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي www.tbzmed.ac.ir مراجعه نمايند.

لینک استخدام

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید