بانک های برتر سال 98 در نظرسنجی بانک محبوب من اعلام شدند.

يكشنبه ، 1 تیر 1399 ، 13:41
نتایج مشروح جشنواره بانک محبوب من در سال 98 اعلام و بانک‌های برتر معرفی شدند.

به گزارش بانکی به نقل از دبیرخانه جشنواره «بانک محبوب من»، طی این نظرسنجی سراسری که حدود 140 هزار نفر از مشتریان شبکه بانکی کشور در آن شرکت کردند، بانک سامان به عنوان محبوب ترین بانک ایران برگزیده شد و بانک های گردشگری، قرض‌الحسنه رسالت، پاسارگاد و شهر در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند.

همچنین در جشنواره امسال که با محوریت تصویر سازمانی برتر ، کار خود را به سرانجام رسانده بود ، عملکرد بانک‌ها در خصوص رمز پویا نیز مورد ارزیابی مشتریان قرار گرفت که در این بخش بانک پاسارگاد حائز بیشترین آرا گردید.

تصویر سازمانی ، ملاکی مهم برای ارزیابی عملکرد صنعت بانکی کشور

با توجه به اینکه تصویر سازمانی، هم اکنون و در متون آکادمیک بازاریابی توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف داشته است و این زمینه از مطالعات، به دلیل در ارتباط بودن با حوزه های بااهمیتی نظیر رضایت مشتریان و وفاداری آنها، به سرعت در میان مدیران اجرایی نیز مورد توجه قرار گرفته است ، کمیته‌ی علمی جشنواره بانک محبوب من ، جشنواره 98 را به بررسی تصویر سازمانی بانک‌ها اختصاص داد.


فاکتور مهم تعیین کننده رفتار خرید

فرایند شکل گیری تصویر سازمانی، رویهای است که توسط آن ایدهها، احساسات و تجربیات با سازمان، در ذهن افراد ذخیره شده و زمانی که فرد، سازمان را به خاطر می آورد؛ این وقایع – که با ساختار نگرشی مشتری سازگار هستند- بازیابی می شوند. به عبارت دیگر تصویر سازمانی، مجموعهای از عقاید، ایدهها و احساساتی است که عموم مردم نسبت به یک سازمان دارند. تصویر سازمانی یکی از فاکتورهای تعیین کننده رفتار خرید است. این امر در حوزه خدمات مالی و بانکی، بر مبنای سطح ریسکی که مشتریان در ارتباط با دریافت این نوع خدمات ادراک می‏کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
به منظور جمع آوری اطلاعات در راستای ارزیابی متغیر تصویر سازمانی در بانک های کشور از  روش  پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده گردید.
براین اساس علاوه بر سوالات جمعیت شناختی، سه شاخص اصلی زیر به منظور مطالعه تصویر سازمانی در سه سوال با امکان پاسخگویی از طریق طیف لیکرت مطرح شد:

  • داشتن احساس خوب نسبت به بانک
  • نظر مساعد سایر مشتریان نسبت به بانک
  • وجهه بهتر بانک نسبت به رقبا


بر همین مبنا ، پرسشنامه تدوین شده به صورت الکترونیکی در سایت جشنواره قرار گرفت که تعداد 139053 رکورد ( شرکت‌کننده در نظرسنجی ) مرتبط با تحقیق دریافت شده و به منظور رتبهبندی و بررسی وضعیت معناداری تفاوت میانگین گروهای مختلف به دلیل نرمال بودن دادهها، از تحلیل ANOVA تک متغیره (یک راهه) استفاده گردید.

10 بانک برتر کشور با رویکرد تصویر سازمانی

با توجه به تحلیل صورت گرفته، خروجی جدول ANOVA و رتبه 10 بانک برتر کشور در متغیر تصویر سازمانی به شرح زیر میباشد:


همچنین بر اساس خروجیهای تحلیل مزبور، بانک پاسارگاد با میانگین 410/4 و واریانس 573/0 به عنوان بهترین بانک در متغیر رمز پویا ( عملکرد بانک در اطلاع‌رسانی و سهولت استفاده از نرم افزار رمز ساز ) از دیدگاه مشتریان بانکداری خرد در صنعت بانکی کشور میباشد.

سایت جشنواره ملی بانک محبوب من
www.festival.banki.ir

► فهرست جدید رسته های کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد
کدام بانک‌ها در پرداخت وام دست و دلبازترند؟ ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر