بنر

ارائه چک به بانک، پس از فوت صادرکننده امکان پذیر نیست

سه شنبه ، 23 ارديبهشت 1399 ، 11:36
در صورتی که صادر کننده چک پس از صدور چک فوت کند، دیگر چک امضا شده توسط او، برای دارنده چک قابل نقد شدن نیست.

چنانچه چکی مقدم بر تاریخ فوت صادر کننده صادر اما پس از فوت او به بانک ارائه شده باشد، تکلیف بانک چیست؟

چنین چکی در صورت اعلام فوت صادرکننده به بانک قابل پرداخت نیست، زیرا با فوت صاحب حساب، حساب جاری او مسدود می‌شود و موجودی حساب جاری متعلق به ورثه خواهد بود.

هرچند این نظریه خالی از ایراد نیست، چرا که می‌توان گفت با صدور چک مبلغ مزبور از مالکیت صاحب حساب خارج شده و به دارنده چک منتقل می‌شود، ولی رویه عملی بانک‌ها همان است که در آغاز گفته شد.

در چنین فرضی دارنده چک می‌تواند برای دریافت وجه چک به دادگاه مراجعه کند.


► سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد
حباب سکه چیست؟ ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر