وام های مشارکت مدنی بانک سرمایه

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:22
 
مشارکت مدنی

تعریف
مشارکت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد .
شرایط تسهیلات
• بانک موظف است قبل از اقدام به قرارداد عملیات موضوع مشارکت را درحد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی درطول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
• بانک مکلف است در قرارداد نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.
• دوره مشارکت مدنی یکسال می باشد و درمواردی تا 3 سال قابل تمدید می باشد.
• حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می شود.

مدارك لازم
در مواردی كه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد :
1. برگ درخواست مشاركت مدني برای اجرای طرح ها و امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد، مانند مجوز ساختمان سازی، نقشه ساختمان سازی، نقشه ساختمان، سندمالکیت و در موارد بازرگانی ارائه جواز کسب، سند مالکیت یا اجاره نامه .
2. صورتمجلس ارزيابي سهم الشركه غير نقدي شريك.
3. فتوكپي اسناد مالكيت وثايق و تضمينات متقاضی (تطبيق اصل).
4. آخرين صورت مجلس ارزيابي وثايق و تضمينات معرفی شده متقاضی .
5. ساير مدارك ومجوزهایي كه به اقتضاء نوع معامله بنظرمرجع تصويب كننده وپرداخت كننده تسهيلات، اخذ ونگهداري آن ضروري باشد.
در صورتی که مشتری فاقد پرونده عمومي نزد بانک باشد :
1. اطلاعات اخذ شده در مورد متقاضي حسب مورد از طريق اداره اطلاعات اعتباري بانک یا شعبه.
2. فتوكپي پروانه كسب معتبر در امور بازرگاني و توليدي و خدماتي .
3. فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره نامه معتبر.
4. شماره حساب جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آن .
5. فتوكپي كليه صفحات شناسنامه متقاضي و در مورد اشخاص حقوقي فتوكپي شناسنامه اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت.
6. فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت وآخرین تغییرات درانتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل و صاحبان شرکت
7. لیست سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
8. آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به وزارت دارایی و امور اقتصادی.

► تسهيلات جعاله بانک سرمایه
وام های بانک سرمایه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر