بنر

وام جعاله

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 14:04
 
عقدي است که بموجب آن جاعل يا کارفرما درمقابل انجام عمل معين(طبق قرارداد) توسط عامل ، ملزم به اداي مبلغ يا اجرت معلوم مي گردد.به طرفي که عمل يا کار را انجام مي دهد"عامل"يا پيمانکارگويند.
همچنين عقد جعاله از جمله تسهيلات ميان مدت و بلندمدت اعتباري است که جهت گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي ، صنعت و معدن ،کشاورزي ومسکن به مشتريان اعطاء مي گردد و موضوع آن بايد در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :

1.    سقف تسهيلات اعطايي معادل هشتاد درصد هزينه برآورد شده و حداکثر تا سقف مجاز تعيين شده (حسب مورد) مي باشد.
2.    20% هزينه هاي برآورد شده جهت انجام کار توسط متقاضي تامين مي شود.
3.    نرخ سود تسهيلات جعاله با توجه به بخش فعاليت متقاضي تعيين ميگردد.
4.    نرخ جريمه تاخير براساس بخشنامه هاي صادره (معادل نرخ سود تسهيلات اعطايي به اضافه 6%) تعيين مي‌گردد.
5.    مدت انجام و تسويه مطالبات ناشي از جعاله (به اسثتناي طرحهاي توليدي ، خدماتي و تعمير مسکن) ، حداکثر 2 سال مي باشد.

تسهيلات جعاله در رابطه با انجام اموري است که تحقق آن نياز به تامين منابع مالي توسط بانک داشته ودربخشهاي مختلف به شرح زير قابليت استفاده دارد.
•    بخش صنعت : انجام اموري مثل ايجاد کارگاه ، سالن ، سوله ، انبار، انواع مخزن ، نصب و تعمير وسايل و ماشين‌آلات و تاسيسات ، حفرچاه و ايجاد فاضلاب و اموري مشابه .
•    بخش معدن : انجام اموري مثل ايجاد تونل، ريل گذاري ، نصب وتعمير وسايل و ماشين آلات و تاسيسات‌، حفرچاه و ايجاد فاضلاب و...
•    بخش کشاورزي: انجام اموري مانند؛ايجادانبارها،مخازن، محل نگهداري دام وطيور، سردخانه،زه کشي،کانال کشي،شخم زدن ، سم پاشي و....
•    بخش خدمات: انجام اموري چون نصب و تعمير وسايل ، ماشين آلات تاسيسات مربوط به واحدهاي خدماتي ، تجهيزات پزشکي بيمارستاني و...

جعاله تعمیر مسکن:

اين بخش از تسهيلات جهت انجام اموري مانند احداث بنا( نصب اسکلتهاي فلزي يا بتوني ) نصب و احداث تاسيسات (آب و برق ، تلفن ، گاز ، گرمايش ، سرمايش ، رنگ و نقاشي ، چاه و فاضلاب ) و کليه امور مربوط به تعميرات و نگهداري ساختمان پرداخت مي شود .پشتوانه اين نوع تسهيلات تا سقف ده ميليون ريال ، سفته معتبر و مورد قبول بانک با مدت بازپرداخت 36 ماهه ،از ده ميليون ريال تاچهارده ميليون ريال در قبال اخذ وثيقه ملکي ارزنده ، بلامعارض و سهل البيع با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماهه مي باشد.

مدارک مورد نیاز:

1.    مدارک احراز هويت
2.    فتوکپي سند مالکيت (هرنوع سندي که مالکيت مشتري را محرز نمايد) ملک مورد تعمير يا تکميل .
3.    آخرين فيش آب ، برق و يا گاز مصرفي جهت تطبيق آدرس متقاضي با محدوده فعاليت شعبه .

 

► وام فروش اقساطي
اعطاي تسهيلات جهت خريد کالاهاي مصرفي با دوام ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر