حساب های ارزی بانک تجارت

يكشنبه ، 20 مرداد 1387 ، 14:07

انواع حسابهای ارزی بانک تجارت
1- حسابهای قرض الحسنه جاری ارزی
2- حسابهای قرض الحسنه پس انداز ارزی
3- حسابهای سپرده مدت دار ارزی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، واجد شرایط می توانند نزد واحدها  ، شعب ارزی و ریالی و دوایر ارزی بانک تجارت افتتاح حساب ارزی نمایند.

1- حسابهای قرض الحسنه جاری ارزی بانک تجارت
حساب جاری ارزی یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه بوده که امکان پرداخت وجه از آن با  صدور چک در وجه صاحب حساب  و یا سایر اشخاص و شرکتها وجود دارد.

قوانین مرتبط
افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای افراد صغیر تا رسیدن به سن قانونی مجاز نبوده و در چنین مواردی ولی طفل می تواند به شرط داشتن حق برداشت انحصاری اقدام به افتتاح حساب برای فرد تحت قیومیت خود نماید.
مادران می توانند به موجب ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال، مصوب فروردین ماه 1357 برای فرزندان صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری افتتاح نمایند.
به موجب ماده شماره 1180 قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند لذا پدر برای فرزند صغیر خود و جد پدری برای فرزند صغیر پسر خود می توانند حساب های پس انداز یا سرمایه گذاری با حق برداشت انحصاری افتتاح نمایند .

شرکت حسابهای قرض الحسنه پس انداز در قرعه کشی سالیانه جوایز
کلیه حسابهای قرض الحسنه پس انداز ارزی که موجودی آنها حداقل مطابق مقررات جاری روز باشد در قرعه کشی سالیانه جوایز نقدی / غیر نقدی بمانند سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی شرکت داده خواهند شد .

2- حسابهای قرض الحسنه پس انداز ارزی بانک تجارت

حسابهای قرض الحسنه پس انداز حسابهایی هستند که واجدین شرایط می توانند منفردا و یا به صورت مشترک افتتاح نمایند.

افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط زیر امکانپذیر می باشد.

حداقل مبلغ قابل قبول برای افتتاح حساب (در حال حاضر 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول ) خواهد بود.
به دارندگان حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز دفترچه هایی مشابه دفترچه قرض الحسنه پس انداز ریالی تحویل خواهد شد .
افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به یکی از ارزهای دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس ،ین ژاپن و درهم امارات مجاز می باشد.
قبول وجه جهت واریز به حسابهای مذکور در چارچوب مقررات جاری پیشگیری  از پولشویی صورت خواهد پذیرفت.

افتتاح حساب سپرده مدت دار مشترک ارزی
حسابهای مشترک برای کلیه افراد حقیقی منع قانونی نداشته، لیکن هنگام افتتاح حساب علاوه بر رعایت سایر شرایط، میزان سهم الشرکه طرفین، درصد مشارکت طرفین، چگونگی استفاده از حساب (منفردا یا متفقاً) و حق برداشت هریک از طرفین، باید مشخص باشد. همچنین هریک از طرفین جهت حق برداشت از سهم خود می توانند به شخص ثالثی وکالت رسمی دهند.
توضیح: شرایط فوق الذکر جزء در مواردی که میزان سهم الشرکه  هر یک از شرکا تعیین گردیده، صرفاً در زمان حیات هریک از طرفین قابل اجرا است.

افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای افراد صغیر تا رسیدن به سن قانونی مجاز نبوده و در چنین مواردی ولی طفل می تواند به شرط داشتن حق برداشت انحصاری اقدام به افتتاح حساب برای فرد تحت قیومیت خود نماید.
مادران می توانند به موجب ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال، مصوب فروردین ماه 1357 برای فرزندان صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری افتتاح نمایند.
به موجب ماده شماره 1180 قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند لذا پدر برای فرزند صغیر خود و جد پدری برای فرزند صغیر پسر خود می توانند حساب های پس انداز یا سرمایه گذاری با حق برداشت انحصاری افتتاح نمایند .

شرکت حسابهای قرض الحسنه پس انداز در قرعه کشی سالیانه جوایز
کلیه حسابهای قرض الحسنه پس انداز ارزی که موجودی آنها حداقل مطابق مقررات جاری روز باشد در قرعه کشی سالیانه جوایز نقدی / غیر نقدی بمانند سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی شرکت داده خواهند شد .

3- حسابهای سپرده مدت دار ارزی بانک تجارت

گشایش سپرده های ارزی مدت دار جهت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط زیر امکانپذیرمی باشد:

حداقل مبلغ برای افتتاح اینگونه حسابها ( در حال حاضر 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای قابل قبول) می باشد
افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار به ارزهای دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و فرانک سوئیس، ین ژاپن و درهم امارات مجاز می باشد .
در صورت تقاضای مشتریان جهت افتتاح سپرده مدت دار ارزی به ارزهای دیگر لازم است هماهنگی لازم با اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران به عمل آمده و تأییدیه اداره مذکور اخذ گردد.
به سپرده های مدت دار ارزی سود ارزی تعلق گرفته و پرداخت خواهد شد.
مدت قبول سپرده مدت دار ارزی با توجه به مبلغ آن و توافق بین بانک و مشتری به قرار زیر خواهد بود:
از 1000 دلار تا 250.000 دلار به سررسید حداقل یک ماه یا حداقل سه ماه به درخواست مشتری
از 250.001 دلار به بالا با صلاحدید اداره خزانه داری و روابط با کارگزاران
در صورت تمایل و ارائه درخواست کتبی مشتری، تمدید سپرده های مدت دار ارزی به دفعات امکانپذیر است (تا زمانی که دستور کتبی مشتری دال بر ابطال سپرده به بانک تسلیم شود.).
افتتاح سپرده مدت دار ارزی برای اطفال صغیر به شرط داشتن حق برداشت انحصاری برای پدر، مادر و جد پدری مجاز می باشد.


مدت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکماهه، سه ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه می باشد.
سوئیفت کدهای بانک تجارت ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر