وام مزارعه بانک ملی

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 17:08
 
تسهیلات اعطایی مزارعه

تعريف : 
مزارعه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگري دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسيم كنند طرف اول مزارع و طرف ديگر عامل ناميده مي شود.

مدارک مورد نياز :
1-اصل تقاضاي مشتري (نمونه 3900) كه تكميل و به امضاي درخواست كننده رسيده و توسط شعبه تاييد شده باشد
2- نوع وارزش وثيقه بمنظور حسن اجراي تعهدات و جبران خسارت احتمالي وارد براصل سرمايه
3- مشخصات كامل زمين مورد مزارعه و نوع تصرف بانك
4-مدارك لازم جهت تشكيل پرونده هاي عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي

شرايط و مقررات عمومي :
1- واحدها به هيچ وجه مجاز به انجام مزارعه بدون اطلاع و تاييد اداره مركزي نخواهند بود.
2- واحدها مي توانند علاوه بر زمين عوامل لازم ديگر نظير آب ، بذر ، كود ، سم وسايل و ابزار توليد و وسايل حمل و نقل را طبق قرارداد تامين نمايند.
3- واحدها مي توانند در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول مبلغي بصورت نقدي طي دوره توليد به عامل پرداخت كنند.
4- حداكثر مدت مزارعه يكسال مي باشد مگر درصورتيكه دوره زراعي زراعت موضوع قرارداد بيش از يكسال باشد.
5- عامل نمي تواند مورد مزارعه را با عقد مزارعه جديد به ديگري واگذار نمايد.

 مدت زمان انجام  فعالیت 63دقیقه  
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات ماخوذه ، از اداره اطلاعات اعتباري
2- بررسي درخواست معامله و ارجاع آن به مراجع ذيربط
3- تنظيم و ثبت قرارداد
4- عمليات حسابداري


 

► وام قرض الحسنه و سپرده گذاری بانک ملی
تسهيلات سلف بانک ملی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر