بنر

وام سلف بانک قوامین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:06
سلف

تعریف: به موجب دستورالعمل اجرايي قانون بانكي بدون ربا معاملات سلف، پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين ميباشد.

الف: ویژگیها
1-معامله سلف ، با عنايت به ماهيت حقوقي آن ، عقدي است لازم و بنابراين فسخ آن جز در موارد معين مصرحه در قانون مدني امكان پذير نيست.
2-داير بودن و در مرحله بهره برداري قرار داشتن واحد توليدي ، لازمه تحقق شرط انجام معامله سلف مي باشد.
3-معامله سلف تامين كننده سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي ( صنعتي ، توليدي ، كشاورزي ) اعم از حقيقي و حقوقي مي باشد ، يعني وقتي كه در جريان توليد كالا ، توليد كننده دچار كمبودهايي در تامين قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز باشد ، ميتوان با پيش خريد محصولات اينگونه واحدها ، مشكل را رفع نمود . بنابراين خريد كالاهاي موجود متقاضي كه بنا به دلايلي در شرايط روز قابل عرضه در بازار داخلي و خارجي نمي باشد ، مشمول معامله سلف نخواهد شد . به عبارت ديگر ، معامله سلف در مورد كالاهايي است كه نياز پولي متقاضي الزاماً براي توليد همان كالاي معامله سلف بوجود آمده است .
4-موسسه در صورتي مجاز به پيش خريد محصولات توليدي مي باشد كه زمان تحويل كل محصول به موسسه از تاريخ انجام معامله حداكثر معادل يك دوره توليد باشد ، مشروط بر اينكه به هر حال از يكسال تجاوز نكند.
5-وجه معامله بايد نقداً و يكجا تحويل شده و محصولات مورد معامله سلف مستقيماً توسط واحد توليدي طرف قرارداد توليد گردد.

ب: ضوابط اجرایی
شعب مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً به درخواست اينگونه واحدها طبق مقررات اعطاء تسهيلات و حدود اختيارات مبادرت به پيش خريد نقدي محصولات توليدي آنها نمايند .
پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي در صورتي مجاز است كه مقدار ، نوع ، قيمت و ساير مشخصات متعارف مورد معامله معين و معلوم باشد و بهاي آن نقداً به حساب متقاضي واريز و از طرفي محصول مورد معامله بايد :
1-توسط خود شخص متقاضي تسهيلات سلف توليد شود .
2-سريع الفساد نباشد ، مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد .
3-سهل البيع باشد ، يعني آنكه هنگام پيش خريد اين اطمينان وجود داشته باشد كه محصولات توليدي مورد معامله در سر رسيد تحويل به سهولت قابل فروش است .
كالاي پيش خريد شده مي بايد پس از تحويل در اسرع وقت به فروش برسد و در اين رابطه اصلح و تاكيد ميگردد كه خود مشتري بعنوان امين موسسه، فروش محصولات مورد معامله را بعهده گرفته و وجوه فروش را به حساب موسسه واريز محصولات معامله سلف را ميتوان پس از تحويل به صورت فروش اقساطي به فروش رسانيدكه در اين مورد بايد قبلاً مورد توجه قرار گيرد.
4-در بررسي تقاضاي مشتريان براي پيش خريد محصولاتشان لازم است موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
1-4- مورد مصرف تسهيلات درخواستي صرفاً جهت تامين بخشي از سرمايه در گردش متقاضي بوده و امكان تامين نياز وي با استفاده از ساير عقود به سهولت مقدور نباشد.
2-4- مقدار كالاي مورد معامله از توان و ظرفيت توليدي متقاضي در مدت قرارداد خارج نباشد .
3-4- مشتري بابت محصولات پيش خريد شده توسط شعبه ، وجوه ديگري از ساير خريداران اخذ ننموده باشد.
4-4- به منظور حصول اطمينان از انجام تعهدات مشتري و جلوگيري از زيان احتمالي اخذ تامين كافي طبق ضوابط وثايق الزامي است.


► وام جعاله بانک قوامین

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر