تسهيلات قرض الحسنه و سپرده گذاری بانک سپه

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:50
 
قرض الحسنه اعطایی

عقديست كه به موجب آن بانك (بعنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر در دستورالعمل به اشخاص (بعنوان قرض گيرنده) به قرض واگذارنمايد.

شرايط و ضوابط :
1-حصول اطمينان از صلاحيت متقاضي ونياز وي
2-نداشتن بدهي قرض الحسنه مشتري به سايربانكها و ساير شعب بانك سپه
3-كارمزد متعلقه به قرض الحسنه طبق تعرفه عمومي بانك در فروردين ماه هر سال نسبت به مانده بدهي اخذ خواهد شد
4- كارمزد قرض الحسنه در حال حاضر چهار درصد در سال بوده كه به نسبت مانده ابتداي هر سال در اول سال نقدا دريافت ميشود .
5- مدت باز پرداخت قر ض الحسنه رفع احتياجات ضروري حداكثر سه سال وبه اقساط ماهانه ميباشد .
6- سقف تسهيلات قرض الحسنه براي ازدواج و تهيه جهيزيه براي هريك زوجين سه ميليون ريال و براي ساير موارد دو ميليون ريالي ميباشد .
7- در صورتيكه اقساط با تاخير وصول شود جريمه تاخير با نرخ 12 درصد محاسبه و اخذ ميشود .

مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرم درخواست قرض الحسنه
2-مدارك احراز هويت و اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين
3-تامين كافي (ضامن مورد قبول )
4-درموردتامين هزينه هاي ازدواج و تهيه جهيزيه فتوكپي يا رونوشت سند ازدواج (به مزدوجين همان سال و سال قبل پرداخت مي شود)
5-بابت تامين مسكن , اجاره نامه
6-بابت تعمير مسكن , سند مالكيت متقاضي
7-بابت هزينه درمان , صورتحساب مراكز درماني كه از تاريخ صدور آن بيش از دو ماه نگذشته باشد
8-بابت هزينه تحصيل , معرفي نامه از دانشگاه و تصوير كارت دانشجوييضمانت نامه های بانکی بانک سپه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر