وام های بخش صنعت و معدن بانک تجارت

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 17:08
بانک تجارت در بخش صنعت و معدن تسهیلات زیر را ارائه می دهد:
1- به منظور طرح های ایجادی و توسعه ای
مشارکت مدنی طرحها
تعریف

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع برای انجام کارهای انتقاعی به مدت محدود، طبق قرارداد .
بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی دربخش صنعت ومعدن قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز متقاضیان را به صورت مشارکت از محل منابع ریالی و یا حساب ذخیره ارزی تامین می نماید. مدت مشارکت حداکثر 3 سال و نسبت سهم الشرکه بانک حداکثر 80% می بایست تعیین گردد.

شرایط دریافت تسهیلات :
داشتن مجوزات لازم از قبیل جواز تاسیس ، مجوز محیط زیست ، مجوز تامین برق و آب مورد نیاز و درخصوص طرحهای توسعه و تکمیلی داشتن پروانه بهره برداری طرح اولیه
مفروز بودن محل اجرای طرح و قابلیت انعقاد قراداد مشارکت مدنی محضری ، یا امکان ترهین آن قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عادی
داشتن توجیه مالی ، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش کارشناسی بانک یا شرکتهای خصوصی مورد تایید بانک
افزایش سرمایه ثبتی متناسب با سرمایه ثابت طرح طبق مقررات بانک (حدوداً 30 درصد هزینه های سرمایه گذاری ثابت و رعایت نسبت مالکانه حداقل 20%)
اطمینان از توانایی مشتری در تامین سهم الشرکه طبق ضوابط بانک
پرداخت سهم الشرکه بانک با نظارت کامل و طبق پیشرفت فیزیکی طرح
اخذ وثایق کافی طبق مقررات
نرخ سود براساس نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت


مدارک مورد نیاز:
تکمیل پرسشنامه ویژه طرحهای ایجادی و یا توسعه تولیدی و خدماتی
اساسنامه
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
پروانه (جواز )تاسیس
پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور یا قرداد ساخت ماشین آلات داخلی و تاسیسات
اسناد مالکیت یا سند اجاره محل اجرای طرح
صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان) با مهر و امضای متقاضی (برای طرحهای توسعه و تکمیلی)
صورت هزینه های انجام شده با مهر و امضای متقاضی(برای طرحهای ایجادی)
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
مجوزات قانونی (مجوز محیط زیست – مجوز تامین آب و برق )
ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تایید مراجع ذیصلاح
درصورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذیربط
صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ایشان

فروش اقساطی سهم الشرکه بانک
تعریف
فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معینی دریافت گردد.
پس از تکمیل عملیات اجرایی و درپایان مدت قرارداد مشارکت مدنی و همزمان با آغاز بهره برداری تجاری ،واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی، سهم الشرکه بانک طبق ضوابط جاری قیمت گذاری شده و درصورت عدم توان خرید نقدی سهم الشرکه بانک توسط شریک ، سهم الشرکه بانک ( اصل + سود دوران مشارکت مدنی ) از طریق عقد فروش اقساطی به شریک واگذار می شود.

شرایط واگذاری سهم الشرکه بانک
توانایی باز پرداخت اقساط در مدت زمان فروش اقساطی
ترهین محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات تا زمان تسویه کامل و اخذ وثایق کافی طبق مقررات
بیمه تمام خطر محل اجرای طرح با کلیه مستحدثات ، ماشین آلات و تاسیسات همه ساله به هزینه شریک و به نفع بانک تا زمان تسویه کامل بدهی
نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی نزد سیستم بانکی
نرخ سود طبق نرخ تصویبی کمیسیون اقتصادی دولت
مدت قراداد فروش اقساطی با توجه به توان بازپرداخت اقساط وحداکثر 7 ساله

ضمانتنامه
تعریف

به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد.
بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.


انواع ضمانتنامه های بانکی:
ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
ضمانتنامه گمرکی
ضمانتنامه حسن انجام کار
ضمانتنامه تعهد پرداخت
ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانتنامه متفرقه

کلیه شرکت های تولیدی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش صنعت و معدن مشغول فعالیت می باشند، می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.


انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:
الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها
ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.
معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:
اساسنامه شرکت
آگهی تاسیس
آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
گواهینامه رتبه بندی (برای شرکت های پیمانکاری)
کارت بازرگانی
اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
لیست ماشین آلات
لیست وسائط نقلیه
تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای تولیدی یا پیمانکاری

گشایش اعتبار اسنادی
تعریف

به منظور تامین ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرحهای ایجادی و یا توسعه بانک تجارت از طریق انعقاد قرار داد مشارکت مدنی (در قالب طرح یا طرح توسعه) و یا به صورت موردی و از طریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید.
در صورتیکه گشایش اعتبار اسنادی در قالب طرح یا طرح توسعه صورت پذیرد، شرایط مندرج در قرارداد مشارکت مدنی طرح (بند1) حاکم خواهد شد. چنانچه گشایش اعتبار اسنادی به صورت موردی صورت پذیرد حداقل 10 درصد ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد از مشتری نقداً دریافت و یا اینکه در قالب انعقاد قراردادفروش اقساطی، اسناد حمل تحویل مشتری شده و شرایط عقد فروش اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و ابزار کار حاکم خواهد شد.

مدارک مورد نیاز :
مدارک ثبتی شرکت و کپی شناسنامه مدیران و سهامداران عمده
تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی و خدماتی
پروانه بهره برداری
کارت بازرگانی
پروفرمای ماشین آلات خارجی
صورت های مالی دو سال قبل
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل
فرم ثبت سفارش

اجاره به شرط تملیک
تعریف

ماده 12 از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مقرر داشته،بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور کشاورزی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد.


شرایط متقاضی :
دارا بودن اهلیت قانونی
داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن
توانایی لازم جهت پرداخت اجاره بها
نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق)


شرایط تسهیلات :
نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیرمنقول
مدت : میان مدت و بلندمدت
حداکثر تسهیلات : 80 درصد مبلغ ارزیابی بانک
هزینه های نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه به عهده مشتری می باشد.
بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد
عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر
مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.


شرایط اموال مورد اجاره :
از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.
طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.
اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.


مراحل اعطای تسهیلات :
ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه
ارائه پیش فاکتور در مورد اموال منقول قابل خرید از داخل کشور
ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی (خرید خارجی)
پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.
ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی ( خرید خارجی)
واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل 20 درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات.
ارائه وثایق مورد نظر بانک
تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود
انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.
قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در جهت پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای معین می باشد.


نحوه تسویه قرارداد :
با پرداخت آخرین قسط اجاره، چنانچه مشتری به کلیه تعهدات خود در طول مدت اجاره عمل نموده و هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت. 
جعاله
تعریف

جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم (جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند.
جعاله در بخش های تولیدی ( صنعت و معدن) کاربرد داشته و بانک ها می توانند به عنوان عامل (پیمانکار) یا در صورت لزوم به عنوان جاعل (کارفرما) مبادرت به جعاله نمایند. امروزه اکثر کارهای عمرانی واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق جعاله یا قرارداد پیمانکاری واگذار می گردد.
مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله مطابق ضوابط و مقررات بانک صورت می پذیرد.
قبل از اقدام به انعقاد قرارداد جعاله می بایست موضوع عملیات جعاله از سوی بانک در حد نیاز بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل اطمینان حاصل شود و همچنین اگر هدف از انجام جعاله اجرای طرحهای تولیدی و یا خدماتی باشد، طرح مورد نظر باید از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در بانک تجارت گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه در قالب عقد جعاله انجام می پذیرد. 
فروش اقساطی ماشین آلات و تجهیزات
تعریف
تعریف: به منظور تامین نیاز مشتریان بانک در مواردیکه احتیاج به قطعات یدکی و ابزار کار در بخش تولید و ماشین آلات و تاسیسات در بخش های تولیدی، خدماتی و مسکن داشته باشند، توسط بانک و واگذاری آن به مشتریان به صورت نسیه یا فروش اقساطی ایجاد گردیده است.

شرایط اعطای تسهیلات و ضوابط تقسیم سود:
اخذ درخواست کتبی و تعهد مشتری مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده اینگونه اموال از بانک
اخذ درصدی از قیمت کالا به صورت پیش دریافت توسط بانک از مشتری
تعیین سود بانک بر اساس نرخ های مصوب و باتوجه به شرایط معامله از نظر مدت و میزان پیش دریافت
قیمت فروش نسیه یا اقساطی عبارت از: سود بانک + قیمت تمام شده کالا= قیمت فروش نسیه
الزام بانک به اطمینان از قابل برگشت بودن اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد


2- تامین سرمایه در گردش
فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار:
تعریف

واگذاری عین به بهای معلوم به غیر که تمام یا قسمتی از آن طی اقساط مساوی یا نامساوی در سررسید معین پرداخت شود.
بانک تجارت به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزارکار مصرفی مورد نیاز این واحدها را طبق ضوابط خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند. کاربرد تسهیلات مذکور فقط برای تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی (صنعتی ـ معدنی) بوده و برای یک دوره تولید و حداکثر یک ساله تعیین می گردد.


شرایط واحدهای تولیدی جهت استفاده از تسهیلات:
داشتن اهلیت قانونی
واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد
واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری باشد
متقاضی تسهیلات بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک درخصوص اعطای تسهیلات مذکور را داشته باشد
نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی
توانایی لازم جهت بازپرداخت اقساط


مدارک لازم:
تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
اساسنامه
آگهی تغییرات ثبتی طی دو سال قبل و تاکنون، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
کپی اسناد مالکیت زمین کارخانه ، دفتر مرکزی، نمایشگاه
صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
گواهینامه استاندارد داخلی، گواهینامه بین المللی

سلف
تعریف
سلف ریالی :

معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین.
به موجب بند ب از ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها مجازند به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخشی از محصولات آنها را که سهل البیع نیز می باشند بنا به تقاضای کتبی اینگونه واحدها پیش خرید نمایند.
سلف تسهیلاتی است کوتاه مدت معادل یک دوره گردش تولید و حداکثر یک ساله می باشد.

شرایط متقاضی :
دارای اهلیت قانونی برای انجام معامله سلف باشد.
فروشنده محصولات تولیدی باید خود تولیدکننده محصول مورد معامله باشد.
از لحاظ مواد اولیه در تولید محصول خود، دچار کمبود نباشد.
از لحاظ نیازهای واحد تولیدی خود در زمینه هزینه های اداری، فروش، هزینه های تولید و دستمزد غیر از هزینه استهلاک، در تنگنا قرار داشته باشد.
شرایط و مشخصات محصول تولیدی مورد معامله سلف :
از لحاظ نوع، پیوسته در بازار دارای مشتریان بالقوه ای باشد (سهل البیع باشد) و از لحاظ جنس، کیفیت آن مرغوب بوده و دارای سوء شهرت نباشد.
کیفیت آن در فاصله تحویل از تولیدکننده تا زمان انتظار برای فروش، تغییر نکند. (کالا فاسد شدنی نباشد)
در زمان تحویل، دارای بازار فروش باشد.
توسط واحد تولیدی درخواست کننده تسهیلات، تولیدشده باشد.


شرایط اعطای تسهیلات :
واحد تولیدی دایر و در مرحله بهره برداری باشد.
مدت معامله سلف معادل یک دوره تولید و حداکثر یک سال می باشد.
قیمت پیش خرید با توجه به پیش بینی قیمت فروش محصول در زمان تحویل و نرخ سود مورد انتظار توسط بانک تعیین می گردد.
انجام معامله سلف منوط به این است که فروشنده کالای سلف، آمادگی آنرا داشته باشد که در موعد تحویل به وکالت از طرف بانک، کالای پیش خرید شده را طبق ضوابط بانک، به فروش برساند.
متقاضی تسهیلات نباید از تسهیلات ریالی دیگر در مورد همان کالای موضوع تسهیلات سلف، استفاده کرده باشد.


مدارک مورد نیاز :
تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
پروانه بهره برداری
صورت های مالی دوسال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضاء شرکت
صورت هزینه های انجام شده با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای ایجادی)
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای متقاضی ( برای طرحهای توسعه و تکمیلی
صورت منابع و مصارف (گردش وجوه نقدی) برای سال جاری و پیش بینی آن برای سال آتی
کپی اسناد مالکیت محل کارخانه، دفتر مرکزی، نمایشگاه
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده


معاملات سلف ارز :
در جهت سیاستهای تشویق صادرات و به منظور تامین مالی مورد نیاز صادرکنندگان، بانک تجارت ارز حاصل از صدور کالا و یا خدمات فنی و مهندسی را پیش خرید می نماید.
قیمت پیش خرید عبارت است از هم ارز ریالی مبلغ ارز مورد نظر به نرخ روز، پس از کسر سود مورد انتظار بانک باتوجه به تعرفه تسهیلات قابل اعطاء در بخش صادرات.
مدت معامله از تاریخ انجام معامله تا تاریخ برگشت ارز صادراتی و حداکثر تا سررسید تعهدنامه ارزی صادره از طرف واحد ارزی می باشد.


میزان تسهیلات قابل اعطا به صادرکنندگان :
اگر صادرات بدون گشایش اعتبار اسنادی و با سپردن تعهد ارزی انجام شده باشد، حداکثر 70% ارز حاصل از صادرات قابل پیش خرید می باشد.
اگر صادرات از طریق گشایش اعتبار اسنادی (L/C) غیر قابل برگشت مدت دار انجام گرفته باشد، حداکثر معادل 90 درصد ارز حاصل از صادرات قابل پیش خرید می باشد.

>مدارک مورد نیاز :
داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
ارائه کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان
نداشتن تعهد ارزی موعد گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
ارائه اظهارنامه خروج کالا ممهور به مهر گمرک
ارائه تعهدنامه ارزی که توسط یکی از واحدهای ارزی بانک تجارت صادر شده و پشت آن به مهر گمرک مربوطه ممهور شده باشد.
گواهی پیشرفت انجام کار، طبق شرایط قرارداد، در مورد خدمات فنی و مهندسی
ارائه تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند و در مورد شرکتها و موسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
عدم استفاده از تسهیلات بانکی جهت موضوع سلف

گشایش اعتبار اسنادی
تعریف
به منظور تامین مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار واحدهای تولیدی فعال ، بانک تجارت غالباً ازطریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید. گشایش اعتبار اسنادی می تواند دیداری یامدتدار (یوزانس و ریفاینانس ) باشد. در گشایش اعتبار اسناد دیداری ممکن است براساس مصوبه های صادره بخشی ازمبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حسابهای مربوط یا بخش قابل توجهی از مبلغ اعتبار اسنادی بعداز رسیدن اسناد حمل (در بخش گشایش اعتبار اسنادی دیداری) در قالب تسهیلات فروش اقساطی کالاوارده ، در اختیار مشتریان بانک قرار گیرد.
درگشایش اعتبار اسنادی مدتدار ، مبلغ ، گشایش اعتبار اسنادی درسررسید مقرر ازسوی مشتری تامین و به حسابها مربوطه واریز می گردد. گشایش اعتبار اسنادی برای موارد فوق الذکر به صورت تسهیلات موردی و یا حد سالانه تصویب و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.


شرایط واحد های تولیدی جهت گشایش اعتبار اسنادی:
داشتن اهلیت قانونی
واحد تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری باشد.
واحد تولیدی باید دارای پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی باشد.
متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.
عدم سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی وریالی )
توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر


مدارک لازم
تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای تولیدی
مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دوسال گذشته
پروانه بهره برداری
صورت ها ی مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود وزیان ) با مهر وامضای شرکت
تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت
کپی اسناد مالکیت محل کارخانه ، دفتر مرکزی ، نمایشگاه
کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

مشارکت مدنی
تعریف

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ) به مدت محدود، طبق قرارداد.
بانک تجارت در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش های مختلف تولیدی ، قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای مذکور را قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می نماید. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی دربخش های خصوصی ، دولتی و تعاونی مجاز می باشد.
مشارکت مدنی درمواقعی که برای تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مورداستفاده قرار میگردد، باتوجه به گردش کار دریک دوره فعالیت مالی کوتاه مدت و حداکثر یک ساله می باشد. درصورتیکه موضوع مورد مشارکت صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، مدت مشارکت می تواند حداکثر 18 ماه باشد.

مشارکت مدنی وارداتی

ضوابط اعطای تسهیلات :

موضوع مشارکت باید حداکثر ظرف مدت یک سال خاتمه و تسویه شود.
ارائه و ثایق کافی توسط شریک به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی
شریک باید در کار موضوع مشارکت ، دارای تجربه و مهارتهای متداول و لازم باشد و همچنین قادر باشد امکانات مورد نیاز را جهت اجرای امر مشارکت به هر صورت فراهم نماید.
حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.
نسبت سود طرفین توسط بانک تعیین ودرمتن قرارداد درج می گردد.
تغییر در شرایط و سرمایه قرارداد امضاء شده مشارکت مدنی ،موکول به بررسی مجدد سهم منافع بانک خواهد بود.
پرداخت سهم الشرکه توسط شرکا می تواند به دفعات صورت گیرد دراین صورت درهر دفعه، شرکاء باید به طور همزمان نسبت به سهم خود، سهم الشرکه مقرر را پرداخت نمایند.

هزینه های قبل قبول در مشارکت مدنی وارداتی
قیمت خرید کالا
هزینه های بیمه حمل و بیمه انبارداری
هزینه حمل و نقل
هزینه انبارداری
هزینه های بانکی
حقوق گمرکی و سود بازرگانی
هزینه های بسته بندی
هزینه ثبت سفارش


مشارکت مدنی صادراتی

حداکثر میزان مشارکت :

درخصوص آن دسته از صادر کنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 70 درصد ارزش ریالی قرارداد می باشد مشروط بر آنکه صدور تعهد نامه ارزی توسط یکی ازواحدهای ارزی بانک تجارت صورت گیرد.
در مورد آن دسته از صادرکنندگان که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادر ت به صدورکالا یاخدمات فنی و مهندسی می نمایند حداکثر میزان تسهیلات 90 درصد ارزش ریالی موضوع قرارداد می باشد

مدارک موردنیاز :
داشتن کارت بازرگانی معتبر و کد اقتصادی
ارائه تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی که دارای رتبه بندی سازمان مذکور می باشند ودرخصوص شرکتها وموسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان مذکور باشند ارائه گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیصلاح
نداشتن تعهد ارزی سررسید گذشته و تسویه نشده نزد بانک تجارت
ارائه قرارداد انجام کار درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
ارائه پروفرمای صادره توسط صادرکنندگان و یا تایید واحد ارزی مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت

► تسهيلات بخش خدمات و پیمانکاری بانک تجارت
وام های بانک تجارت ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر