حساب سپرده اعتباری (طرح سپاس) بانک سپه

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:36
 
حساب سپرده اعتباري سپه(سپاس)
 
سپرده حق تقدم استفاده از تسهيلات يکي ديگر از انواع حسابهاي سرمايه گذاري و به منظور تجهيز منابع و نقدينگي مورد نياز توليدکنندگان از طريق تقويت بخش تقاضا مورد استفاده واقع و دارندگان سپرده مي‌توانند براي تامين بخشي از هزينه‌هاي خريد کالاي مصرفي بادوام ساخت داخل و خودرو از اولويت استفاده از تسهيلات بانکي برخوردار شوند.

مدارک مورد نياز

مدارک مورد نياز براي اشخاص حقيقي :
تکميل کارت نمونه امضاء (افرادبيسواد دوقطعه عکس، مهر واثرانگشت درصورت مشترک بودن حساب ، بايد ميزان سهم ، نحوه عمل واستفاده از سود و برداشت ازحساب مشخص شده باشد.
مدارک مورد نياز براي اشخاص حقوقي :
1-تصويراساسنامه
2- شرکت نامه و آخرين آگهي تغييرات و شناسنامه اعضاء داراي امضاء شرکت است.امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قيد شده باشد.

حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک سپه ◄

بنر
بنر
بنر