بنر

خدمات ارزی موسسه اعتباری توسعه

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 14:55
خدمات ارزی

 

ـ قبول سپرده ارزی
ـ طراحی خدمات مالی برای ایرانیانی که در خارج ، کار و زندگی می کنند:   
دریافت سپرده ارزی
تبدیل به ریال و نگهداری به صورت سپرده / اوراق مشارکت
انتقال سود سپرده یا اوراق مشارکت به ارز یرای صاحب سپرده
انتقال سپرده در سر رسید به ارز برای صاحب سپرده

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر