گفتنی است موضوع رمز دوم در ماه های اخیر به بحث اول حوزه بانکداری الکترونیک کشور تبدیل شده و موافقان و مخالفان خود را دارد.