بنر

بنر
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻧﻮروز

بانکی دات آی آر: باﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ضمن گرامی‌داشت ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﻧﻮ، ﺑﻪ روال همه ﺳﺎله و با هدف دسترسی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن به خدمات بانکی در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻌﺐ ﮐﺸﯿﮏ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﺮد.

 

25 ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺗﻬﺮان و 79 شعبه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن‌های ﮐﺸﻮر و همچنین شعبه منطقه آزادکیش در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ دوم و ﭘﻨﺞ‌ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ 96 از ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 12ﻇﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 

 

 

منبع: روابط عمومی بانک پارسیان

► شعب کشیک بانک شهر در ایام نوروز اعلام شد
تغییر ساعت کار شعب بانک کارآفرین در روز سه‌شنبه 24 اسفند ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1227 مهمان آنلاین داریم