حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک رفاه

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
 
سپرده های سرمايه گذاري بانک رفاه

1 . حساب سپرده گذاري كوتاه مدت

حساب سپرده كوتاه مدت عادي
با حداقل موجودي 50000 ريال، اين حساب را مي توانيد افتتاح نماييد.  شما بايستي حداقل مبلغ سپرده را (50000 ريال) يك ماه نزد بانك نگه داريد تا حساب شما مشمول دريافت سود گردد.

حساب سپرده كوتاه مدت ويژه
حداقل مدت جهت برخورداري از سود اين نوع حساب شش ماه و در صورت تمايل شما اين مدت قابل تمديد است. مبلغ سپرده سرمايه گذاري اين حساب ثابت و حداقل 100000 ريال بوده كه قابل افزايش يا كاهش نمي باشد.
2. حساب سپرده گذاري مدت دار
شما مي توانيد به نام خود يا كساني كه تحت ولايت يا قيمومت شما هستند و يا اشخاص حقوقي در بانك، حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت (يكساله، دوساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله) افتتاح نماييد. حداقل مبلغ و نرخ سود علي الحساب اين نوع سپرده ها در حال حاضر طبق جدول ذيل مي باشد.

 

حداقل مبلغ سپرده

نوع سپرده

 

100000 ریال

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يك سال تمام تا كمتر از دو سال

 

100000ریال

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت از دو سال تمام تا كمتر از سه سال

 

200000ریال

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت از سه سال تمام تا كمتر از چهار سال

 

200000ریال

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت از چهار سال تمام و تا كمتر از پنج سال

 

500000 ریال

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت از پنج سال تمام و بيشتر از آن


سپرده سرمايه گذاري مدت دار قابل تقسيم
اگر احتمال مي دهيد كه بعد از افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار وجوهي در طول دوره از حساب خود برداشت خواهيد كــرد و در ضمن نمي خواهيد لطمه اي به ســـود سپرده تان وارد آيد، در اين صورت مي توانيد:
• با تكميل يك برگ كارت مخصوص افتتاح سپرده سرمايه گذاري مدت دار قابل تقسيم، امكان استفاده از مزاياي آن را براي خود مهيا نماييد.
• مبلغ سپرده تان به ضرايبي از حداقل مبلغ افتتاح حساب تقسيم مي گردد. و در صورت برداشت از اين حساب، به ميزان مضربي از ضرايب تعيين شده، از حساب سپرده قابل تقسيم كسر و با باقيمانده آن به عنوان مستند حساب، باقي مي ماند تا از مزاياي سپرده مدت دار بهره مند گرديد.
اين امتياز صرفاً مخصوص مشتريان فوق الذكر است.

شرايط تمديدسپرده هاي بلند مدت
شما مي تواند شخصاً در سر رسيد سپرده تان به بانك مراجعه و آن را تمديد نماييد، و يا اجازه تمديد آن را كتباً در ذيل برگ درخواست سپرده به بانك بدهيد. بانك موظف است، در پشت برگ سپرده تاريخ تمديد را قيد و تاييد نمايد.
• تمديد سپرده هاي بلند مدت همانند افتتاح حساب سپرده جديد مي باشد. به عنوان مثال شما كه سپرده يك ساله افتتاح نموده ايد، براي يك سال تمديد مي شود و در صورت افتتاح سپرده دو ساله هر دو سال يكبار و براي مدت دو سال قابل تمديد مي باشد.
• در صورت تمديد هر يك از انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت، سپرده مذكور بعنوان سپرده جديد تلقي مي شود.
 

► حساب جاری بانک رفاه
حساب ها و سپرده های بانک رفاه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر