خدمات ارزی موسسه اعتباری توسعه

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 14:55
خدمات ارزی

 

ـ قبول سپرده ارزی
ـ طراحی خدمات مالی برای ایرانیانی که در خارج ، کار و زندگی می کنند:   
دریافت سپرده ارزی
تبدیل به ریال و نگهداری به صورت سپرده / اوراق مشارکت
انتقال سود سپرده یا اوراق مشارکت به ارز یرای صاحب سپرده
انتقال سپرده در سر رسید به ارز برای صاحب سپرده

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر