بنر

خود پردازهای بانک پاسارگاد

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:23
 
 سرویس های دستگاههای خودپرداز بانک پاسارگاد(ATM)
 
 درخواست موجودي حساب
دارنده كارت مي تواند با مراجعه به يكي ازدستگاههاي خودپرداز(ATM) و انتخاب هريك از حسابهاي مرتبط با كارت خود درخواست مانده حساب را بنمايد كه در اين صورت موجودي حساب مورد درخواست توسط دستگاه در رسيد مربوط چاپ و در اختيار وي قرار خواهد گرفت.

 برداشت از حساب
هر شخص دارنده كارت مي تواند بامراجعه به يكي از دستگاههاي خودپرداز(ATM) مبلغي را از يكي از حسابهاي مرتبط به كارت خود برداشت نمايد، به ازاء هر مبلغ برداشت حساب مشتري بصورت بلادرنگ تحت تاثير قرارگرفته و گزارش اين تاثيرات جهت ثبت در دفاتر معين و كل شعب مربوطه، پس از عمليات شبانه توليد و در دسترس آنها قرار مي گيرد.

 عمليات انتقال وجه از يك حساب به حساب ديگر همان كارت
دارنده كارت در صورت ارتباط كارت وي به بيش از يك حساب مي تواند با مراجعه به يكي از دستگاههاي خودپرداز(ATM) مبلغي را از يكي ازحسابهاي مرتبط به كارت خود برداشت و به حساب ديگر خود كه با آن كارت مرتبط مي باشد واريز نمايد. در اين صورت به ازاي مبلغ درخواستي هر دو حساب مشتري بلادرنگ متاثر شده و سرفصلهاي مربوط به دوحساب تحت تاثير قرار خواهد گرفت كه گزارش اين تاثيرات در دفاتر معين و كل شعب ذيربط ثبت و بلافاصله قابل دسترسي براي صاحب سپرده خواهد بود.

 عمليات تغيير رمز
دارنده كارت با دانستن شماره شناسائي فردي قبلي خود مي تواند با مراجعه به يكي از دستگاههاي خودپرداز (ATM) نسبت به تعويض رمزكارت خود (عدد۴رقمي) اقدام نمايد.

► تلفن بانک پاسارگاد
اس ام اس بانک پاسارگاد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر